ABPM - Procurement Audit - Αξιολόγηση & Βελτίωση Προμηθειών

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Advanced Business Process Management
Υπεύθυνος/η :
Δημητριάδη Ζήλη
Διεύθυνση :
Σαρανταπόρου 1Α
Πόλη :
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Phone :
2106215220
Θέμα
Καταστάσεις πελατών - προμηθευτών
Τίτλος
Εναρξη
09, May 2017
Λήξη
09, May 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Αξιολόγηση & Βελτίωση Προμηθειών

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Το σεμινάριο αυτό παρέχει μια σε βάθος ανάλυση όλων των φάσεων της λειτουργίας των Προμηθειών αξιολογώντας τις Στρατηγικές στην επιλογή των Προμηθευτών, την πληρότητα της Έρευνας Αγοράς, τα τα χρησιμοποιούμενα Πληροφορικά Συστήματά, την πληρότητα των Διαδικασιών, τους Δείκτες και τα Συστήματα Αναφορών.
Σε κάθε Δραστηριότητα των Προμηθειών, όπως η αναγνώριση ανάγκης, η ποσοτικοποίηση της, η περιγραφή προδιαγραφών, η έρευνα αγοράς, η αξιολόγηση προμηθευτών, η διαπραγμάτευση, η υπογραφή σύμβασης, ο έλεγχος παραλαμβανομένων υλικών, το Feedback στον Προμηθευτή για την συνολική εκτίμηση της Ποιότητας, γίνεται η αξιολόγηση των υφιστάμενων Πρακτικών, εντοπίζονται οι περιοχές βελτίωσης και παρουσιάζονται τα κατάλληλα εργαλεία για τον σκοπό αυτόν. Τα Εργαλεία αυτά δίνονται δωρεάν στους συμμετέχοντες.
Επιπλέον παρουσιάζονται οι κατάλληλες δικλείδες για την αποτροπή ανεπιθύμητων καταστάσεων όπως οι εικονικές προμήθειες, οι υπερτιμολογημένες αγορές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και η πληρωμή Συμβάσεων που δεν ικανοποιούν τα προβλεπόμενα.

Παρακάτω παρατίθεται ένα ενδεικτικό δείγμα των σημείων που αξιολογούνται:

 • Υπάρχουν μοντέλα Πρόβλεψης και πώς αξιολογείται η αξιοπιστία τους;
 • Στην μέθοδο Αξιολόγησης προμηθευτών αξιοποιείται η ABC Analysis και με ποιον τρόπο;
 • Η αξιολόγηση των προμηθευτών λαμβάνει υπ’ όψιν το μοντέλο Ολικού Κόστους και την Οικονομική Αξιοπιστία; Για την τελευταία ποιοι δείκτες χρησιμοποιούνται;
 • Μετριέται και αξιολογείται η συνέπεια του Προμηθευτή (Customer Service Level);
 • Γίνεται αξιοποίηση των προμηθευτών για την Καινοτομία και την Ανάπτυξη νέων λύσεων πχ στην συσκευασία;
 • Διενεργούνται Value Analysis για την βελτίωση του Κόστους των αγοραζομένων Υλικών;
 • Ακολουθείται μοντέλο αριστοποίησης της Ποσότητας Παραγγελίας;
 • Το Απόθεμα Ασφαλείας έχει καθορισθεί με βάση το Customer Service Level;
 • Έχει εξετασθεί το ενδεχόμενο Ηλεκτρονικών Προμηθειών για μείωση του κόστους;
 • Συνδέεται το Reordering Point με το Επίπεδο Εξυπηρέτησης;
 • Οι Διαπραγματεύσεις Διενεργούνται από προσωπικό εκπαιδευμένο στην Τεχνική των Επιτυχημένων Διαπραγματεύσεων;
 • Χρησιμοποιείται η μεθοδολογία BATNA κατά τις διαπραγματεύσεις;
 • Η Στρατηγική Ποιότητας είναι σαφής για κάθε κατηγορία προμηθευτών;
 • Για ιδιαίτερα σημαντικούς προμηθευτές εξετάζεται η δυνατότητα Στατιστικού Έλεγχου Ποιότητας;
 • Η Στρατηγική μείωσης κόστους περιλαμβάνει αντίστοιχο Project;
 • Όλες οι πωλήσεις και οι αγορές γίνονται σε Ευρώ ή και σε άλλο νόμισμα;
 • Πως εκτιμάται η ενδεχόμενη διακύμανση της ισοτιμίας των νομισμάτων στο κόστος αγοράς των υλικών;
 • Όταν πρέπει κατά την εισαγωγή των υλικών να γεμίσει ένα Container, πως γίνεται η Αριστοποίηση της σύνθεσης του;
 • Το προσωπικό των Εισαγωγών και Εξαγωγών είναι εκπαιδευμένο στην χρήση των INCOTERMS;
 • Τεχνικές για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών (οικονομικών ατασθαλιών) ελέγχοντας ευαίσθητα σημεία περιοχών των προμηθειών.
 • Υπάρχουν δικλείδες για την αποτροπή ατασθαλιών που έχουν ως αποτέλεσμα Οικονομική ζημία της Επιχείρησης;
 • Έχουν καθορισθεί οι δείκτες και οι απαιτούμενες αναφορές για την συνολική αξιολόγηση των Προμηθειών;

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες

 • Θα έχουν στην διάθεση τους ολοκληρωμένο πίνακα, με το οποίον θα αξιολογούν την υφιστάμενη κατάσταση της λειτουργίας των Προμηθειών . Έτσι δημιουργείται μια ακτινογραφία που αποτυπώνει τις περιοχές που χρειάζονται βελτίωση
 • Σε κάθε μια περιοχή παρέχονται τα απαιτούμενα Εργαλεία και Πρακτικές για να σχεδιασθούν βελτιώσεις
 • Μεταξύ των άλλων παρέχονται εργαλεία για την αριστοποίηση του Αποθέματος και την εκτίμηση του Ολικού Κόστους προμηθειών που περιλαμβάνει πέρα από την τιμή αγοράς και 11 ακόμη παράγοντες, όπως η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας, ο χρόνος παράδοσης που επηρεάζει το απόθεμα ασφαλείας και άρα το κόστος κλπ.
 • Γίνεται άνευ κόστους επιπλέον προσαρμογή των Εργαλείων αυτών στις ανάγκες της δικής τους εταιρείας και έχουν τη δυνατότητα on line υποστήριξης επί ένα έτος μετά το σεμινάριο
 • Παρέχονται Εργαλεία για την ABC Analysis και παραδείγματα τρόπου αξιοποίησης της
 • Παρέχεται Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών για την αποδοτικότητα των Προμηθειών
 • Παρουσιάζονται και εξηγούνται οι 10 κυριότεροι δείκτες στη Λειτουργία των Προμηθειών
 • Μέσω επιλεγμένων και ρεαλιστικών Case Studies, θα εξοικειωθούν με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα παρεχόμενα Εργαλεία
 • Οι Υπεύθυνοι Συστημάτων Ποιότητας θα έχουν στη διάθεσή τους μια πολύτιμη μεθοδολογία, ώστε μέσω αυτής να προτείνουν στη Διοίκηση των Προμηθειών βελτιωτικές δράσεις

Σε ποιούς απευθύνεται

Στα στελέχη του Τμήματος Προμηθειών, της Οικονομικής Διεύθυνσης, των Logistics, καθώς και σε Υπευθύνους Διαχείρισης Ποιότητας, ώστε να αναβαθμίσουν τους Εσωτερικούς Ελέγχους του Συστήματος Ποιότητας και να συμβάλλουν στη βελτίωση της Αποδοτικότητας των Προμηθειών.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

Σε κάθε μία από τις παρακάτω περιοχές αξιολογείται σημείο προς σημείο η δυνατότητα βελτίωσης, με χρήση σύγχρονων πρακτικών και Εργαλείων. Συγκεκριμένα, για κάθε σημείο διατυπώνονται οι κατάλληλες ερωτήσεις, καθώς και το υλικό τεκμηρίωσης που θα ζητηθεί για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να προκύψουν οι αναγκαίες βελτιώσεις. Για να διευκολυνθεί η κατανόηση και ο εντοπισμός των αναγκαίων βελτιώσεων, δίδεται η περιγραφή των λειτουργιών μιας επιχείρησης, καθώς και διάλογοι από τη Διενέργεια Audit.

Α. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

Β. ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ (GLOBAL SOURCING)

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΣΤ. Η ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζ. INCOTERMS

Η. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Θ. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ι. ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΙΑ. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΙΒ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ AUDIT

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα βελτίωσης εφοδιαστικής αλυσίδας και Εκπαίδευσης & Consulting σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία Cattan Services Group.

Περιλαμβάνονται


 • To Εγχειρίδιο "Procurement Audit"
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ολοκληρωμένη εφαρμογή υπολογισμού Ολικού Κόστους προμήθειας
 • Ολοκληρωμένη εφαρμογή σε Excel για την Αριστοποίηση των Αποθεμάτων
 • Βάση δεδομένων σε Access για τη Διαχείριση Προμηθευτών
 • Εφαρμογή σε Excel για την Αξιολόγηση Εκπτώσεων
 • Εφαρμογή σε Excel για την Αξιολόγηση Προμηθευτών
 • Εργαλείο Αξιοποίησης Συναλλαγματικής Ισοτιμίας για την Αξιολόγηση Προσφορών Προμηθευτών
 • Εφαρμογή σύνδεσης Έργων με Προμήθειες Υλικών, Υπηρεσιών και Διαχείρισης Cash Flow
 • Ολοκληρωμένος Πίνακας Αξιολόγησης Προμηθειών
 • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

 Κόστος Συμμετοχής: 430 ευρώ

Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ:. Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

Πληροφορίες

Τηλέφωνο  210 6215 220

Email  [email protected]

Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου  Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis

 Παρθενώνος 19, Αθήνα

Υπεύθυνη Επικοινωνίας  Δημητριάδη Ζήλη

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο