ΕΛΠ στην Πράξη | για πολύ μικρές και μικρές οντότητες με διπλογραφικά

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Data Communication
Υπεύθυνος/η :
Νάντια Βαβουλιώτη
Διεύθυνση :
Π. Τσαλδάρη & Ζαΐμη 2
Πόλη :
Μελίσσια - ΤΚ 15127
Phone :
801 1000 801
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
13, Ιαν 2017
Λήξη
28, Ιαν 2017
Εισηγητές
Τίτλος
Η Data Communication διοργανώνει Τριήμερο Πρακτικό Εργαστήριο με θέμα «ΕΛΠ Εταιριών - Διπλογραφικά», την Παρασκευή 13, το Σάββατο 14 και το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 με εισηγητή τον κ. Βαγγέλη Μιχελινάκη. 

Παρακολουθήστε το σεμινάριο στο Συνεδριακό Κέντρο της Data Communication.
(Π. Τσαλδάρη & Ζαΐμη 2, Μελίσσια)

Κόστος σεμιναρίου 

€150/άτομο για παρακολούθηση με φυσική παρουσία στο Συνεδριακό Κέντρο της Data Communication και τις τρεις μέρες του εργαστηρίου. Λόγω της φύσεως του σεμιναρίου δεν είναι εφικτή η παρακολούθηση μέσω του Internet(webinar) 

(η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 24%)
 
Εισηγητής

Βαγγέλης Μιχελινάκης
Λογιστής – Φοροτεχνικός | Φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων

Βασικές πληροφορίες

Ημερομηνίες & Ώρες: 

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 | 16:00-21:00
Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 | 09:00-14:00
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 | 09:00-14:00

Ώρα προσέλευσης: 15:30 – 16:00 & 08:30 - 09:00

Θεματολογία Σεμιναρίου

ΕΛΠ ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ

Μέρα 1η 
Ενότητα 1: Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

- Λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις- εγγραφές και τρόπος παρακολούθησης στο μητρώο παγίων
- Ανέγερση ακινήτου σε οικόπεδο τρίτου – Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός
- Η λογιστική των χρηματοδοτικών μισθώσεων
- Απογείωση αξίας παγίου, λογιστικός χειρισμός και παρακολούθηση λογιστικής – φορολογικής βάσης
Ενότητα 2: Αποθέματα

- Τρόποι επιμέτρησης της αξίας αποθεμάτων
- Απογείωση αξίας αποθεμάτων στη λογιστική και στη φορολογία. Εναλλακτικοί τρόποι χειρισμού
- Απώλεια - καταστροφή αποθεμάτων. Προϋποθέσεις αναγνώρισης και λογιστικός χειρισμός
Ενότητα 3: Δάνεια και απαιτήσεις
- Επιμέτρηση εμπορικών απαιτήσεων και δάνειων
- Επισφαλείς απαιτήσεις
- Ζημιά από διαγραφή απαιτήσεων στη λογιστική και στη φορολογία

Μέρα 2η 
Ενότητα 4: Τίτλοι και συμμετοχές
- Επιμέτρηση αξίας τίτλων - μετοχών - μεριδίων και συμμετοχών
- Απογείωση αξίας τίτλων και συμμετοχών στη λογιστική και στη φορολογία
Ενότητα 5: Η αρχή του δεδουλευμένου στη λογιστική και στη φορολογία
- Δεδουλευμένα έσοδα
- Δεδουλευμένα έξοδα
- Προπληρωμένα έξοδα
- Έσοδα επόμενων χρήσεων
Ενότητα 6: Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους
- Η λογιστική παρακολούθηση των προβλέψεων για παροχές σύμφωνα με τα ΕΛΠ
- Το δικαίωμα έκπτωσης των προβλέψεων για παροχές κατά τον ΚΦΕ
Ενότητα 7: Κρατικές επιχορηγήσεις
- Η λογιστική παρακολούθηση των κρατικών ενισχύσεων
- Φορολογικός χειρισμός των κρατικών ενισχύσεων
Ενότητα 8: Δάνεια και υποχρεώσεις
- Η λογιστική των δανείων και υποχρεώσεων κατά τα ΕΛΠ
- Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός διαγραφών οφειλών
Ενότητα 9: Ζημιές και απομειώσεις - μεταφορά ζημιών
- Λογιστικοποίηση των ζημιών από απομειώσεις
- Φορολογικός χειρισμός των ζημιών από απομειώσεις
- Το δικαίωμα μεταφοράς των ζημιών. Διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης των ζημιών που μεταφέρονται
Ενότητα 10: Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων
- Πώς λογιστικοποιούνται οι αναστροφές προβλέψεων και απομειώσεων κατά τα ΕΛΠ
- Φορολογικές υποχρεώσεις εξ’ αιτίας κερδών από αναστροφή απομειώσεων
Μέρα 3η 
Ενότητα 11: Αναβαλλόμενοι φόροι 
- Ενδεικτικός πίνακας προσωρινών διαφορών Λ.Β.-Φ.Β.
- Εισαγωγή στη λογιστική των αναβαλλόμενων φόρων
- Η συμφωνία των λογαριασμών αναβαλλόμενων φόρων με τον πίνακα προσωρινών διαφορών
Ενότητα 11: Εργασίες κλεισίματος 
- Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών
- Κατάρτιση φορολογικής βάσης και διαφορών Λ.Β.- Φ.Β. στους αποτελεσματικούς λογαριασμούς
- Κατάρτιση φορολογικής βάσης και διαφορών Λ.Β.- Φ.Β. στους λογαριασμούς ισολογισμού
- Προσδιορισμός αποτελεσμάτων - Κατάρτιση κατάστασης αποτελεσμάτων κατά είδος και κατά λειτουργία
- Συνδεσμολογία κονδυλίων κατάστασης αποτελεσμάτων και λογαριασμών
- Κατάσταση αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων
- Κατάρτιση κατάστασης ισολογισμού
- Συνδεσμολογία κονδυλίων κατάστασης ισολογισμού και λογαριασμών
- Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
- Τα υπόλοιπα αρχεία τέλους χρήσης
- Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος
- Λογιστικές εγγραφές διανομής κερδών
- Περιεχόμενο προσαρτήματος πολύ μικρών οντοτήτων
- Περιεχόμενο προσαρτήματος μικρών οντοτήτων
Παρακολούθηση του Εργαστηρίου

Η Data Communication σας προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το εργαστήριο στο Συνεδριακό Κέντρο της Data Communication (Π. Τσαλδάρη & Ζαΐμη 2, Μελίσσια).

Το Συνεδριακό Κέντρο της Data Communication έχει χωρητικότητα 60 θέσεων. Ως εκ τούτου θα τηρηθεί αυστηρά χρονολογική σειρά στις εγγραφές του εργαστηρίου. 

Παρακαλούμε φροντίστε για την έγκαιρη εγγραφή σας.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες.

Δηλώσεις συμμετοχής
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου xxx
Για περισσότερες πληροφορίες κα Νάντια Βαβουλιώτη, τηλ. 211 1080 000
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο