iBcl - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Κανονισμός 216/279

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Advanced Quality Services Ltd
Υπεύθυνος/η :
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΖΗΛΗ
Διεύθυνση :
Τυρνάβου & Σαρανταπόρου 1Α
Πόλη :
Αγιος Στέφανος
Phone :
2106216997-8
Θέμα
Διοίκησης γενικά θέματα
Τίτλος
Εναρξη
05, Apr 2017
Λήξη
05, Apr 2017
Εισηγητές
Τίτλος
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι έννοιες, οι αρχές και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης του νέου Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR – 2016/679), που θα ισχύσει σε όλα τα κράτη - μέλη από το 2018 και πρέπει να εφαρμοσθεί από όλες τις εταιρείες και οργανισμούς, χωρίς να απαιτείται η αντίστοιχη Εθνική Νομοθεσία. Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, αγγίζουν το 4% του Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης (ή του Ομίλου επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του ποια επιχείρηση αφορά η παράβαση).

Όμως πέρα από το θέμα των προστίμων, ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει την επιχείρηση από Δυσφήμιση, Απώλεια Επιχειρηματικών Μυστικών, Διαρροή Επιχειρηματικού Know – How και Απώλεια Αξιοπιστίας στις Εμπορικές Συναλλαγές

Θα παρουσιασθούν αναλυτικά μέτρα (σχέδια, πολιτικές, πρακτικές, κλπ.), που διασφαλίζουν την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και τη Διαθεσιμότητα των Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία συλλέγονται, επεξεργάζονται, μεταδίδονται και χρησιμοποιούνται από κάθε Οργανισμό. Στην συνέχεια, θα παρουσιασθεί, η μεθοδολογία Αξιολόγησης, καθώς και αντίστοιχα Εργαλεία για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να εντοπίζονται τα σημεία που εμφανίζουν ελλιπή εφαρμογή (Gap Analysis).

Τέλος, θα παρουσιασθεί η μεθοδολογία και τα επί μέρους βήματα που ακολουθούνται προκειμένου να σχεδιαστεί, ένα Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων με Πιστοποιήσιμο τρόπο.

Παράλληλα, εξειδικευμένος Νομικός θα καλύψει και τη Νομική Διάσταση του Κανονισμού, αναλύοντας τα κύρια σημεία, αναγνωρίζοντας τα περιθώρια ευελιξίας και απαντώντας σε ερωτήσεις.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν, χωρίς επιπλέον κόστος, τη δυνατότητα online Συμβουλευτικής Υποστήριξης σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού, για ένα έτος μετά το σεμινάριο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της θυγατρικής μας εταιρείας iBcl που διοργανώνει το σεμινάριο κάνοντας κλικ εδώ

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται, σε όσα Στελέχη ασχολούνται με την συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση Εταιρικών Δεδομένων (πελατών, παραγωγής, προσωπικού, κλπ.), στα Στελέχη της Διοίκησης (Ανώτατα, Υπεύθυνους Λογιστηρίου, Διαχείρισης Προσωπικού, Marketing, Παραγωγής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συμμόρφωσης, Νομικής Υπηρεσίας, κλπ.), στα Στελέχη ΙΤ και σε όλα τα Στελέχη που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας και της λειτουργίας των ΙΤ Συστημάτων της εταιρείας.

Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες
- Θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές Προστασίας Δεδομένων 
- Θα είναι σε θέση να προετοιμάσουν την εταιρεία τους για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (General Data Protection Regulation – GDPR – 2016/679) 
- Θα είναι σε θέση να ελέγχουν, αξιολογούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη λειτουργία ενός Συστήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (με ρόλους, σχέδια, πολιτικές και πρακτικές κλπ.) 
- Θα αξιοποιήσουν ένα σύνολο πρακτικών υποθέσεων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (data protection case studies), προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις της εταιρείας τους και να λάβουν μέτρα βελτίωσης 
- Θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν μέτρα Προστασίας Δεδομένων για όλα τα Εταιρικά Δεδομένα (αδόμητα, δομημένα, οικονομικά, προσωπικά, κλπ.), επιλέγοντας μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, τα πιο ενδεδειγμένα για την επιχείρησή τους 
- Θα είναι σε θέση να υλοποιούν τεχνικές για τη βελτίωση της Ποιότητας Δεδομένων και την Αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Προστασίας και Ασφαλείας Δεδομένων και Πληροφορικής που έχουν εγκαταστήσει 
- Θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν online υποστήριξης για ένα έτος στο αντικείμενο του σεμιναρίου

Ενότητες Σεμιναρίου

1. Εισαγωγή - Βασικές Ανάγκες & Αιτίες
Γιατί είναι απαραίτητη η Προστασία Δεδομένων
Τι είναι Προστασία Δεδομένων 
Βασικοί όροι Προστασίας Δεδομένων
Πώς λειτουργεί η Προστασία Δεδομένων
Αιτίες Προστασίας Δεδομένων σε επιχειρήσεις

2. Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός ΠΔ
Δικαιώματα Ατόμων (λήθη, συγκατάθεση κλπ.)
Γνωστοποίησης Παραβιάσεων Ασφάλειας
Διασυνοριακή Διαβίβαση Δεδομένων
Πρόστιμα από μη Συμμόρφωση
Αρχές Ποιότητας των Δεδομένων
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

3. Σύστημα Προστασίας Δεδομένων
Μοντέλο Διακυβέρνησης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Συνοπτική Περιγραφή Συστήματος Προστασίας Δεδομένων
Ορόσημα Συστήματος Προστασίας Δεδομένων
Φάσεις Συστήματος Προστασίας Δεδομένων

4. Φάση Α - Προετοιμασία Προστασίας Δεδομένων
Βήμα A1: Ανάλυση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Βήμα A2: Συλλογή Νόμων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Βήμα A3: Ανάλυση Επιπτώσεων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Βήμα A4: Εκτέλεση Αρχικών Ελέγχων και Αξιολογήσεων
Βήμα A5: Τεκμηρίωση Αναγκών Οργάνωσης Διακυβέρνησης Δεδομένων
Βήμα A6: Τεκμηρίωση Δεδομένων
Βήμα A7: Δημιουργία Προγράμματος Προστασίας Δεδομένων
Βήμα A8: Δημιουργία Σχεδίων Εφαρμογής Μέτρων Προστασίας Δεδομένων Προϊόντα και Αποτελέσματα

5. Φάση Β - Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων
Βήμα Β1: Θέσπιση και Λειτουργία Οργάνωσης Διακυβέρνησης Δεδομένων
Βήμα Β2: Συμμετοχή ανώτατης διοίκησης στην προστασία δεδομένων
Βήμα Β3: Διατήρηση δέσμευσης εργαζομένων στην προστασία δεδομένων
Βήμα Β4: Διατήρηση τακτικής επικοινωνίας για την προστασία δεδομένων
Βήμα Β5: Οργάνωση μέτρησης απόδοσης μέτρων προστασίας δεδομένων
Βήμα Β6: Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος προστασίας δεδομένων Προϊόντα και Αποτελέσματα

6. Φάση Γ - Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας Δεδομένων
Βήμα Γ1: Εφαρμογή Σχεδίων και Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων
Βήμα Γ2: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Ταξινόμησης Δεδομένων
Βήμα Γ3: Εφαρμογή Διαδικασίας έγκρισης για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Βήμα Γ4: Εγγραφή Βάσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Βήμα Γ5: Εφαρμογή Συστήματος Διασυνοριακής Μεταφοράς Δεδομένων
Βήμα Γ6: Ένταξη Προστασίας Δεδομένων σε Όλες τις Δραστηριότητες
Βήμα Γ7: Κατάρτιση και Εκπαίδευση Προσωπικού
Βήμα Γ8: Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας και Ασφάλειας Δεδομένων Προϊόντα και Αποτελέσματα

7. Φάση Δ – Διακυβέρνηση Προστασίας Δεδομένων
Βήμα Δ1: Εφαρμογή Πρακτικών Διαχείρισης Χρήσης ΠΔ
Βήμα Δ2: Διατήρηση Ειδοποιήσεων Προστασίας ΠΔ
Βήμα Δ3: Εφαρμογή Πρακτικών Ποιότητας ΠΔ
Βήμα Δ4: Εφαρμογή Πρακτικών Ελαχιστοποίησης ΠΔ
Βήμα Δ5: Εφαρμογή Πρακτικών Αποθήκευσης και Καταστροφής ΠΔ 
Βήμα Δ6: Εφαρμογή Σχεδίου Υποστήριξης Αιτημάτων και Διόρθωσης ΠΔ
Βήμα Δ7: Εκτέλεση Διαδικασιών Εκτίμησης Κινδύνων Προστασίας ΠΔ
Βήμα Δ8: Έκδοση Αναφορών Προστασίας ΠΔ
Βήμα Δ9: Διατήρηση Τεκμηρίωσης Προστασίας ΠΔ
Βήμα Δ10: Εφαρμογή Σχεδίου Αντιμετώπισης της Παραβίασης ΠΔ Προϊόντα και Αποτελέσματα
8. Φάση Ε – Βελτίωση Προστασίας Δεδομένων
Βήμα Ε1: Εκτέλεση Εσωτερικών Ελέγχων Προστασίας ΠΔ
Βήμα Ε2: Εκτέλεση Εξωτερικών Ελέγχων Προστασίας ΠΔ
Βήμα Ε3: Εκτέλεση Ειδικών Αξιολογήσεων και Μελετών
Βήμα Ε4: Αξιολόγηση Επιπτώσεων Προστασίας ΠΔ
Βήμα Ε5: Επίλυση Κινδύνων Προστασίας ΠΔ 
Βήμα Ε6: Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνων και Αποτελεσμάτων Προστασίας ΠΔ Παρακολούθηση Νόμων και Κανονισμών Προστασίας ΠΔ Προϊόντα και Αποτελέσματα

Εισηγητές Σεμιναρίου

Ιωάννης Κυριαζόγλου
Σύμβουλος Επιχειρήσεων με τεράστια εμπειρία και διεθνή δραστηριότητα σε έργα Πληροφορικής. Ελεγκτής Συστημάτων Πληροφορικής, με 42 έτη εμπειρία σε Ελλάδα, Ευρώπη και Καναδά, με πλούσιο συγγραφικό έργο σε θέματα Σχεδιασμού, Αξιολόγησης, Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής. Θεωρείται ο κορυφαίος στην Ελλάδα ειδικός σε θέματα Πληροφορικής.

Παναγιώτης Σταθόπουλος
IT Manager του ομίλου AQS και έμπειρος εισηγητής με πάνω από 100 σεμινάρια στο ενεργητικό του. Με 25ετή εμπειρία στον Σχεδιασμό και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής με έμφαση στο IT Security και στη Προστασία των Δεδομένων, έχει την ευθύνη υποστήριξης της Μηχανογραφικής Υποδομής του ομίλου της AQS, καθώς και της συντήρησης και οργάνωσης του συνολικού δικτύου σε θέματα IT. Παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών προώθησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Πιστοποιημένος για το Google Adwords) και την ανάπτυξη και εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων, Εφαρμογών και ηλεκτρονικών Εργαλείων στα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία, λύνοντας προβλήματα κάθε φύσης και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα κάθε Επιχείρησης.

Νούσιας Αλέξανδρος
Σύμβουλος Νομικών Υπηρεσιών σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, με εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Προστασίας & Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων, Ανοιχτών Δεδομένων, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού, μελετώντας αντίστοιχα Επιχειρηματικά Μοντέλα, θα καλύψει και τη Νομική Διάσταση του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναλύοντας τα κύρια σημεία και απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις.

Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 05-04-2017
Ώρες Διεξαγωγής: 09:30 - 17:00
Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ
Τοποθεσία Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, Παρθενώνος 19, Αθήνα

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ. 


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο