Προσδιορισμός, Φορολογία και Διάθεση Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε. - ΚΩΔΙΚΟΣ: 161017

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
Ηρώ Φακή
Διεύθυνση :
ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 193-195 Χ. ΣΜΥΡΝΗΣ 2
Πόλη :
Ν.ΣΜΥΡΝΗ-17121
Phone :
210 9405866
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
16, Oct 2017
Λήξη
16, Oct 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Που απευθύνεται:

Απευθύνεται  σε λογιστές, οικονομολόγους, φοροτεχνικούς, σε υπαλλήλους οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων, (στελέχη οικονομικών διευθύνσεων & λογιστηρίων). 

 

Σκοπός Σεμιναρίου:

Προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), διάθεση αποτελεσμάτων και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέσα από εμπεριστατωμένη ανάλυση των κανόνων και πολλά πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής


 

Περίληψη Προγράμματος

 

 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. – Κανόνες σύνταξης.
 • Εργασίες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 •  Έλεγχοι και εργασίες προετοιμασίας. Ποιες καταχωρήσεις πρέπει να γίνουν έτσι ώστε τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) να είναι έτοιμα για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος.
 • Απαλλαγή από την απογραφή πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014. Για ποιο λόγο η εν λόγω απαλλαγή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
 • Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων.
 • Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.
 • Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος. Εγγραφή της δαπάνης φόρου εισοδήματος. Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση του τέλους επιτηδεύματος.
 • Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.
 • Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων και αντιστοίχιση της με τους κωδικούς του εντύπου Ε3.
 • Σύνταξη προσαρτήματος.
 •  Εργασίες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 • Έλεγχοι και εργασίες προετοιμασίας. Ποιες εγγραφές πρέπει να γίνουν έτσι ώστε τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) να είναι έτοιμα για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος.
 • Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων. 
 • Μεταφορά αποτελεσματικών λογαριασμών.
 • Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.
 • Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος. Εγγραφή της δαπάνης φόρου εισοδήματος. Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση του τέλους επιτηδεύματος.
 • Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.
 • Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων και του ισολογισμού.
 • Σύνταξη προσαρτήματος.
 •  Διάθεση των αποτελεσμάτων προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών. Διανομή αφορολογήτων κερδών. Σχηματισμός αποθεματικού από ενδοομιλικά μερίσματα.
 • Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα είτε αυτή ασκείται ατομικώς είτε εταιρικώς.
 • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών.
 • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
 • Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
 • Φορολογικές αποσβέσεις παγίου ενεργητικού.
 • Αποτίμηση (επιμέτρηση) αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων. Απαλλαγή από την απογραφή.
 • Επισφαλείς απαιτήσεις.
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
 • Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών.
 • Πότε αποκτάται το εισόδημα από τους εταίρους – μετόχους προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.
 • Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
 • Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
 • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος.
 • Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης
 • Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
 • Προσωρινές (χρονικές) διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης – Πότε αντιστρέφονται οι διαφορές αυτές. Πότε και πως συμπληρώνεται ο Πίνακας Κ’ του εντύπου Ε3.
 • Τρόποι παρακολούθησης διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης.
 • Αναβαλλόμενη φορολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ ή επικοινωνήστε με:

Κα Ηρώ Φακή

Υπεύθυνη Τμήματος Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

T +30 210 9405866   |  F +30 210 9480508

D +30 211 1882839  | M. +30 6944 750470

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο