ΠΑ.Σ.Δ.Ε. Διαδικτυακά Live. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
( ΠΑ.Σ.Δ.Ε. ) Πανελλήνια Σεμινάρια Διαδικτυακής Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος/η :
Καρποδίνης Γεώργιος
Διεύθυνση :
Καποδιστρίου 3 - 11146
Πόλη :
Γαλάτσι
Phone :
2102132650
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
14, Sep 2016
Λήξη
14, Sep 2016
Εισηγητές
Τίτλος

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊστάμενους, στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης, καθώς και σε συμβούλους επιχειρήσεων. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες πρέπει να καλύψουν μεγάλο πλήθος φορολογικών υποχρεώσεων και στο σεμινάριο αυτό σκοπό έχουμε να υπενθυμίσουμε με διευκρινήσεις και παραδείγματα όλες αυτές τις υποχρεώσεις προς αποφυγή προστίμων και άσκοπων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Εισηγητής : ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Λογιστής, Φοροτεχνικός, Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

Χρόνος Διεξαγωγής ( Ημερίδα ): Τετάρτη απόγευμα 14/09/2016 17:30 π.μ. – 22:00 μ.μ
Τόπος διεξαγωγής: Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση (live) Mέσω ( INTERNET ) στην διαδραστική πλατφόρμα της ΠΑΣΔΕ στην ιστοσελίδα

www.pasde.gr

Κόστος Συμμετοχής35€
Συνδρομητές – Μέλη ΠΑ.Σ.Δ.Ε. : ΔΩΡΕΑΝ

Aναλυτική θεματολογία σεμιναρίου :
θα αναλυθούν θέματα που αφορούν:

 1. ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
  α. Εργολήπτες τεχνικών έργων. Χρόνος υποβολής των δηλώσεων, συνέπειες μη υποβολής, απαλλαγές υποχρέωσης παρακράτησης (εισφερόμενο έργο, και κλπ.)
  β. Αλλοδαπές επιχειρήσεις. Είδη αμοιβών στις οποίες πρέπει να γίνει παρακράτηση φόρου, συντελεστής παρακράτησης, επιφύλαξη ΣΑΔΦ, διαδικασίες εφαρμογής χαμηλότερου συντελεστή, συνέπειες μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης.
  γ. ΦΜΥ στις αμοιβές εργαζομένων αλλά και των διοικητών των εταιρειών, χρόνοι υποβολής, συνέπειες μη υποβολής δηλώσεων, υποχρεώσεις ηλεκτρονικών αποστολών βεβαιώσεων αποδοχών.
  δ. Φόροι τόκων ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων. Σε ποιες περιπτώσεις δεν γίνεται παρακράτηση φόρου με παραδείγματα και εφαρμογές.
  ε. Φόροι μερισμάτων. Τρόπος και χρόνος υποβολής, συνέπειες εκπρόθεσμης υποβολής. Σε ποιες περιπτώσεις δεν γίνεται παρακράτηση φόρου.
  ζ. Φόροι επί αμοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελματιών, πότε δεν γίνεται παρακράτηση. Χρόνος υποβολής, συνέπειες μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης.
  στ. Royalties, χρόνος υποβολής, συνέπειες μη υποβολής, απαλλαγές, με παραδείγματα και εφαρμογές.
 2. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ
  α. Τέλη διαφημίσεων. Ποιοι υποχρεούνται στην καταβολής και ποιος είναι ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής.
  β. Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Χρόνος και τρόπος υποβολής, συνέπειες μη υποβολής.
  γ. Τέλη υπέρ δήμων και κοινοτήτων επί ακαθάριστων εσόδων, εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης κλπ.. Χρόνος υποβολής, συνέπειες μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής.
  δ. Φόροι χρηματιστηριακών συναλλαγών. Υπόχρεοι απόδοσης, διαδικασία παρακράτησης.
  ε. Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων, υπόχρεοι, χρόνοι υποβολής.
  στ. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου. Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται η δήλωση και ποιος είναι ο χρόνος υποβολής της.
 3. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
  α. Χαρτόσημο δανείων. Χρόνος υποβολής της δήλωσης, τρόπος υποβολής, συνέπειες μη υποβολής. Ποσοστά επιβαρύνσεων στις συναλλαγές. Αναφορά σε όλες τις περιπτώσεις.
  β. Χαρτόσημο εγγραφών ή συμβάσεων, χρόνος υποβολής, τρόπος υποβολής.
  γ. Χαρτόσημο τιμολογίων αγοράς από μη υπόχρεα σε ΦΠΑ πρόσωπα, χρόνος και τρόπος υποβολής, συνέπειες μη υποβολής.
  δ. Χαρτόσημα αποδείξεων πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών των σωματείων συλλόγων, ενώσεων κλπ.
  ε. Χαρτόσημα επιδοτήσεων σε γεωργούς και παραγωγούς. Πως αποδίδεται, ποιοι είναι υπόχρεοι, χρόνος υποβολής.
 4. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  α. Δηλώσεις Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων υπό εκκαθάριση ή διαλυόμενα. Χρόνος υποβολής, συνέπειες μη υποβολής.
  β. Δηλώσεις φορολόγησης αφορολόγητων αποθεματικών, αναπτυξιακών Νόμων ΑΕ – ΕΠΕ που κεφαλαιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 1892/90, χρόνος υποβολής.
  γ. Δηλώσεις αναπροσαρμογής των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των εισηγμένων στο ΧΑΑ Ανωνύμων Εταιρειών.
 5. ΦΠΑ
  α. Δηλώσεις από απαλλασσόμενους από τον ΦΠΑ, χρόνος και τρόπος υποβολής. – Έκτακτες δηλώσεις.
 1. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  α. Διαδικασίες που αφορούν στην προσωρινή απαλλαγή της φορολόγησης των ενδοομιλικών μερισμάτων, κατάθεση εγγυητικής επιστολής κλπ.
  β. Δηλώσεις μεταβολών στο μητρώο μετά τον Ν. 4410/2016
  γ. Αντίτυπα ημερολόγιων διαφημίσεων από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, περιοδικά και εφημερίδες, χρόνος υποβολής.
  δ. Μισθωτήρια συμβόλαια, υποχρεώσεις εκμισθωτών για έναρξη ή τροποποίηση αυτών, συνέπειες μη υποβολής, τροποποίηση μισθωτηρίων.
  ε. Εργολαβίες – Υπεργολαβίες, υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων των στοιχείων των εργολάβων ή κατάθεση αντιγράφου του συμφωνητικού όταν τα τεχνικά έργα ξεπερνούν τις 6.000,00€, χρόνοι υποβολής, συνέπειες μη υποβολής.
  στ. Οργανώσεις, σύλλογοι, σωματεία κλπ. που πραγματοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις και δεξιώσεις, υποχρεώσεις έναντι των ΔΟΥ που υπάγεται.

 

Μέσω της αναβαθμισμένης πλατφόρμας της ΠΑΣΔΕ ( DVR cloud technology ) παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου κατά την live παρουσίαση να μπορούν να επαναλάβουν το σημείο της εισήγησης που επιθυμούν. Επίσης μέσω της πλατφόρμας μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή να εκτυπώσετε άμεσα το πιστοποιητικό παρακολούθησης και το φορολογικό παραστατικό συμμετοχής του σεμιναρίου. Τέλος μπορείτε να υποβάλλεται τις ερωτήσεις σας είτε μέσω της αποστολής γραπτού ερωτήματος στην πλατφόρμα είτε μέσω τηλεφώνου (τηλεφωνική παρέμβαση) απευθείας στον εισηγητή. Μετά το διάλειμμα και την ολοκλήρωση της εισήγησης θα απαντηθούν ερωτήσεις που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες και θα αποσταλούν σε όλους τους συμμετέχοντες μαζί με τις σημειώσεις και τα ηχητικά αποσπάσματα των ερωτήσεων – απαντήσεων του σεμιναρίου.

 

Στους συμμετέχοντες που θα εγγραφούν στο σεμινάριο μπορούν να επιλέξουν για την εγγραφή τους τον παρακάτω σύνδεσμο

Επιλογή Εγγραφή σε σεμινάριο

και θα αποσταλεί στο email τους, οι προσωπικοί κωδικοί εισόδου στην αίθουσα παρακολούθησης με δυνατότητα εκτύπωσης του πιστοποιητικού παρακολούθησης και εκτύπωσης του φορολογικού στοιχείου.

Οι κωδικοί παρακολούθησης εκτός από email θα σας αποσταλούν και με sms για αυτό και πρέπει να αναγράψετε σωστά τα στοιχεία σας και τον αριθμό του κινητού σας στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 ΙΒΑΝ : GR81 0172 1430 0051 4308 2531 398

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ALPHA BANK 
 ΙΒΑΝ : GR15 0140 1690 1690 0200 2009 867

ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑ.Σ.Δ.Ε)

Παρακαλούμε, για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, όπως αποστείλατε το καταθετήριο της τράπεζας στο email: [email protected]
ή στο fax 211 770 8006. Προσοχή για τον ταχύτερο έλεγχο της εγγραφής σας η αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να ταυτίζεται με την επωνυμία της συμμετοχής σας στο σεμινάριο.

Συμπληρώστε σωστά τα στοιχεία σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Με την αποστολή των κωδικών εισόδου στο email σας μπορείτε να κάνετε είσοδο στην αίθουσα του σεμιναρίου από  ΕΔΩ

Εναλλακτικά υπάρχει και η δυνατότητα καταβολής είτε της συνδρομής μέλους είτε της απλής συμμετοχής στο σεμινάριο μέσω κάρτας επιλέγοντας τους παρακάτω ασφαλής συνδέσμους μέσω paypal.

Για πληρωμή με κάρτα πατήστε ΕΔΩ

Πώς θα γίνω συνδρομητής της ΠΑ.Σ.Δ.Ε. ;
Μέσα από το site της ΠΑΣΔΕ στο www.pasde.gr στη φόρμα επικοινωνίας μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας και να ωφεληθείτε των προνομίων που έχουν οι συνδρομητές μας. Η ετήσια συνδρομή στην ΠΑ.Σ.Δ.Ε είναι 120€.

Γιατί να γίνω συνδρομητής ;
Διότι οι συνδρομητές μας έχουν προτεραιότητα εγγραφής στα live σεμινάρια που διοργανώνει η ΠΑ.Σ.Δ.Ε. και μπορούν να τα παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν χωρίς πρόσθετες ή κρυφές χρεώσεις. Η συνδρομή ισχύει από την ημερομηνία εγγραφής και για 365 ημέρες.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο