PwC's Academy - ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Διήμερη παρουσίαση του νέου προτύπου

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PwC's Academy - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε, Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1
Υπεύθυνος/η :
Αριστείδης Πανολαρίδης, Αγγελική Κοργιοπούλου
Διεύθυνση :
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου
Πόλη :
Χαλάνδρι 15232
Phone :
210-6874790
Θέμα
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL
Τίτλος
Εναρξη
12, Nov 2019
Λήξη
14, Nov 2019
Εισηγητές
Τίτλος

https://www.pwc.com/gr/el/academy/logistika-ifrs/imerida-dpxa-misthoseis.htmlΤο σεμινάριο: 

Η IASB (International Accounting Standards Board) εισήγαγε το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις», καταργώντας το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις», ένα πρότυπο που συμπλήρωσε ζωή πλέον των 30 ετών (από το 1982).

Η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για περιόδους που ξεκινούν από 1/1/2019 με αναδρομική εφαρμογή στις χρήσεις του 2018 και 2017. Νωρίτερη εφαρμογή είναι εφικτή. Το ΔΠΧΑ 16 εγκρίθηκε από την ΕΕ τον Οκτώβριο 2017.

 

Οφέλη

·        Το πρότυπο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο γιατί εφαρμόζεται από 1/1/2019 και επηρεάζει σημαντικά τις τράπεζες, όσες επιχειρήσεις έχουν διευρυμένο δίκτυο μισθωμένων καταστημάτων, αλλά έχει εφαρμογή σε όλους τους κλάδους και τις οικονομικές οντότητες, είτε έχουν το ρόλο του μισθωτή, είτε το ρόλο του εκμισθωτή - ιδιοκτήτη του πράγματος προς μίσθωση, καθώς προσδιορίζει το λογιστικό χειρισμό τόσο του εξόδου όσο και του εσόδου από μισθώματα.

Σε ποιους απευθύνεται

·        Σε στελέχη οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων με εμπειρία και ενασχόληση στα θέματα των μισθώσεων.

·        Επηρεάζει κυρίως όλες τις επιχειρήσεις με ευρύ μισθωμένο δίκτυο καταστημάτων και ιδιαίτερα τις εποπτευόμενες από την Τράπεζα της Ελλάδος επιχειρήσεις (Τράπεζες και Ασφαλιστικές επιχειρήσεις). Έχει εφαρμογή σε όλους τους κλάδους και τις οικονομικές οντότητες, είτε έχουν το ρόλο του μισθωτή, είτε το ρόλο του εκμισθωτή-ιδιοκτήτη του πράγματος προς μίσθωση, καθώς προσδιορίζει το λογιστικό χειρισμό τόσο του εξόδου όσο και του εσόδου από μισθώματα.

Περιεχόμενο

Οι σημαντικότερες αλλαγές που αναμένεται να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις αφορούν:

1. Στο λογιστικό χειρισμό της λειτουργικής μίσθωσης ο οποίος αλλάζει με συνέπεια

·        Να επιβαρύνονται τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό με κονδύλια σχετικά με τα μελλοντικά μισθώματα της λειτουργικής μίσθωσης

·        Να προκύπτει μεγαλύτερη επιβάρυνση του αποτελέσματος στην αρχή της μισθωτικής περιόδου λόγω της εμπροσθοβαρούς φύσης της λογιστικής αυτής

2. Εισάγονται ειδικοί χειρισμοί στην μεταβολή των όρων μιας μισθωτικής σύμβασης (μείωση μισθώματος, μεταβολή μισθωμένης επιφάνειας, κλπ.)

3. Αλλάζει σημαντικά η λογιστική της πώλησης και επαναμίσθωσης (SLB),

4. Αλλάζει ο ορισμός του τι αποτελεί μίσθωση, καθώς και τα κριτήρια με τα οποία προσδιορίζουμε πότε έχουμε μίσθωση (ως αμοιβή για την παραχώρηση της χρήσης ενός πράγματος) και πότε παροχή υπηρεσίας (ΔΠΧΑ 15) και άρα αμοιβές για άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια της σύμβασης

5. Ενισχύονται οι απαιτήσεις αποκαλύψεων στις σημειώσεις όσον αφορά στις μισθώσεις, κυρίως για τον εκμισθωτή

6. Επηρεάζονται βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες και δείκτες απόδοσης καθώς μεταβάλλεται το ύψος των κονδυλίων που συμμετέχουν στον υπολογισμό τους (EBITDA, EBIT, κλπ.) λόγω μεταφοράς δαπανών από τις λειτουργικές προς τις χρηματοδοτικές και τις αποσβέσεις, ενώ όμοια επηρεάζεται και η κατάσταση ταμειακών ροών.

Κατά συνέπεια, προκύπτουν αρκετές και σημαντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του προτύπου αυτού.

 

Στόχος είναι να καλύψουμε το σύνολο του προτύπου και τις αλλαγές που αυτό φέρνει, στη λογιστική των μισθώσεων, με έμφαση στα κάτωθι:

Βασικές διαφορές ΔΛΠ 17 και ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις,

Εξαιρούμενες μισθώσεις,

Μίσθωση (ΔΠΧΑ 16) και Παροχή Υπηρεσίας (ΔΠΧΑ 15), πως το η λογιστική των μισθώσεων επηρεάζει και το έσοδο,

Κριτήρια αναγνώρισης μιας σύμβασης ως μισθωτική,

Διάρκεια της μίσθωσης

Ειδικά για τον μισθωτή (lessee):

Οι αλλαγές στην λειτουργική και την χρηματοδοτική μίσθωση με το νέο πρότυπο,

Ο λογιστικός χειρισμός στις επανεκτιμήσεις των παραδοχών στη λογιστική των μισθώσεων,

Λογιστικός χειρισμός σε τροποποιήσεις συμβατικών όρων μισθωτικών συμβάσεων (π.χ. επαναδιαπραγμάτευση ύψους μισθώματος, μεταβολή μισθωμένης επιφανείας, κλπ.),

Αποκαλύψεις στις σημειώσεις.

Ειδικά για τον εκμισθωτή (lessor) - Χρηματοδοτική μίσθωση:

Κριτήρια αναγνώρισης, μεταβολές όρων, αποκαλύψεις στις σημειώσεις,

Πώληση με χρηματοδότηση (ανακτημένο ακίνητο /εξοπλισμός από τράπεζες και εταιρείες leasing, κατασκευαστές, έμποροι) σε τιμές εμπορικές (εύλογη) ή μη εμπορικές.

Ειδικά για τον εκμισθωτή (lessor) –Λειτουργική μίσθωση:

Λογιστική της λειτουργικής μίσθωσης, αρχικές δαπάνες σύναψης, κίνητρα, μειωμένα αρχικά μισθώματα, μίσθωση και παροχή υπηρεσίας στο ίδιο τίμημα.

Πώληση & Επαναμίσθωση (Sale & Lease Back): Πως το ΔΠΧΑ 16 αλλάζει ριζικά την λογιστική της «πώλησης και επαναμίσθωσης»,

Λογιστική του μισθωτή και του εκμισθωτή αν η μεταβίβαση αναγνωρίζεται ως πώληση και πως αν δεν συνιστά πώληση,

Η διαφορετική αναγνώριση αν το τίμημα της μεταβίβασης είναι εύλογο ή όχι.

Η τεχνική της μετάβασης στο ΔΠΧΑ:

Μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 με πλήρη αναδρομική εφαρμογή

Μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 με τις επιτρεπόμενες «απλοποιήσεις» κατά την μετάβαση (περιορισμένη αναδρομικότητα, διαχωρισμός δαπανών μίσθωσης από το μίσθωμα, κλπ.).

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο