PwC Training Services: ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» - Ημερίδα για τις Αλλαγές στο λογιστικό χειρισμό των μισθώσεων

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PwC's Academy - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε, Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1
Υπεύθυνος/η :
Αριστείδης Πανολαρίδης, Αγγελική Κοργιοπούλου
Διεύθυνση :
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου
Πόλη :
Χαλάνδρι 15232
Phone :
210-6874790
Θέμα
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL
Τίτλος
Εναρξη
27, Μαρ 2017
Λήξη
27, Μαρ 2017
Εισηγητές
Τίτλος

 

Ημέρα διοργάνωσης

 

Διάρκεια

 

Κόστος

 

Εγγραφή

27 Μαρτίου 2017

 

4 ώρες

 

   

160 €  

 

 

  Ιδιώτης

ΕταιρείαΣύντομη Περιγραφή:

Η IASB (International Accounting Standards Board),για περιόδους που ξεκινούν από 1/1/2019 αλλά με αναδρομική εφαρμογή στις χρήσεις του 2017 και 2018, εισάγει το ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις, καταργώντας το ΔΛΠ 17 Μισθώσεις, ένα πρότυπο που συμπλήρωσε ζωή πλέον των 30 ετών (από το 1982). Νωρίτερη εφαρμογή είναι εφικτή (προϋπόθεση η επίσης νωρίτερη εφαρμογή και του νέου προτύπου εσόδου, του ΔΠΧΑ 15). Η έγκριση του ΔΠΧΑ 16 από την ΕΕ αναμένεται στις αρχές του 2017.

 

Ποιους επηρεάζει:

Το πρότυπο προσδιορίζει το λογιστικό χειρισμό τόσο του εξόδου όσο και του εσόδου από μισθώματα ακινήτων, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, γραμμών τηλεπικοινωνιών, κ.λ.π. και κατά συνέπεια έχει εφαρμογή σε όλους τους κλάδους και όλων των ειδών τις οικονομικές οντότητες, είτε έχουν το ρόλο του μισθωτή, είτε το ρόλο του εκμισθωτή-ιδιοκτήτη του πράγματος προς μίσθωση.

Ειδικότερα, αλλάζει ο τρόπος λογιστικής απεικόνισης της λειτουργικής μίσθωσης (δηλ. της απλής, μη χρηματοδοτικής μίσθωσης), τόσο ως προς την απεικόνιση της στον ισολογισμό, όσο και στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

 

Ενδεικτικές αλλαγές:

Οι σημαντικότερες αλλαγές που αναμένεται να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις  αφορούν:

1.         Στο λογιστικό χειρισμό της λειτουργικής μίσθωσης ο οποίος αλλάζει με συνέπεια:

·        Να επιβαρύνονται τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό με κονδύλια σχετικά με τα μελλοντικά μισθώματα της λειτουργικής μίσθωσης, και

·        Να προκύπτει μεγαλύτερη επιβάρυνση του αποτελέσματος στην αρχή της μισθωτικής περιόδου λόγω της εμπροσθοβαρούς φύσης της λογιστικής αυτής.

Επίσης, αλλάζουν:

2.        Ο ορισμός του τι αποτελεί μίσθωση, με συνέπεια την ξεχωριστή λογιστική αναγνώριση μέρους του μισθώματος ως αμοιβή για την παραχώρηση της χρήσης ενός πράγματος και μέρους του μισθώματος ως αμοιβή για άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια της σύμβασης,

3.        Ενισχύονται οι απαιτήσεις αποκαλύψεων στις σημειώσεις όσον αφορά στις μισθώσεις, κυρίως για τον εκμισθωτή,

4.        Επηρεάζονται βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες και δείκτες απόδοσης  καθώς μεταβάλλεται το ύψος των κονδυλίων που συμμετέχουν στον υπολογισμό τους (EBITDA, EBIT, κλπ.) λόγω μεταφοράς δαπανών από τις λειτουργικές προς τις χρηματοδοτικές και τις αποσβέσεις, ενώ όμοια επηρεάζεται και η κατάσταση ταμειακών ροών.

Κατά συνέπεια, προκύπτουν αρκετές και σημαντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του προτύπου αυτού.

 

Στόχος του σεμιναρίου:

1.     Να παρουσιάσουμε το νέο πρότυπο και τις αλλαγές που αυτό επιφέρει στην λογιστική αναγνώριση της μίσθωσης,

2.    Να εστιάσουμε σε παραδείγματα μισθώσεων των οποίων η λογιστική αλλάζει, παρουσιάζοντας τόσο τη λογιστική του εκμισθωτή (έσοδο από μισθώματα) όσο και του μισθωτή (δαπάνη μισθώματος) σε αντιπαραβολή με το τι προβλέπονταν στο καταργούμενο πρότυπο ΔΛΠ 17,

3.    Να εξηγήσουμε πως προσδιορίζεται πλέον, βάσει των σχετικών ορισμών, το τι αποτελεί μίσθωμα και τι αμοιβή έναντι υπηρεσιών σε μια σύμβαση μίσθωσης,

4.    Να παρουσιάσουμε τις νέες απαιτήσεις αποκαλύψεων στο προσάρτημα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων με εμπειρία και ενασχόληση στα θέματα των μισθώσεων. 

Εισηγητής:Άγγελος Αφράτης, FCCA, Εισηγητής Δ.Π.Χ.Α. και ΕΛΠ

 

 

Ώρες Διεξαγωγής: Από 17:00 έως 21:00

 

 

Τόπος πραγματοποίησης :

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου)

 

Επικοινωνία:

Αριστείδης Πανολαρίδης |[email protected]

Αγγέλικα Κοργιοπούλου | [email protected]

Χρήστος Μιχελακάκης | [email protected]

 

Τηλ.: + 30 210 6874 559 | + 30 210 6874790

Fax.: + 30 210 6874444

 

Το σεμινάριο επιδοτείται  από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο