PwC's Academy: General Data Protection Regulation (GDPR) / Νομικό πλαίσιο και Θέματα Τεχνολογικής και επιχειρησιακής συμμόρφωσης

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PwC's Academy - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε, Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1
Υπεύθυνος/η :
Αριστείδης Πανολαρίδης, Αγγελική Κοργιοπούλου
Διεύθυνση :
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου
Πόλη :
Χαλάνδρι 15232
Phone :
210-6874790
Θέμα
Διοίκησης γενικά θέματα
Τίτλος
Εναρξη
14, May 2018
Λήξη
17, May 2018
Εισηγητές
Τίτλος

 

 

Ημέρες  διοργάνωσης

 

Διάρκεια

 

Κόστος

 

Εγγραφή

14 και 17                  Μαϊου 2018

 

6 ώρες

 

350 €

 

  Ιδιώτης

 Εταιρεία

 

 

Σύντομη Περιγραφή:Τέθηκε, την 20η/2/2018, σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης νομοσχέδιο με τίτλο "Νόμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679"

Στις 24 Μαΐου  2016 τέθηκε σε ισχύ ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Κάθε οργανισμός που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με το νέο κανονισμό, επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών του.

Ο Κανονισμός αυτός θα εφαρμοστεί από τις 25 Μαΐου 2018. Κατά την ημερομηνία αυτή, κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας, θα πρέπει να ενεργεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Ο Κανονισμός είναι και γνωστός και με την ορολογία General Data Protection Regulation (GDPR)


Το σεμινάριο στοχεύει στην έγκυρη ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου και την προετοιμασία της έγκαιρης συμμόρφωσής τους εντός του σύντομου αυτού σταδίου μετάβασης από τις διατάξεις του Ν.2472/1997 στις ρυθμίσεις του νέου Κανονισμού.


Στα πλαίσια της παρούσης διοργάνωσης, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν και για το περιεχόμενο του νέου νομοσχεδίου που δόθηκε σε διαβούλευση.

 

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε στελέχη Πληροφορικής (IT managers, ΙΤ Operators, Information Security Officers), στελέχη που απασχολούνται στο πεδίο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης ενός οργανισμού και σε Νομικούς /Δικηγόρους

 

 

Θέματα που θα παρουσιαστούν :

Το σεμινάριο αποτελείται από δύο μέρη που θα πραγματοποιηθούν σε δύο χωριστές ημέρες.

Το πρώτο μέρος θα παρουσιαστούν τα νομικά θέματα του Κανονισμού και το δεύτερο θα αφορά την τεχνολογική και επιχειρησιακή επίπτωση κατά τη διάρκεια της Συμμόρφωσης αλλά και στη συνέχεια.

 

α. Νομικά  Θέματα

 

1.     Βασική περιγραφή του νομικού πλαισίου

·        Το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο

·        Βασικοί ορισμοί και έννοιες κατά τον νέο Κανονισμό

·        Το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων και η στάθμισή του

·        Οι θεμελιώδεις αρχές για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας

·        Οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

·        Το ειδικότερο κρίσιμο ζήτημα της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων

·        Τα δικαιώματα του υποκειμένου

·        Οι υποχρεώσεις του εκτελούντος την επεξεργασία

·        Ο υπεύθυνος επεξεργασίας

 

2.   Ειδικότερα θέματα

·        Προστασία των παιδιών

·        Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

 

3. Τα βήματα συμμόρφωσης των επιχειρήσεων

·        Εταιρική αυτορρύθμιση και Κώδικες δεοντολογίας

·        Πιστοποίηση

·        Η αντιμετώπιση των περιστατικών παραβίασης

 

4. Εποπτεία και κυρώσεις

·        Εποπτικές Αρχές

·        Το σύστημα κυρώσεων

 

 

β. Θέματα Τεχνολογικής και επιχειρησιακής συμμόρφωσης

 

1. Στοιχεία Κατάστασης Ετοιμότητας Οργανισμών (public internet published)

2. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Οργανισμοί στην συμμόρφωση με τον Κανονισμό

3. Διαρροή Δεδομένων – Επιπτώσεις από πραγματικά γεγονότα

4. Πως πρέπει να δράσει ο κάθε Οργανισμός

5. Ποιος θα είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων;

6. Τεχνικά Μέτρα προς υλοποίηση

7. Προκλήσεις στην ασφάλεια δικτύων

8. Συχνές Ερωτήσεις - Αντιμετώπιση καθημερινών καταστάσεων

·        Mailing Lists

·        Οργανισμός που διαχειρίζεται δεδομένα ιατρικού χαρακτήρα

·        Δεδομένα στο cloud

·        Διαρροή Δεδομένων

9.  Πρώτη ή Τελευταία Γραμμή Άμυνας; – Ο Ανθρώπινος Παράγοντας

10. Συμπεράσματα

 

Ώρες Διεξαγωγής: 18.00 – 21:15

 

Εισηγητές:

 

·        Παναγιώτης Περάκης, Δικηγόρος, DEA Δικαίου της Πληροφορίας, Πρόεδρος της Επιτροπής  «Access to Justice» («Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη»), του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE)

·        Σίμος Τριμερίτης, PwC | Advisory | Manager,  CISM,ISO/IEC 27001 Foundation

 

Επικοινωνία:

Αριστείδης Πανολαρίδης | [email protected]

Αγγέλικα Κοργιοπούλου | [email protected]

 

Τηλ.: + 30 210 6874 559 | + 30 210 6874790

Fax.: + 30 210 6874444

 

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%).

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο