ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σεμινάρια Εκδόσεις Κράτση
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132 • Τ.Κ. 175 62
Πόλη :
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
Phone :
:(210) 9817047
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
05, Δεκ 2017
Λήξη
05, Δεκ 2017
Εισηγητές
Τίτλος
Εν όψει του υπάρχοντος φορολογικού τοπίου και των νέων φορολογικών ρυθμίσεων, το γραφείο Κράτση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν σχετικά αιτήματα συνεργατών μας, έχει προγραμματίσει δύο ξεχωριστά φορολογικά σεμινάρια στο ξενοδοχείο Park Radisson (Λ. Αλεξάνδρας 10), με εισηγητή τον κο Κορομηλά, στα οποία θα αναλυθούν πλήρως όλες οι υφιστάμενες διατάξεις.

α) στις  23 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα (ώρες  17:00 – 21:30) για τα «ΕΛΠ - Κ.Φ.Ε.» και πιο συγκεκριμένα πως θα γίνεται ο προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των ΕΛΠ και Κ.Φ.Ε., διάθεση αποτελεσμάτων και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέσα από εμπεριστατωμένη ανάλυση των κανόνων και πολλά πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής,
β) στις 23 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη (ώρες 17:00 – 21:30) για «Έλεγχο – Κυρώσεις», δηλαδή τι ισχύει για τις διαδικασίες ελέγχου επιχειρήσεων, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 1738/2017 και τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας.

Το κόστος συμμετοχής για κάθε σεμινάριο είναι 60 ευρώ (με ειδική έκπτωση 15%  για συμμετοχή άνω των 3 ατόμων από το ίδιο γραφείο / εταιρεία).Ημερίδα για λογιστές – φοροτεχνικούς. Τι ισχύει για τις διαδικασίες ελέγχου επιχειρήσεων, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 1738/2017 και τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
Λογιστής - Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

- Φορολογικός έλεγχος επιχειρήσεων
- Διαδικασία ελέγχου χρήσεων από 2001 έως και 2012 – Πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση κρίσης των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων ως ανεπαρκών ή/και ανακριβών 
- Διαδικασία ελέγχου χρήσης 2013
- Διαδικασία ελέγχου φορολογικού έτους 2014
- Διαδικασία ελέγχου φορολογικών ετών 2015 και επομένων
- Έμμεσες τεχνικές ελέγχου που αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα – νομικές οντότητες
- Υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016/28.12.2016
- Ποιο είναι οι κίνδυνοι όσων υπαχθούν στις «ευνοϊκές» ρυθμίσεις των άρθρων 57 έως 61 του Ν. 4446/2016 σύμφωνα και με την υπ’ αριθμόν 2642/2017 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.
- Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου
- Διαμόρφωση του τοπίου μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 1738/2017
- Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
- Μεταφορά της έδρας από την Ελλάδα σε χώρες μη συνεργάσιμες στο φορολογικό τομέα ή σε χώρες που παρέχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, «φορολογικοί παράδεισοι»
- Φορολογική κατοικία
- Ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις
- Τεχνητές διευθετήσεις
- Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών βάσει του Ν. 4428/2016
- Προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
- Προσδιορισμός του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα
- Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες από υπόχρεους και μη υπόχρεους τήρησης βιβλίων συναλλαγών. Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών 
- Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 
- Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες 
- Φορολογικές αποσβέσεις παγίου ενεργητικού
- Επισφαλείς απαιτήσεις
- Λοιπές περιπτώσεις μη εκπιπτομένων δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με ειδικές διατάξεις εν’ ισχύ νόμων και τη δικαστηριακής νομολογίας. Τέλη υπέρ Ο.Τ.Α. στις διαφημιστικές δαπάνες. Φορολογική αντιμετώπιση των εικονικών, ως προς το πρόσωπο του εκδότη, φορολογικών στοιχείων όταν ο λήπτης τελεί «καλή τη πίστη».
- Έλεγχος σκοπιμότητας και προσήκοντος μέτρου των επιχειρηματικών δαπανών. Εξέταση από τη φορολογική ελεγκτική αρχή κάθε δαπάνης σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
- Μεταφορά της φορολογικής ζημιάς
- Προσαύξηση περιουσίας
- Παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας (διαδικαστικές παραβάσεις, εγκλήματα φοροδιαφυγής) 
- Διάκριση παραβάσεων για την επιβολή προστίμων
- Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής 
- Διαδικαστικές παραβάσεις και πρόστιμα
- Παραβάσεις που αφορούν τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
- Εγκλήματα φοροδιαφυγής. 
- Αυτουργοί – Συνεργοί. 
- Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη 
- Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
- Υποβολή ανακριβούς δήλωσης – Πρόστιμα
- Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων
- Κυρώσεις για υποβολή ανακριβούς δήλωσης λόγω μη αναμόρφωσης των δαπανών του άρθρου 23. Οι ευθύνες των λογιστών – φοροτεχνικών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 60 του Ν. 4174/2013. 
- Παραδείγματα προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος (κατά δήλωση και κατ’ έλεγχο σε τηρούντες απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία). Αναλυτικός προσδιορισμός της διαφοράς φόρου εισοδήματος, των τόκων και των προστίμων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Δ.
- Μη υποβολή δήλωσης 
- Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με το Φ.Π.Α.
- Παρακρατούμενοι φόροι
- Έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμων
- Περιεχόμενο
- Υποβολή αντιρρήσεων
- Χρόνος καταβολής προστίμων
- Επιβαρύνσεις στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των προστίμων
- Ποια πρόστιμα βαρύνονται περαιτέρω με τόκους
- Παρεμπόδιση ελέγχου, υπόθαλψη παραβάτη, συνέργεια στη διάπραξη φορολογικής παράβασης 
- Απαλλαγή από τα πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας
- Επαρκής αιτιολογία καταλογιστικών πράξεων
- Βάρος απόδειξης πλημμέλειας πράξης προσδιορισμού
- Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής Προσφυγή
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο