Π Ι Μ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η :Α)Αλλαγές στη φορολογία με τους ν. 4387/2016 και 4389/2016 Β) Φορολογικές παραβάσεις σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΠΙΜ Εκπαιδευτική
Υπεύθυνος/η :
Παπαργυρίου Απόστολος
Διεύθυνση :
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 325
Πόλη :
Αθήνα, 10444
Phone :
210-5157700
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος - Αλλαγές στην φορολογία
Τίτλος
Εναρξη
08, Ιουλ 2016
Λήξη
08, Ιουλ 2016
Εισηγητές
Τίτλος

Α) Στη φορολογία εισοδήματος για εισοδήματα από 1.1.2016
1. Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων
2. Έκπτωση φόρου
3. Φορολογία αγροτών
4. Φορολογία ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
5. Φορολογία μερισμάτων και ακίνητης περιουσίας
6. Νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης
7. Αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ
8. Νέοι «άλλοι» φόροι
9. Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

Νέος συντελεστής φόρου 29% στα κέρδη υπόχρεων των περ. β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.)

Β. Κατάργηση ειδικού τέλους παιγνίων
Γ. Υποβολή στοιχείων κόστους προσφορών που δίνονται με εφημερίδες και περιοδικά. Υποχρέωση ειδικής σήμανσης (barcode) στις εφημερίδες και περιοδικά.
Δ. Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ σεισμοπλήκτων
Ε. Διάταξη για τις πηγές εισοδήματος που προκύπτουν στην Ελλάδα (ισχύει από 1.1.2015)
ΣΤ. Τέλη κυκλοφορίας μικρότερα ετήσιων για το 2015
Ζ. Τρόπος υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) από ασφαλιστικά ταμεία
Β)Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής
Διαδικαστικές παραβάσεις
Καθεστώς για παραβάσεις – πρόστιμα έως 31/12/2013
Πρόστιμα για άλλες παραβάσεις μέχρι 31/12/2013
Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Πρόστιμο στο Φ.Π.Α (Ισχύει για παραβάσεις που διαπράχθηκαν από 26.7.2013 έως 16.10.2015)
Συμβιβασμός προστίμων άρθρων 4 & 6 ν. 2523/1997 (Ισχύει για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως 31.12.2013)
Πρόστιμα ΦΠΑ για παραβάσεις μέχρι 26/7/2013– άρθρου 6 Ν. 2523/97
Πρόστιμα για Φ.Η.Μ. (ν. 1809/88)
Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών
Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας
Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους
Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια
Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας
Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων
Φορολογικό πιστοποιητικό
Μεταβατικές διατάξεις άρθρου 7 ν. 4337/2015
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Α.Σ για παραβάσεις μέχρι 31/12/2013
Τροποποίηση άρθρων ν. 3691/2008
Εγκλήματα φοροδιαφυγής
Αυτουργοί και συνεργοί
Μήνυση και παραγραφή
Μετατρεψιμότητα ποινής
Παλαιότερες υποθέσεις
Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους

 

-Απαντήσεις επί των ερωτημάτων που έχουν τεθεί από συμμετέχοντες.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο