ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΟΝ Κ.Φ.Ε.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σεμινάρια Εκδόσεις Κράτση
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132 • Τ.Κ. 175 62
Πόλη :
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
Phone :
:(210) 9817047
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
23, Oct 2017
Λήξη
23, Oct 2017
Εισηγητές
Τίτλος
Εν όψει του υπάρχοντος φορολογικού τοπίου και των νέων φορολογικών ρυθμίσεων, το γραφείο Κράτση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν σχετικά αιτήματα συνεργατών μας, έχει προγραμματίσει δύο ξεχωριστά φορολογικά σεμινάρια στο ξενοδοχείο Park Radisson (Λ. Αλεξάνδρας 10), με εισηγητή τον κο Κορομηλά, στα οποία θα αναλυθούν πλήρως όλες οι υφιστάμενες διατάξεις.

α) στις  23 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα (ώρες  17:00 – 21:30) για τα «ΕΛΠ - Κ.Φ.Ε.» και πιο συγκεκριμένα πως θα γίνεται ο προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των ΕΛΠ και Κ.Φ.Ε., διάθεση αποτελεσμάτων και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέσα από εμπεριστατωμένη ανάλυση των κανόνων και πολλά πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής,
β) στις 23 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη (ώρες 17:00 – 21:30) για «Έλεγχο – Κυρώσεις», δηλαδή τι ισχύει για τις διαδικασίες ελέγχου επιχειρήσεων, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 1738/2017 και τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας.

Το κόστος συμμετοχής για κάθε σεμινάριο είναι 60 ευρώ (με ειδική έκπτωση 15%  για συμμετοχή άνω των 3 ατόμων από το ίδιο γραφείο / εταιρεία).

Προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), διάθεση αποτελεσμάτων και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέσα από εμπεριστατωμένη ανάλυση των κανόνων και πολλά πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής 

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
Λογιστής - Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

- Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. – Κανόνες σύνταξης.
- Εργασίες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
- Έλεγχοι και εργασίες προετοιμασίας. Ποιες καταχωρήσεις πρέπει να γίνουν έτσι ώστε τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) να είναι έτοιμα για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος.
- Απαλλαγή από την απογραφή πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014. Για ποιο λόγο η εν λόγω απαλλαγή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
- Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων.
- Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.
- Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος. Εγγραφή της δαπάνης φόρου εισοδήματος. Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση του τέλους επιτηδεύματος.
- Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.
- Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων και αντιστοίχιση της με τους κωδικούς του εντύπου Ε3.
- Σύνταξη προσαρτήματος.
- Εργασίες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
- Έλεγχοι και εργασίες προετοιμασίας. Ποιες εγγραφές πρέπει να γίνουν έτσι ώστε τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) να είναι έτοιμα για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος.
- Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων.
- Μεταφορά αποτελεσματικών λογαριασμών.
- Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.
- Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος. Εγγραφή της δαπάνης φόρου εισοδήματος. Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση του τέλους επιτηδεύματος.
- Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.
- Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων και του ισολογισμού.
- Σύνταξη προσαρτήματος.
- Διάθεση των αποτελεσμάτων προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών. Διανομή αφορολογήτων κερδών. Σχηματισμός αποθεματικού από ενδοομιλικά μερίσματα.
- Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα είτε αυτή ασκείται ατομικώς είτε εταιρικώς.
- Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών.
- Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.
- Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
- Φορολογικές αποσβέσεις παγίου ενεργητικού. 
- Αποτίμηση (επιμέτρηση) αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων. Απαλλαγή από την απογραφή.
- Επισφαλείς απαιτήσεις.
- Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
- Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
- Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. 
- Πότε αποκτάται το εισόδημα από τους εταίρους – μετόχους προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.
- Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
- Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
- Προκαταβολή φόρου εισοδήματος.
- Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης
- Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
- Προσωρινές (χρονικές) διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης – Πότε αντιστρέφονται οι διαφορές αυτές. Πότε και πως συμπληρώνεται ο Πίνακας Κ’ του εντύπου Ε3.
- Τρόποι παρακολούθησης διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης.
- Αναβαλλόμενη φορολογία.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο