ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΒΡΥΚΟΥΣ
Υπεύθυνος/η :
κα. Νταή
Διεύθυνση :
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 148
Πόλη :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18539
Phone :
2104523938
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
08, Νοε 2010
Λήξη
09, Νοε 2010
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΕΜ. ΣΑΚΕΛΛΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής

Ημερομηνία: 08/11/2010

Ώρα: 17.00 - 22.00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ATHENS ΑΚΡΟΠΟΛ, Πειραιώς 1, Αθήνα, τηλ.: 5282100

ΤΙΜΗ: €400.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4520704, 4523938 - Fax: (210) 4514361.


Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου:

08, 09 Νοεμβρίου 2010

ώρες :  17:00΄ - 22:00΄

Σημείωση:  Θα διανεμηθούν πλήρεις σημειώσεις καλύπτουσες τα θέματα του Σεμιναρίου και το βιβλίο του καθηγητή κ. Εμμ. Σακέλλη "Εγχειρίδιο του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου"

-Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ.
-Αναλαμβάνουμε δωρεάν τη συμπλήρωση και κατάθεση των δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ

(στα τρία άτομα που συμμετέχουν, ο ένας παρακολουθεί δωρεάν)


Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο

·        ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΟ  ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ   ΣΥΣΤΗΜΑ

-    Έννοια του Ισολογισμού, του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης

-         Η βασική Λογιστική εξίσωση Ε = Π + ΚΘ

-         Μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων (μορφολογικές -; ουσιαστικές)

-         Έννοια:  του Λογαριασμού, της χρέωσης και της πίστωσης

-         Διακρίσεις των Λογαριασμών:  Ενεργητικού, Παθητικού, Καθαρής Θέσης

-         Κανόνες Λειτουργίας των Λογαριασμών

-         Έννοια των Εσόδων  - Εξόδων

-         Λειτουργία των Λογαριασμών Εσόδων -; Εξόδων

-         Διακρίσεις των Εσόδων (Οργανικά -; Ανόργανα -; Έκτακτα)

-         Διακρίσεις των Εξόδων

         (Οργανικά -; Ανόργανα  -; Έκτακτα)

-         Ασκήσεις

·   ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   -; ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

-         Διάκριση Παγίων -; Κυκλοφορούντων

-         Έννοια Ενσώματων -; ΄Αϋλων στοιχείων

-         Αποσβέσεις των παγίων στοιχείων

-         Έννοια και διακρίσεις των συμμετοχών σε άλλες εταιρίες

-         Διάκριση των απαιτήσεων σε :

-         βραχυπρόθεσμες -; μακροπρόθεσμες

-         Ασφαλείς, Επισφαλείς -; Ανεπίδεκτες είσπραξης

-         Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

-         Έννοια και απόσβεση των Εξόδων πολυετούς απόσβεσης

-         Αποθέματα :

-         Έννοια και διακρίσεις

-         Απογραφή - Αποτίμηση

-         Βιβλίο Αποθήκης -; Κοστολόγηση

-         Χρεόγραφα

-         Επιταγές εισπρακτέες -; πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

-         Έννοια και διάκριση των καταθέσεων σε Τράπεζες

-         Έννοια και διάκριση των δανείων :

-         Εφάπαξ εξοφλητέων

-         Τοκοχρεολυτικών

-         Ομολογιακών

-         Κεφαλαίου κίνησης

-         Έννοια και διάκριση των «Προβλέψεων»

-         Υποχρεώσεις :  Μακροπρόθεσμες -; Βραχυπρόθεσμες

-         Το Κεφάλαιο της Επιχείρησης (Ατομικών Επιχειρήσεων, Ανώνυμων Εταιριών, Προσωπικών Εταιριών, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης)

-         Διάκριση των μετοχών σε κοινές, προνομιούχες, επικαρπίας

-         Έννοια και διακρίσεις των Αποθεματικών (φορολογητέα -; αφορολόγητα)

-         Περί προβλέψεων

·    ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

-         Έννοια του κύκλου εργασιών, του κόστους πωληθέντων και του μικτού κέρδους

-         Έννοια των Εξόδων Διοικήσεως, Ερευνών Ανάπτυξης, Διάθεσης και Χρηματοδότησης

-         Έννοια των Οργανικών και Έκτακτων αποτελεσμάτων

·    ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

-         Τακτικό αποθεματικό

-         Πρώτο μέρισμα μετόχων

-         Φόρος Εισοδήματος

·    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

      (Γενικές Έννοιες)

-         Ισολογισμός

-         Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως

-         Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

-         Κατάσταση Ταμιακής Ροής

-         Κατάσταση Μεταβολών στη Χρηματοοικονομική Θέση της Επιχείρησης

·    ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

     (Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες)

-    Κεφάλαιο Κινήσεως

-         Ρευστότητα

-         Δανειακή Επιβάρυνση

-         Αποδοτικότητα

-         Επίπεδο Χρηματοδότησης

-         Κέρδη ανά μετοχή

-         Μερίσματα ανά μετοχή

·    ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

      (Χαρακτηριστικά γνωρίσματα -; Διαφορές)

-    Ομόρρυθμη εταιρία

-         Ετερόρρυθμη Εταιρία

-         Συμμετοχική (Αφανής) εταιρία

-         Αστική Εταιρία

-         Ανώνυμη Εταιρία

-         Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

    Το Σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη των διάφορων υπηρεσιών της επιχείρησης, τα οποία δεν έχουν τις απαραίτητες οικονομικές, νομικές και λογιστικές γνώσεις.  Ακόμη, το Σεμινάριο απευθύνεται σε νέα άπειρα στελέχη των Λογιστηρίων των Επιχειρήσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

κ. Εμμ. Σακέλλης Καθηγητής Πανεπιστημίου -;

      Ορκωτός Λογιστής -; Ελεγκτής
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο