Αλλαγές στον Κ.Φ.Ε. με το ν.4446/2016

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σεμινάρια Εκδόσεις Κράτση
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132 • Τ.Κ. 175 62
Πόλη :
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
Phone :
:(210) 9817047
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος - Αλλαγές στην φορολογία
Τίτλος
Εναρξη
16, Φεβ 2017
Λήξη
16, Φεβ 2017
Εισηγητές
Τίτλος
Αγαπητοί φίλοι

Η νέα χρονιά ξεκίνησε και το γραφείο μας ήδη έχει προγραμματίσει ένα πολύ ενδιαφέρον και ουσιαστικό φορολογικό σεμινάριο στις 16 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη (ώρες 17-21:30) στο ξενοδοχείο Park Radisson (Λ. Αλεξάνδρας 10) με εισηγητή τον κο Γιώργο Κορομηλά το οποίο θα αφορά στις αλλαγές στον Κ.Φ.Ε. - Εργασίες Τέλους Χρήσης, μετά και την ψήφιση του ν. 4446/2016. 
Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν 

- οι Κανόνες προσδιορισμού αποτελεσμάτων και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιόδου (χρήσης) 2016. 

- Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που αφορούν τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2016 και οι αλλαγές που ισχύουν από την 1.1.2017 και μετά με το ν. 4446/2016

Με το επισυναπτόμενο σας στέλνω αναλυτική θεματολογία του σεμιναρίου και σας προτρέπω να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, καθόσον οι αλλαγές είναι πολλές και σοβαρές.

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 60 ευρώ, με ειδική έκπτωση για συμμετοχή τριών (3) και πλέον ατόμων από την ίδια εταιρεία / γραφείο.

Τηλ. επικοινωνίας Γραφείου Κράτση 210 9817047  e-mail [email protected] 


ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε.

Κανόνες προσδιορισμού αποτελεσμάτων και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιόδου (χρήσης) 2016. Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που αφορούν τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2016 και οι αλλαγές που ισχύουν από την 1.1.2017 και μετά με το Ν. 4446/2016

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών
Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

-- Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. – Κανόνες σύνταξης

-- Οι λογιστικοί κανόνες των επιχειρήσεων (οντοτήτων) που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα - Απλοποιήσεις και απαλλαγές.


-- Εργασίες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων (οντοτήτων) που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα μέσα από πρακτικά παραδείγματα
- Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων – Απαλλαγές
- Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός του τέλους επιτηδεύματος
- Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων
- Χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων βάσει της αρχής του δουλευμένου
- Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.
- Φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων της περιόδου. Διαφοροποίηση λογιστικής και φορολογικής βάσης – Προσωρινές και μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
- Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος - Πότε καταχωρείται στα απλογραφικά βιβλία ο φόρος εισοδήματος (έξοδο) της περιόδου
- Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.
- Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων - Αντιστοίχιση της κατάστασης αποτελεσμάτων με τους κωδικούς του εντύπου Ε3 του φορολογικού έτους 2016
- Σύνταξη προσαρτήματος
-- Εργασίες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων (οντοτήτων) που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, μέσα από πρακτικά παραδείγματα
- Μεθοδολογία προσδιορισμού των αποτελεσμάτων – Προτεινόμενοι λογαριασμοί σύμφωνα με το σχέδιο του παραρτήματος Γ’ του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και το σχέδιο λογαριασμών του Π.Δ. 1123/1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.)
- Εργασίες προετοιμασίας
- Μεταφορά αποτελεσματικών λογαριασμών - Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων 
- Φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων της περιόδου. Διαφοροποίηση λογιστικής και φορολογικής βάσης – Προσωρινές και μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
- Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος - Εγγραφή του φόρου εισοδήματος (εξόδου) της περιόδου
- Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.
- Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Κατάσταση αποτελεσμάτων 
Ισολογισμός
Προσάρτημα
- Διάθεση αποτελεσμάτων περιόδου – Εγγραφές διάθεσης
Κεφαλαιουχικών εταιρειών
Προσωπικών εταιρειών

-- Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα είτε αυτή ασκείται ατομικώς είτε εταιρικώς.
- Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών.
- Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.
- Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
- Φορολογικές αποσβέσεις παγίου ενεργητικού. 
- Αποτίμηση (επιμέτρηση) αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων. Απαλλαγή από την απογραφή.
- Επισφαλείς απαιτήσεις.

-- Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
- Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτής εργασίας και συντάξεων – Μείωση φόρου βάσει οικογενειακής κατάστασης – Δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών για τη διατήρηση της μείωσης φόρου από 1.1.2017
- Οι αλλαγές στις παροχές σε είδος των οχημάτων με πρακτικά παραδείγματα
- Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια) - Φορολογία όσων απέκτησαν εισόδημα από εργασιακή σχέση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. (διανομή φυλλαδίων, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάστασης κ.λπ.).
- Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά - Διαφορές φορολογικού έτους 2016 από το φορολογικό έτος 2015
Μείωση φόρου για νέους επαγγελματίες
Οι ανατροπές στη φορολογία εισοδήματος των αγροτών
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
- Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από ενοίκια – Διαφορές φορολογικού έτους 2016 από το φορολογικό έτος 2015
- Μειώσεις φόρου – Οι αλλαγές στις μειώσεις φόρου για ιατρικές, νοσοκομειακές και φαρμακευτικές δαπάνες
- Οι αλλαγές στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
- Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

-- Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
- Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με απλογραφικά βιβλία
- Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με διπλογραφικά βιβλία – Χρόνος και συντελεστής φορολογίας των διανεμομένων κερδών – Χρόνος κτήσης του εισοδήματος των εταίρων
- Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. - Χρόνος και συντελεστής φορολογίας των διανεμομένων κερδών – Χρόνος κτήσης του εισοδήματος των μετόχων - εταίρων
- Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων - Προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.           
- Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου ενδοομιλικών μερισμάτων - Προϋποθέσεις απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος                             
- Προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο