PwC's Academy - ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PwC's Academy - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε, Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1
Υπεύθυνος/η :
Αριστείδης Πανολαρίδης, Αγγελική Κοργιοπούλου
Διεύθυνση :
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου
Πόλη :
Χαλάνδρι 15232
Phone :
210-6874790
Θέμα
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL
Τίτλος
Εναρξη
08, Apr 2019
Λήξη
09, Apr 2019
Εισηγητές
Τίτλος

  

Ημέρες διοργάνωσης

 

Διάρκεια

 

Κόστος

 

Εγγραφή

8 και 9 Απριλίου 2019

 

8 ώρες

 

   

300 €  

 

 

  Ιδιώτης

Εταιρεία


Σύντομη Περιγραφή:

Ένα νέο λογιστικό πρότυπο για τα έσοδα, το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή. Σύμφωνα με Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), οι αλλαγές ισχύουν υποχρεωτικά από 1η Ιανουαρίου 2018, με δυνατότητα νωρίτερης εφαρμογής από τους υπόχρεους.  Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις κατασκευής», καθώς και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών», SIC - 31 «Έσοδα - Πράξεις ανταλλαγής που αφορούν υπηρεσίες διαφήμισης», ΕΔΔΠΧΑ 15 «Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων», και την ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες».

Το πρότυπο προσδιορίζει το λογιστικό χειρισμό του εσόδου και έχει εφαρμογή σε όλων των ειδών τις οικονομικές οντότητες είτε το έσοδο προκύπτει από την παροχή υπηρεσίας, είτε από την πώληση αγαθών είτε από κατασκευαστικό έργο. 

Αναμένεται να επηρεάσει τη λογιστική του εσόδου σε κάθε οντότητα, άλλες σε μικρότερο και άλλες σε μεγαλύτερο βαθμό. Η αλλαγή αφορά είτε στη λογιστική του εσόδου και στα αναφερόμενα ποσά επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, είτε, ακόμα και στις περιπτώσεις που η λογιστική του εσόδου και τα σχετικά αναγνωρίσιμα ποσά δεν θα αλλάξουν, στη λογιστική μεθοδολογία και τη λογική της τεκμηρίωσης του εσόδου.

 

Οφέλη:

·        Ενημερωθείτε για το πρότυπο και τις βασικές του αρχές και κατευθύνσεις

·        Εστιάστε σε παραδείγματα συναλλαγών των οποίων το έσοδο παρουσιάζει διαφορές είτε ως προς το ύψος είτε ως προς τον χρόνο αναγνώρισης σε σχέση με τι προβλέπονταν στα παλαιότερα πρότυπα (ΔΛΠ 18 και ΔΛΠ 11),

·        Εκπαιδευτείτε στη διαφορετική λογική εσόδων για τα οποία η αναγνώριση και η τεχνική λογισμού τους δεν άλλαξε,  άλλαξε ωστόσο η λογική με την οποία τεκμηριώνουμε πλέον την μέθοδο αναγνώρισης  τους

·        Ενημερωθείτε για τις νέες απαιτήσεις αποκαλύψεων στο προσάρτημα

·        Παρακολουθείστε πρακτικές ασκήσεις με συμμετοχή όλης της ομάδας για κατανόηση των ανωτέρω αλλαγών


        Σε ποιους απευθύνεται:

·        Σε όσους ασχολούνται με το λογιστικό χειρισμό του εσόδου σε όλων των ειδών τις οικονομικές οντότητες είτε το έσοδο προκύπτει από την παροχή υπηρεσίας, είτε από την πώληση αγαθών είτε από κατασκευαστικό έργο.


Περιεχόμενο:
Ενδεικτικές αλλαγές

·        Πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα της αναβολής της αναγνώρισης του εσόδου αλλά και συνυφασμένων με την πώληση δαπανών, όπως παραδείγματος χάριν σε περίπτωση εμπορευματικής συναλλαγής, της ανάλωσης των πωληθέντων αγαθών στην κατάσταση αποτελεσμάτων, 

·        Εμφανίζονται στοιχεία ενεργητικού αλλά και παθητικού που δεν υφίσταντο προηγουμένως, ενώ,

·        Ειδικές κατηγορίες δαπανών που σχετίζονται με την επίτευξη της πώλησης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σταδιακά κατά τη διάρκεια της πώλησης ή της παροχής της υπηρεσίας

Το νέο πρότυπο θέτει ένα ενιαίο μοντέλο αναγνώρισης εσόδου ανεξαρτήτως κλάδου. Βασίζεται σε αρχές, (principles-based) αν και σε κάθε περίπτωση το έσοδο πρέπει να λογίζεται με οδηγό την ουσία (substance) κάθε συμφωνίας και όχι απλώς με τρόπο που να είναι σύμφωνος με τα σχετικά κριτήρια που το πρότυπο θέτει. 

Το μοντέλο αυτό αναγνώρισης του εσόδου, είτε πρόκειται για πώληση αγαθού είτε πρόκειται για παροχή υπηρεσίας ή κατασκευαστικό έργο, επιβάλει την αξιολόγηση του σε πέντε στάδια:

1.      Προσδιορισμό της σύμβασης με τον πελάτη,

2.      Εντοπισμό των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, από μεριάς του πωλητή (performance obligations),

3.      Καθορισμό του τιμήματος της πώλησης,

4.      Επιμερισμό του τιμήματος της πώλησης στις αναληφθείσες υποχρεώσεις από μεριάς του πωλητή,

5.      Χρόνο εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων και αναγνώρισης του εσόδου.

Κατά συνέπεια, ακόμα και οντότητες των οποίων η επιμέτρηση ή η αναγνώριση του εσόδου δεν αλλάζει, τροποποιείται η λογική μέσω της οποίας τεκμηριώνουμε πλέον την αναγνώριση του εσόδου.

Ώρες ΔιεξαγωγήςΑπό 18:00 έως 21:15

 

Τόπος πραγματοποίησης :

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου)

 

Επικοινωνία:

Αριστείδης Πανολαρίδης |[email protected]

Αγγέλικα Κοργιοπούλου | [email protected]

 

Τηλ.: + 30 210 6874 559 | + 30 210 6874790

Fax.: + 30 210 6874444

 

Το σεμινάριο επιδοτείται  από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο