Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ε.Λ.Π ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ Κ.Φ.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 2016

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σύλλογος Λογιστών Ν. Αχαΐας
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
-
Πόλη :
-
Phone :
-
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
28, Μαρ 2017
Λήξη
28, Μαρ 2017
Εισηγητές
Τίτλος
Σεμινάριο 28 ΜΑΡΤΗ 2017

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ε.Λ.Π ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ Κ.Φ.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 2016

Το σεμινάριο διεξάγεται από το Σύλλογο Λογιστών Νομού Αχαΐας

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
Φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων, Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων
Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ.)

Διεξαγωγή Σεμιναρίου

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017
Ώρα: 16.00

Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο ASTIR
Αγ. Ανδρέου 16 - Πάτρα
τηλ. 2610 277502

Για δηλώσεις συμμετοχής
Ώρες: 16:00
Τηλ. 2610-008828

-Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. – Κανόνες σύνταξης
-Οι λογιστικοί κανόνες των επιχειρήσεων (οντοτήτων) που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα – Απλοποιήσεις και απαλλαγές
-Εργασίες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων (οντοτήτων) που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα μέσα από πρακτικά παραδείγματα
-Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων – Απαλλαγές
-Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός του τέλους επιτηδεύματος
-Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων
-Χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων βάσει της αρχής του δουλευμένου
-Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων
-Φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων της περιόδου. Διαφοροποίηση λογιστικής και φορολογικής βάσης – Προσωρινές και μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
-Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος – Πότε καταχωρείται στα απλογραφικά βιβλία ο φόρος εισοδήματος (έξοδο) της περιόδου
-Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων-Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων – Αντιστοίχιση της κατάστασης αποτελεσμάτων με τους κωδικούς του εντύπου Ε3 του φορολογικού έτους 2016. Σύνταξη προσαρτήματος.

Εργασίες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων (οντοτήτων) που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Μεθοδολογία προσδιορισμού των αποτελεσμάτων
– Προτεινόμενοι λογαριασμοί σύμφωνα με το σχέδιο του παραρτήματος Γ’ του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και το σχέδιο λογαριασμών του Π.Δ. 1123/1980

Μεταφορά αποτελεσματικών λογαριασμών-Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων

Φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων της περιόδου. Διαφοροποίηση λογιστικής και φορολογικής βάσης – Προσωρινές και μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης

Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος – Εγγραφή του φόρου εισοδήματος (εξόδου) της περιόδου

Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Κατάσταση αποτελεσμάτων – Ισολογισμός -Προσάρτημα

Διάθεση αποτελεσμάτων περιόδου – Εγγραφές διάθεσης

Κεφαλαιουχικών εταιρειών - Προσωπικών εταιρειών

Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα είτε αυτή ασκείται ατομικών είτε εταιρικώς

Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Φορολογικές αποσβέσεις παγίου ενεργητικού

Αποτίμηση (επιμέτρηση) αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων. Απαλλαγή από την απογραφή.Επισφαλείς

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτής εργασίας και συντάξεων – Μείωση φόρου βάσει οικογενειακής κατάστασης –

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με απλογραφικά βιβλία. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με διπλογραφικά βιβλία – Χρόνος και συντελεστής φορολογίας των διανεμομένων κερδών – Χρόνος κτήσης του εισοδήματος των εταίρων

Δήλωση συμμετοχής, 09:00-14:00 στο τηλέφωνο 2610-008828

• Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο δυνατόν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

• Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σημειώσεις.

• Η συμμετοχή για τα μέλη είναι 10 € και για τα μη μέλη 20 €


https://www.facebook.com/sylogna

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο