Ευεπιχειρείν: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ και ΕΦΑΡΜΟΓΗ στην πράξη στα Ε.Λ.Π. και Δ.Λ.Π.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
04, Oct 2016
Λήξη
07, Oct 2016
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ και ΕΦΑΡΜΟΓΗ στην πράξη στα Ε.Λ.Π. και Δ.Λ.Π.

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ και ΕΦΑΡΜΟΓΗ στην πράξη
στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
και οι Διαφορές Ε.Λ.Π. – Δ.Λ.Π. (Πλήρης Ανάλυση)

– 24ωρο Πρόγραμμα 4 ημερών

 

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος,

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων

 

Ημερομηνίες & ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:  

 • ΤΡΙΤΗ 04/10/2016 (16:00-22:00)
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 05/10/2016 (16:00-22:00)
 • ΠΕΜΠΤΗ 06/10/2016 (16:00-22:00)
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/10/2016 (16:00-22:00)

Διάρκεια: 4 ημέρες x 6 ώρες/ημέρα = 24 ώρες

 

Απευθύνεται:  

Το 24ωρο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην πρακτική εφαρμογή των Ελληνικών αλλά και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων απευθύνεται σε

·         Λογιστές,

·         Φοροτεχνικούς,

·         Στελέχη & Προϊσταμένους Λογιστηρίων,

·         Φοιτητές και

·         Ελ. Επαγγελματίες

που επιθυμούν να ενημερωθούν, εξειδικευθούν, εξοικειωθούν με τις νέες έννοιες και υποχρεώσεις των οντοτήτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή και τα ισχύοντα Δ.Λ.Π. και την εφαρμογή τους στην καθημερινότητα του λογιστηρίου των επιχειρήσεων.

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

 

Θεματικές ενότητες Προγράμματος:  

• ΚΡΙΤΗΡΙΑ μεγέθους Οντοτήτων

• ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Επιχειρήσεων που

Α) τηρούν απλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Β) τηρούν διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Γ) τηρούν απλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.

Δ) τηρούν διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.

·         Όλα τα λογιστικά αρχεία με ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ

·         Ζημιές απομείωσης. Πότε πρέπει να διενεργούνται; Πως διενεργούνται;

·         Προσδιορισμός αξιών χρήσης και ανακτήσιμων ποσών

·         Περιπτώσεις ανάστροφων απομειώσεων- προσδιορισμός λογιστικών αξιών

·         Εγγραφές κατά Ε.Λ.Π.

·         Εγγραφές κατά Δ.Λ.Π.

 

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

·         Επιμετρήσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στην εύλογη αξία

·         Εγγραφές χρηματοδοτικών μισθώσεων από πλευράς εκμισθωτή και από πλευράς μισθωτή

·     Παραδείγματα εντόκων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ζημιές απομειώσεων – επιμετρήσεις στην εύλογη αξία τους

·         Παραδείγματα χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τα Δ.Λ.Π.

 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

 • Παραδείγματα αναβαλλόμενων φορολογιών (απαιτήσεων-υποχρεώσεων)

·         Τεχνικές αναγνώρισης αναβαλλόμενων φορέων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

·         Έσοδα-(αναβολή πληρωμής) (Μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης)

·         Διορθώσεις λαθών προηγούμενης περιόδου. Παραδείγματα- Εφαρμογές

·         Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και προβλέψεις

·         Δάνεια- ομολογίες- Εφαρμογή

·  Μέθοδοι αποσβέσεων. Πως διενεργούνται οι αποσβέσεις σε περιπτώσεις προσθηκών. Μέθοδοι αναπροσαρμογής ανατίμησης, υποτίμησης

·         Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων και αναβαλλόμενη φορολογία

·         Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων, δαπανών

·         Παραδείγματα και Εφαρμογές σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τα Δ.Λ.Π.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ανά κατηγορία:

 • Πολύ μικρές οντότητες
 • Μικρές οντότητες
 • Μεσαίες οντότητες
 • Μεγάλες οντότητες
 • Αντίστοιχες διακρίσεις στα Δ.Λ.Π.

 Παραδείγματα και Εφαρμογές – Σημεία προσοχής κατά τη σύνταξη τους

 

 Απλοποίηση  και Απαλλαγές στις Επιχειρήσεις με Βιβλία Απλογραφικά

 Ε.Λ.Π. και Συμπλήρωση Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος

 Πρακτικά Παραδείγματα συμπλήρωσης του Πίνακα Κ του Εντύπου Ε3

 Ειδικά θέματα που αφορούν στη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά Δ.Λ.Π.

 Πίνακας Διαφορών Ε.Λ.Π. – Δ.Λ.Π. με πλήρη ανάλυση

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν τα άνω θέματα.

 

Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικά Μέσα

 • Power Point
 • Case studies
 • Παραδείγματα κατανόησης και Περιπτώσεις εφαρμογής

 

 

Παροχές & Πληροφορίες σεμιναρίου

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί:

 • Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βιβλίου με σημειώσεις και παραδείγματα του Εισηγητή
 • και ΒΙΒΛΙΟ για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Περιλαμβάνει CD με Άσκηση Μετάβασης στα Ε.Λ.Π./excel 7/VBA

(Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπουν τα Δ.Λ.Π. με βάση τα νέα Ε.Λ.Π. Συμπληρωμένη και βελτιωμένη έκδοση, σύμφωνα με το νέο Ν.4308/2014. )

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΣΑΚΕΛΛΗΣ Ε., Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής         

Περιεχόμενα: Περιλαμβάνει CD με πρακτική εφαρμογή για τη μετάβαση και κατάρτιση στα «Ε.Λ.Π» ν. 4308/2014, με λογιστικές εγγραφές και άσκηση στην οποία δίνοντας τα δικά σας ποσά γίνεται αυτόματα συμφωνία και λύση.

Στο παρόν έργο αναλύονται διεξοδικά τα ‘Νέα  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» από όλες τις οπτικές γωνίες που ενδιαφέρουν τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα θέματα που προκύπτουν μετά την κατάργηση του Ε.ΓΛΣ και την αντικατάστασή του από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα με το νέο Ν. 4308/2014.

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΒΡΥΚΟΥΣ – 986 Σελίδες) και

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ημερομηνίες & Ώρες  Σεμιναρίου:

 • ΤΡΙΤΗ 04/10/2016 (16:00-22:00)
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 05/10/2016 (16:00-22:00)
 • ΠΕΜΠΤΗ 06/10/2016 (16:00-22:00)
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/10/2016 (16:00-22:00)

Διάρκεια: 4 ημέρες x 6 ώρες/ημέρα = 24 ώρες

 

Τόπος διεξαγωγής:

Divani Palace Acropolis Hotel, Παρθενώνος 19-25, Ακρόπολη - Αθήνα (πλησίον σε μετρό Ακρόπολης – στάση Ακρόπολης)

Coffee break:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρέχεται coffee break & light snack

 

Ευεπιχειρείν παροχή: στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

ΟΛΙΓΟΜΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ για καλύτερη παρακολούθηση των συμμετεχόντων και κάλυψη ερωτημάτων τους! Απαραίτητη έγκαιρη κράτηση θέσης/συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής Online

 

Early bird offer-Ειδική τιμή με έγκαιρη δήλωση συμμετοχής – κράτηση θέσης & κατάθεση

ΑΝΕΡΓΟΙ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Ειδική τιμή συμμετοχής ***

***(απαραίτητη κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή πάσο αντίστοιχα)

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

Ληκτική ημέρα υποβολής μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24% έως τις 27/09/2016

• Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία υποβολής για λογαριασμό σας χωρίς δική σας επιβάρυνση

Ακολουθήστε το link εδώ για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση προγραμμάτων μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

 

 

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χρύσα Σωτηράκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: [email protected]

Site: www.euepixeirein.gr

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο