PwC's Academy: Λογιστική και Φορολογία για λήψη αποφάσεων

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PwC's Academy - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε, Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1
Υπεύθυνος/η :
Αριστείδης Πανολαρίδης, Αγγελική Κοργιοπούλου
Διεύθυνση :
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου
Πόλη :
Χαλάνδρι 15232
Phone :
210-6874790
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
25, Απρ 2017
Λήξη
16, Ιουν 2017
Εισηγητές
Τίτλος
Η PwC's Academy μέσω του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος εστιάζει στην πλήρη κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Λογιστικής και της Ελληνικής Φορολογίας, ώστε να αποτελέσουν εργαλεία για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές με αυτές πληροφορίες, να βελτιώσουν την ποιότητα λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων.


Προτεραιότητα του προγράμματος αποτελεί η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των στελεχών στη Λογιστική, στις βασικές τεχνικές και εργαλεία της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και ταμειακών ροών καθώς και στη Φορολογία (Εισόδημα, ΦΠΑ, Φόρους Ακινήτων κ.λ.π). 

Έναρξη

Διάρκεια

Κόστος

Ώρες Διεξαγωγής

Εγγραφή

25 Απριλίου 2017

80 ώρες

 

  1.300 € (*)

  

17:00 - 21:15

Ιδιώτης

Εταιρεία

(*) Για εγγραφές μέχρι και 7 Απριλίου η τιμή διαμορφώνεται στο ποσό των 1.100€

Για όλες τις παρουσιαζόμενες θεματικές ενότητες δίνονται ως εκπαιδευτικό υλικό, αναλυτικές παρουσιάσεις και σημειώσεις σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.

Στόχος:
Απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στη Λογιστική και χρήση των λογιστικών πληροφοριών στη λήψη αποφάσεων
Πλήρης και Ολοκληρωμένη γνώση της επίδρασης των συναλλαγών στις οικονομικές καταστάσεις 
Πρακτική εξάσκηση μέσω μεγάλου αριθμού παραδειγμάτων από δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (IFRS - ΕΛΠ)
Η κατάρτιση σύγχρονων λογιστών και συμβούλων επιχειρήσεων που επιθυμούν να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τα πολύπλοκα λογιστικά και φορολογικά γεγονότα με τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων

Το συνολικό πρόγραμμα του σεμιναρίου, διαχωρίζεται σε επιμέρους ενότητες ως εξής:

1. Η χρησιμότητα των Λογιστικών Πληροφοριών
· Χρήστες Λογιστικών πληροφοριών
· Χρησιμότητα Λογιστικής - Λογιστικές πληροφορίες
· Αρχές και παραδοχές Λογιστικής
· Επιχειρηματική δράση - Είδη Ιδιοκτησιών
· Χρηματοοικονομικός στόχος επιχείρησης
· Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014)
· Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τα IFRS
- Ισολογισμός 
- Αποτελέσματα Χρήσης
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
· Επιλογή Λογιστικού Συστήματος 
- Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με ΔΠΧΑ ή ΕΛΠ;
· Πρακτική εφαρμογή

2. Περιουσιακά στοιχεία - Ενεργητικό
· Κατηγορίες στοιχείων Ενεργητικού (Κυκλοφορούν - Μη Κυκλοφορούν)
· Απόκτηση ενσώματων παγίων 
· Βελτιώσεις σε ακίνητα 
· Απόκτηση άϋλων παγίων 
· Εύλογες Αξίες
· Απομείωση αξίας στοιχείων μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
· Αποτίμηση αξίας ενεργητικού
· Απόσβεση (Λογιστική - Φορολογική)

3. Χρηματοοικονομική μίσθωση (Leasing)
· Το Leasing με παραδείγματα

4. Πρακτική εφαρμογή στην απόφαση απόκτησης πάγιων στοιχείων
· Αγορά ή ενοικίαση ακινήτου για ιδιόχρηση (γραφεία/ κατάστημα);
· Αγορά ή ενοικίαση αυτοκινήτου για στελέχη;
· Αγορά ή ενοικίαση μηχανήματος;

5. Υποχρεώσεις 
· Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες
· Προβλέψεις (Ενδεχόμενες υποχρεώσεις)
· Δανεισμός
· Επιτόκια (Euribor - Athibor - T.τ.Ε.)
· Κόστος Δανεισμού

6. Χρηματοοικονομικά Εργαλεία 
· Βασικά Χρηματοοικονομικά Εργαλεία 
· NPV 
· Effective interest rate 
· WACC (Weighted Average Cost of Capital)
· Υπολογισμός κόστους κεφαλαίου από συγκρίσιμες εταιρείες και προσαρμογές για επίπεδο δανεισμού 
· Δάνεια (Πίνακας εξυπηρέτησης δανείων) 
· Χρηματοδοτήσεις (Υπολογισμοί με γνωστό και άγνωστο επιτόκιο)
· Cash Flow
· Forwards - Futures - Swaps - Options
· Ανάλυση των Σταδίων Αξιολόγησης Επενδύσεων

7. Η εκμετάλλευση της επιχείρησης
· Έσοδα( Πωλήσεις – Εκπτώσεις – Επιστροφές) 
· Έξοδα (Λειτουργικά & Χρηματοοικονομικά)
· Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

8. Ταμειακές Ροές
- Μεθοδολογία για Σύνταξη Ταμειακών Ροών 
- Οι λαβανόμενες πληροφορίες για: 
· Λειτουργικές ροές, 
· Ροές Επενδυτικής δραστηριότητας, 
· Ροές Χρηματοδοτικής δραστηριότητας

9. Όμιλοι
· Χαρακτηριστικά Ομίλου
· Σχέσεις επιχειρήσεων ομίλου
· Συγγενείς - Δεσπόζουσα επιρροή
· Οικονομικές καταστάσεις ομίλου

10. Ρευστότητα Επιχείρησης
· Δείκτες μέτρησης ρευστότητας
· Μόχλευση
· Λειτουργικός και Εμπορικός Κύκλος Επιχείρησης

11. Απόδοση αποτελεσμάτων επιχείρησης
· Κέρδη: Μεικτά, Λειτουργικά, EBITDA, προ και μετά φόρου
· Δείκτες απόδοσης
· Απασχολούμενα Κεφάλαια

12. Φορολογία Εισοδήματος
· Δαπάνες που δεν εκπίπτουν
· Φορολογική έκπτωση τόκων (Υποκεφαλαιοδότηση)
· Φορολογικές Υποχρεώσεις
· Φόρος Εισοδήματος και Προκαταβολή
· Παρακρατήσεις φόρων

13. ΦΠΑ 
· Βασικές υποχρεώσεις νομοθεσίας ΦΠΑ

14. Νομικές μορφές Ελλάδας / Διανομή κερδών
· Τι μορφή εταιρείας επιλέγω; 
· Η Διανομή Κερδών
· Το μέρισμα προς τους μετόχους
· Η νομοθεσία των Α.Ε., ΕΠΕ 
· Υποχρεώσεις προς ΓΕ.ΜΗ.


Χορήγηση Πιστοποιητικών
Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το  Κέντρου διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.


Επικοινωνία:
Αριστείδης Πανολαρίδης | [email protected]
Χρήστος Μιχελακάκης |  [email protected]
Τηλ.: + 30 210 6874790
Fax.: + 30 210 6874444

Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%).


Follow us on:  LinkedIn | Facebook   
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο