ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί
Τίτλος
Εναρξη
24, Jul 2017
Λήξη
24, Jul 2017
Εισηγητές
Τίτλος

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Το επιχειρηματικό πλάνο, ως καθολικός άξονας λειτουργίας της επιχειρήσεως.

 

Η αποτύπωση του πλάνου δράσεως μίας επιχειρήσεως, είναι ο άξονας στον οποίο θα περιστραφεί η λειτουργία της. Χρησιμοποιώντας ως κύρια εργαλεία, την ανάλυση των ισολογισμών, τους προϋπολογισμούς, την κοστολόγηση και τις τεχνικές μείωσης του κόστους, μπορεί να παρέχει μία πλήρη ακτινογραφία της, ορθολογικά αποτυπωμένη. Εάν οι παραγόμενες πληροφορίες είναι σωστές, θα οδηγηθεί σε πραγματική ανάπτυξη. Με εργαλείο, την ανάλυση των ισολογισμών, μπορεί η επιχείρηση να υπολογίσει την περιουσία που διαχειρίζεται, να αξιολογήσει τον πλούτο που παράγει και να μετρήσει την απόδοση της. Κατά συνέπεια να πάρει όποιες αποφάσεις σε πεπατημένη οδό, για δεδομένο αποτέλεσμα.

ΣΚΟΠΟΣ του σεμιναρίου είναι να παρέχει εργαλεία βγαλμένα από την πράξη ώστε να:

Αναπτύξουν διαδικασίες και τεχνικές για να αποτυπώσουν την πραγματική τους περιουσία.

Ενεργοποιήσουν την κερδοφορία τους και να επέμβουν διορθωτικά στα αποτελέσματα.

Αποκτήσουν εικόνα της διαφοράς, μεταξύ φορολογικού και επιχειρηματικού ισολογισμού.

Προσδιορίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.

Εκτιμήσουν την δυνητική απόδοση της περιουσίας τους, ενεργοποιώντας τα υπόλοιπα εργαλεία.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου, καθώς και σε συμβούλους επιχειρήσεων, που κάνουν ουσιαστική ανάλυση του επιχειρηματικού ισολογισμού, με σκοπό την επέμβαση και την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

 

Έννοια και περιεχόμενο ισολογισμού.

Αντικείμενο της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Έννοια και περιεχόμενο δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων. Χρήστες λογιστικών καταστάσεων, πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Δομή τουισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων. Βασικές λογιστικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων. Ανάλυση όλων των στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού και των αποτελεσμάτων χρήσεως από φορολογική σκοπιά. Ανάλυση στατικού και Δυναμικού. Καταστάσεις Ταμειακών Ροών. Ταμειακές ροές ως εργαλείο ερμηνείας των Οικονομικών Καταστάσεων. Η σημασία των παρατηρήσεων των ελεγκτών. Υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης. Δεξιόστροφη κυκλική λειτουργία του ισολογισμού. Η ένταξη του προϋπολογισμού στη θέση των αποτελεσμάτων χρήσεως. Κατάδειξη λογαριασμών που έχουν αλλοιωθεί σημαντικά. Νεκρό  σημείο κύκλου εργασιών

 

Δημιουργία πλέγματος αριθμοδεικτών.

Μέθοδοι ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων: κάθετη ανάλυση, ανάλυση τάσεων, οριζόντια, ανάλυση με αριθμοδείκτες. Χρήση αριθμοδεικτών για τη διενέργεια διαχρονικών και διαστρωματικών συγκρίσεων. Οι επιπτώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στις τιμές των αριθμοδεικτών. Ανάλυση κοινού μεγέθους.

 


ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ


γενικής ρευστότητας,

ειδικής ρευστότητας

ταμειακής ρευστότητας.

αμυντικού χρονικού διαστήματος.


ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


αποδοτικότητας συνόλου ενεργητικού

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων.

αποδοτικότητας των πωλήσεων.

δομής κεφαλαίων.


ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  


ιδίων προς συνολικά κεφάλαια.

κάλυψης των τόκων.


ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 


κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού.

κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων.

κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων.

κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων.


ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


Αριθμοδείκτης P/E -  Μερισματαπόδοση.

Αριθμοδείκτης κερδών ανά μετοχή.

Αριθμοδείκτες ανά εργαζόμενο

Κέρδη ανά εργαζόμενο.


 

Αριθμοδείκτης Ζ για την πρόβλεψη της κατάρρευσης μίας επιχείρησης.

 

Επιχειρηματικός ισολογισμός.

Επιχειρηματικός ισολογισμός. Πραγματική απογραφή. Αναμόρφωση περιούσιας. Ποιά περιουσία δεν περιέχει ο φορολογικός. Εκτίμηση υπάρχουσας περιουσίας. Σε ποιόν ανήκει η επιχείρηση. Χρονικός ορίζοντας αξιοπιστίας του ισολογισμού. Προϋπολογιστικοί Ισολογισμοί. Στοιχεία και επέμβασης και βελτίωσης του Ισολογισμού. Ταυτόχρονη λειτουργία με τους προϋπολογισμούς. Τροποποίηση μορφής και περιεχομένου προερχόμενη από τους προϋπολογισμούς. Μοντέλα διαβάθμισης του ισολογισμού. Ανάλυση νεκρού σημείου. Δείκτες δομής & συσχέτισης κεφαλαίων. Δείκτες κερδοφορίας, μικτής και καθαρής, των πωλήσεων. Εύρεση πραγματικής περιουσίας που χρησιμοποιεί ο επιχειρηματίας. Καταγραφή δυνατοτήτων ανάπτυξης που προκύπτουν από τον ισολογισμό. Τρόποι επέμβασης στην κερδοφορία. Ανάλυση καλής και κακής δομής, νεκρά και ανενεργά μεγέθη, δεκτικά μεγαλύτερης οικονομικής εκμεταλλεύσεως. Η ψευδής και η αληθής εκδοχή του.

 

Διακλαδική ανάλυση. Αξιολόγηση αριθμοδεικτών.

Επιλογή δείγματος του κλάδου και του δείγματος των ανταγωνιστών. Σύγκριση κατά δείκτη και με το σύνολο των ενεργών δεικτών. Αποτελέσματα συγκρίσεως. Συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Βenchmarking.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους και να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα αξιολόγησης, του ισολογισμού. Η θεωρία θα παρουσιαστεί, σε EXCEL.

 

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ:

ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ: Αναλυτικές σημειώσεις και λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο τους και το αντίστοιχο του προγράμματος.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: Παρουσίαση σε power point, η εφαρμογή της θεωρίας, τα τυπολόγια, η ροη των αρχείων. Εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης που προκύπτει από την ανάλυση των ισολογισμών.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:                 ΑΘΗΝΑ - ΚΩΔΙΚΟΣ 1311

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                         24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 – ΔΕΥΤΕΡΑ 900 -1700 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:          ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 300 €. – ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ 160 €.

 

 

Για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα

έτος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

 

Tα σεμινάρια των ισολογισμών, μπορεί να τα παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες και δεύτερη φορά, χωρίς καμιά ταμειακή υποχρέωση λόγω μεγάλης εκτάσεως της ύλης.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο