ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σεμινάρια Εκδόσεις Κράτση
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132 • Τ.Κ. 175 62
Πόλη :
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
Phone :
:(210) 9817047
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
21, Νοε 2016
Λήξη
22, Νοε 2016
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4308/2013/ Φ.Ε.Κ. 251/Α’ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4410/2016, της Λογιστικής Οδηγίας της Ε.Λ.Τ.Ε. και των σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και γνωμοδοτήσεων του Σ.ΛΟ.Τ. που αφορούν την τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις πολύ μικρές και τις μικρές οντότητες, με πολλά πρακτικά παραδείγματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

- Κατηγορίες οντοτήτων – Κριτήρια ένταξης
- Λογιστικό σύστημα
- Απλογραφικό
- Διπλογραφικό
- Ποιο σχέδιο λογαριασμών πρέπει να τηρείται. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
- Οι λογιστικοί κανόνες των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) – Απλοποιήσεις και απαλλαγές
- Τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος
- Προαιρετική τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
- Οι λογιστικοί κανόνες των πολύ μικρών οντοτήτων των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.) – Απλοποιήσεις και απαλλαγές
- Οι λογιστικοί κανόνες των μικρών οντοτήτων – Απλοποιήσεις και απαλλαγές
- Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία – Λογιστική και φορολογική μεταχείριση
- Αρχική αναγνώριση
- Δαπάνες συντηρήσεων και επισκευών
- Αποσβέσεις
- Ποιες οντότητες διενεργούν τις λογιστικές αποσβέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 24 Ν. 4172/2013)
- Διαφοροποίηση λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων. Παρακολούθηση στο μητρώο των παγίων των λογιστικών και των φορολογικών αποσβέσεων
- Υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία
- Έλεγχος απομείωσης
- Χρηματοδοτικές μισθώσεις – Λογιστική και φορολογική μεταχείριση
- Ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων
- Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
- Για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
- Για έξοδα
- Λογιστική - φορολογική αντιμετώπιση των κρατικών επιχορηγήσεων για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
- Αποθέματα – Απαλλαγές από τη σύνταξη απογραφής αποθεμάτων
- Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
- Η αρχή του δεδουλευμένου
- Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
- Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης
- Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
- Προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης – Πότε αντιστρέφονται οι διαφορές αυτές.
- Προσδιορισμός των λογιστικών και των φορολογητέων κερδών των πολύ μικρών και των μικρών οντοτήτων
- Προσδιορισμός λογιστικών κερδών των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα
- Προσδιορισμός λογιστικών κερδών των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Εγγραφές μεταφοράς των αποτελεσματικών λογαριασμών. Οι διαφορές των Ε.Λ.Π. με το Ε.Γ.Λ.Σ.
- Προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών και του φόρου (εξόδου)
- Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ορισμός, γενικές αρχές σύνταξης, απλοποιήσεις και απαλλαγές)
- Οντότητες που τηρούν βιβλία με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα
- Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
- Προσάρτημα
- Οντότητες που τηρούν βιβλία με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
- Ισολογισμός
- Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
- Προσάρτημα
- Λοιπά πρακτικά θέματα
- Λογιστική παρακολούθηση φόρου εισοδήματος, τέλους επιτηδεύματος και λοιπών φόρων
- Λογιστική παρακολούθηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος

Ξενοδ. Park Radisson (Λ. Αλεξάνδρας 10)

Ωρες παρακολούθησης: 17:00-21:30,

Διήμερο σεμινάριο.

Εισηγητής: κο Κορομηλάς, το οποίο θα αναλυθούν εις βάθος σημαντικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή των “ΕΛΠ” με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.  

Το κόστος συμμετοχής είναι 150 ευρώ.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ΔΩΡΕΑΝ η φορολογική agenda 2016 με 400 σελίδες και περιεχόμενα που καλύπτουν όλα τα φορολογικά αντικείμενα (αξίας 20 ευρώ).

Για πληροφορίες/συμμετοχή  Γραφείο Κράτση 

Τηλ. 210 9817047 mail [email protected]
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο