Εκχώρηση χρηματικών απαιτήσεων μιας εταιρείας προς το Δημόσιο με τη μορφή της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Π.Ε.Φ.Ε.
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Σεπολίων 9, Πλατεία Αττικής
Πόλη :
Αθήνα - 10445
Phone :
2106124910
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
19, Σεπ 2016
Λήξη
19, Σεπ 2016
Εισηγητές
Τίτλος


                                                                                                                                     

     ΠΡΟΣ

                                                                                                                Λογιστές- Φοροτέχνες

                                                                                                                

                                                                                                                           Αθήνα 15/9/2016

 

ΘΕΜΑ: Εκχώρηση χρηματικών απαιτήσεων μιας εταιρείας προς το Δημόσιο με τη μορφή της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.

 

 

Συναδέλφισσες/οι,

 

            Θέλουμε να σας ενημερώσουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 455 και επόμενα του Α.Κ., (ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192 Α/21-8-2002) που προβλέπουν τη δυνατότητα εκχώρησης χρημάτων και αναφέρει τα εξής:

ΑΚ όπως είχαν πριν (με διακριτική γραφή) και όπως έχουν σήμερα μετά την αντικατάσταση τους από το ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192 Α΄/21-8-2002.

ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Άρθρο 455

Έννοια

Ο δανειστής μπορεί με σύμβαση να μεταβιβάσει σε άλλον την απαίτησή του χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη (εκχώρηση).

Άρθρο 456

Παράδοση αποδεικτικών

Ο εκχωρητής έχει την υποχρέωση να δώσει στον εκδοχέα όσες πληροφορίες είναι αναγκαίες για την ενάσκηση της απαίτησης και να του παραδώσει τα αποδεικτικά της έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του. Αν εκχωρηθεί μέρος της απαίτησης, παραδίνεται κανονικά επικυρωμένο αντίγραφο των εγγράφων αυτών, επιφυλάσσεται όμως στον εκδοχέα το δικαίωμα να ζητήσει επίδειξη των πρωτότυπων.

Άρθρο 457

Δημόσιο έγγραφο με αίτηση

Ο εκχωρητής έχει υποχρέωση, αν το ζητήσει ο εκδοχέας, να συντάξει δημόσιο έγγραφο για την εκχώρηση. Τα έξοδα βαρύνουν τον εκδοχέα.

Άρθρο 458

Μεταβίβαση παρεπόμενων δικαιωμάτων

Με την εκχώρηση μεταβιβάζονται και οι υποθήκες, εγγυήσεις, ενέχυρα ή άλλα παρεπόμενα δικαιώματα που ασφαλίζουν την απαίτηση καθώς και τα προνόμια τα οποία στην αναγκαστική εκτέλεση ή στην πτώχευση συνδέονται με τη φύση της απαίτησης ή της εγγύησης. Προνόμια που συνδέονται με το πρόσωπο του δανειστή δεν μεταβιβάζονται.

Άρθρο 459

Με την εκχώρηση, αν δεν συμφωνήθηκε αλλιώς, μεταβιβάζονται και οι καθυστερούμενοι τόκοι.

Άρθρο 460

Αναγγελία

Ο εκδοχέας δεν αποκτά δικαίωμα απέναντι στον οφειλέτη και στους τρίτους πριν ο ίδιος ή ο εκχωρητής αναγγείλει την εκχώρηση στον οφειλέτη.

Άρθρο 461

Καταβολή πριν από την αναγγελία

Ο οφειλέτης ελευθερώνεται, αν πριν από την αναγγελία καταβάλει στον εκχωρητή το χρέος ή συνομολογήσει με αυτόν σύμβαση άφεσης.

Άρθρο 462

Υποχρεώσεις του οφειλέτη προς τον εκδοχέα

Ο οφειλέτης έχει προς τον εκδοχέα τις ίδιες υποχρεώσεις που είχε προς τον εκχωρητή.

Άρθρο 463

Ενστάσεις κατά του εκδοχέα

Ο οφειλέτης μπορεί να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που είχε κατά του εκχωρητή πριν από την αναγγελία.

Ανταπαίτηση, την οποία ο οφειλέτης είχε κατά του εκχωρητή στο χρόνο της αναγγελίας, μπορεί, αν και μη ληξιπρόθεσμη, να την αντιτάξει σε συμψηφισμό κατά του εκδοχέα, αν αυτή έγινε ληξιπρόθεσμη όχι βραδύτερα από την απαίτηση που εκχωρήθηκε.

Άρθρο 464

Απαιτήσεις ανεκχώρητες

Απαιτήσεις ακατάσχετες είναι ανεκχώρητες.

Άρθρο 465

Απαίτηση η οποία λόγω της φύσης της παροχής συνδέεται στενά με το πρόσωπο του δανειστή είναι ανεκχώρητη.

Άρθρο 466

Δεν μπορεί να εκχωρηθεί απαίτηση, αν δανειστής και οφειλέτης συμφώνησαν το ανεκχώρητο. Αλλά απέναντι στον εκδοχέα ο οφειλέτης δεν μπορεί να επικαλεστεί τέτοια συμφωνία, αν ο εκδοχέας απέκτησε την απαίτηση στηριζόμενος σε έγγραφο που δεν περιείχε όρο για το ανεκχώρητο.

Άρθρο 467

Ευθύνη του εκχωρητή

Σε περίπτωση εκχώρησης από επαχθή αιτία ο εκχωρητής ευθύνεται μόνο για την ύπαρξη της απαίτησης.

Σε περίπτωση εκχώρησης από χαριστική αιτία δεν ευθύνεται ούτε για την ύπαρξη της απαίτησης.

Άρθρο 468

Αν ο εκχωρητής ανέλαβε την ευθύνη για την φερεγγυότητα του οφειλέτη, σε περίπτωση αμφιβολίας η ευθύνη αυτή αναφέρεται μόνο στη φερεγγυότητα κατά το χρόνο αυτό υπό αίρεση η προθεσμία, η ευθύνη αναφέρεται στη φερεγγυότητα κατά το χρόνο της πλήρωσής τους.

Άρθρο 469

Αν η μεταβίβαση της απαίτησης επέρχεται από το νόμο, ο παλαιός δανειστής δεν ευθύνεται απέναντι στο νέο ούτε για την ύπαρξη της απαίτησης ούτε για τη φερεγγυότητα.

Άρθρο 470

Μεταβίβαση άλλων δικαιωμάτων

Οι διατάξεις για την εκχώρηση απαιτήσεων εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση μεταβίβασης άλλων δικαιωμάτων, για τα οποία δεν ορίζεται κάτι άλλο στο νόμο.

 

Ν.Δ. 356/1974 άρθρο 30

Κατάσχεσις εις χείρας τρίτων

1. Η κατάσχεσις εις χείρας τρίτων των εις χείρας αυτών ευρισκομένων χρημάτων, καρπών και άλλων κινητών πραγμάτων του οφειλέτου του Δημοσίου ή των οφειλομένων εν γένει προς αυτό, ενεργείται υπό του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου διά κατασχετηρίου εγγράφου μη κοινοποιουμένου εις τον οφειλέτην, περιέχοντος δε:

α) το όνομα, επώνυμον, όνομα πατρός του οφειλετου,

β) το ονοματεπώνυμον του τρίτου εις χείρας του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεσις,

γ) πίνακα χρεών του οφειλέτου και

δ) χρονολογίαν και υπογραφή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου.

 

2. Διά του κατασχετηρίου εγγράφου προσκαλείται ο τρίτος όπως τα μεν υπ’ αυτού εις τον οφειλέτην του Δημοσίου οφειλόμενα χρήματα, καταθέση εντός οκτώ ημερών εις το Δημόσιον Ταμείον, τα δε παρ’ αυτώ ευρισκόμενα κινητά πράγματα παραδώση εις τον εν τω κατασχετηρίων οριζόμενον συμβολαιογράφον ή φύλακα, εφαρμοζομένων περαιτέρω των εν άρθροις 14- 19 και επόμενα του παρόντος Ν. Διατάγματος οριζόμενα. Εάν τα πράγματα ταύτα συνίστανται εις ξένα νομίσματα ή χρεώγραφα παραδίδονται εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, επί εκδόσει γραμματίου παρακαταθήκης υπέρ του Δημοσίου εξοφλουμένου εντολή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου όστις εν συνεχεία πρέπει τα ξένα νομίσματα εις εγχώριον νόμισμα ή εκποιεί τα χρεώγραφα κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις. Εν περίπτώσει μη συμμορφώσεως ο εις χείρας ούτινος η κατάσχεσις προς τούτο και διά προσωπικής κρατήσεως ανεξαρτήτως εάν είχε τοιούτον κατ’ αυτού δικαίωμα ο πιστωτής του οφειλέτης του Δημοσίου.

3. Από της ημέρας κοινοποιήσεως του κατασχετηρίου εις τον τρίτον δεν δύναται ούτος να αποδώση προς τον οφειλέτην του Δημόσιου τα κατασεθέντα χρήματα ή πράγματα ουδέ δύναται να συμψηφίση προς ανταπαιτήσεις του μεταγενεστέρας της κατασχέσεως, της κατασχέσεως επιφερούσης τα αποτελέσματα αυτοδικαίως χωρούσης αναγκαστικά εκχωρήσεως.

4. Η κατάσχεση μπορεί να περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό, μετά από αιτιολογημένη απόφαση εκείνου που την επέβαλε.

5. Εάν η αξία των κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων δεν υπερβαίνη το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, πάσα άλλη μεταγενέστερα κατάσχεσις, πλην των υπό του Δημοσίου και διά τα προς αυτό οφειλόμενα ποσά επιβαλλομένων, είναι αυτοδικαίως άκυρος.

6. Η κατάσχεσις απαιτήσεων εκ τίτλων εις διαταγήν ενεργείται κατά τας διατάξεις των άρθρων 983§3 και 954§1 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω μια εταιρεία μπορεί να εκχωρήσει στο Δημόσιο το ποσό για τα βεβαιωμένα χρέη που δεν απόδωσαν στο Δημόσιο και που αντιστοιχεί πλήρως στα τιμολόγια μιας άλλης εταιρείας.  Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου και η είσπραξη αυτού του ποσού και είναι προς συμφέρον του Δημοσίου.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας

 

   Με τιμή  

    Για το Δ.Σ.   

 

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                           ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                            ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ  

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο