ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δ.Π.Χ.Α. ΜΕ Ε.Λ.Π.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Αθήνα
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
Λ. Συγγρού 120 - Στάση Metro ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ - Έξοδος ΔΡΑΚΟΥ
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2115007000
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
23, Νοε 2010
Λήξη
25, Νοε 2010
Εισηγητές
Τίτλος
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δ.Π.Χ.Α. ΜΕ Ε.Λ.Π.
 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 

 

§ Οι βασικές διαφορές Δ.Π.Χ.Α. σε σχέση με το Ε.Γ.Λ.Σ. με την χρήση πρακτικών παραδειγμάτων (καλύπτονται περιπτώσεις όπως εύλογη αξία παγίων, διαφορές χρηματοδοτικών μισθώσεων, άυλα περιουσιακά στοιχεία, κόστος δανεισμού, φορολογικά & λογιστικά έσοδα κ.λ.π.)

 

§ Οι βασικές διαφορές στη σύνταξη και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων (περιεχόμενο, τύπος & είδος καταστάσεων, κανόνες παρουσίασης κ.λ.π.)

 

§ Ανάγνωση οικονομικών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

α) Δομή και τρόπος ανάγνωσης

β) Οι κρίσιμες πληροφορίες

γ) Μεθοδολογία, τρόπος, τρόπος ανάγνωσης και λήψη αποφάσεων.

 

§ Ανάπτυξη μεθοδολογικού μοντέλου άμεσης μετατροπής μεγεθών από Ε.Γ.Λ.Σ. σε Δ.Λ.Π. για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης.
 
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο