PwC Training Services: Εργαστήριο Πρακτικής εφαρμογής Μετάβασης από ΕΓΛΣ σε Ε.Λ.Π. (Νόμος 4308/2014) και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 31-12-2015

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PwC's Academy - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε, Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1
Υπεύθυνος/η :
Αριστείδης Πανολαρίδης, Αγγελική Κοργιοπούλου
Διεύθυνση :
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου
Πόλη :
Χαλάνδρι 15232
Phone :
210-6874790
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
09, Μαϊ 2016
Λήξη
14, Μαϊ 2016
Εισηγητές
Τίτλος

Έναρξη

 

Διάρκεια

 

Κόστος

 

Εγγραφή

9 Μαϊου 2016

 

15 ώρες

 

   

380€  

 

 

  Ιδιώτης

Εταιρεία


Σύντομη Περιγραφή:

Εργαστήριο πρακτικής προσομοίωσης κατάρτισης Ε.Λ.Π. οικονομικών καταστάσεων σε δύο στάδια:

1. Εκκινώντας από ισοζύγιο με ΕΓΛΣ κωδικοποίηση που αποτυπώνει τη φορολογική βάση (φορολογικά αποδεκτές λογιστικές χωρίς όμως την αναμόρφωση των μονίμων διαφορών), και

2. Μετεξελίσσοντας το ισοζύγιο με ενσωμάτωση σε αυτό λογιστικών εγγραφών τόσο των ΕΛΠ (Λογιστική Βάση) όσο και την φορολογική αναμόρφωση (Φορολογική Βάση).

 

Στόχος:

·        Κατανόηση στην πράξη του λογιστικού χειρισμού της μετάβασης στα ΕΛΠ,

·        Επισήμανση σημαντικών οδηγιών από το πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Α. στο οποίο τα ΕΛΠ παραπέμπουν και της επίπτωσης τους στα κονδύλια του ισολογισμού,

·        Κατανόηση της τεχνικής απεικόνισης τόσο των λογιστικών των ΕΛΠ όσο και της φορολογικής αναμόρφωσης στους λογαριασμούς του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής, επισήμανση των πρακτικών δυσκολιών και σύνδεση με τον αναβαλλόμενο φόρο.

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να χειριστούν τόσο την μετάβαση όσο και την κατάρτιση της λογιστικής βάσης κατά ΕΛΠ, καθώς και να αντιληφθούν την λογική της παράλληλης απεικόνισης και των δύο λογιστικών βάσεων σε ένα ισοζύγιο.

Απευθύνεται:

·        Σε στελέχη οικονομικών διευθύνσεων που γνωρίζουν τις αρχές των ΕΛΠ ή και των ΔΠΧΑ και θα κληθούν να ετοιμάσουν οικονομικές καταστάσεις με ΕΛΠ.

·        Σε χρήστες οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΕΛΠ και ενδιαφέρονται για το πώς ακριβώς προκύπτουν τα ποσά αυτών.

·        Σε άλλους επαγγελματίες και ιδιώτες που έχουν βασικές γνώσεις των ΕΛΠ ή και των ΔΠΧΑ και ενδιαφέρονται για την πρακτική εφαρμογή τους.

 Διδακτέα Ύλη:

Α’ Μέρος  (3 από τις 4 ημέρες μου σεμιναρίου):

Το σεμινάριο, στο πρώτο και κύριο μέρος του, βασίζεται στο παράδειγμα Ανώνυμης Εταιρείας που μετέβη στα ΕΛΠ με πρώτη δημοσιευόμενη οικονομική κατάσταση κατά ΕΛΠ την 31/12/2015 (συγκριτική χρήση 31/12/2014), και η οποία:1.   Επέλεξε να τηρήσει λογιστικό σχέδιο με την κωδικοποίηση του ΕΓΛΣ όπως το τηρούσε και στις προηγούμενες χρήσεις,

2.           Επέλεξε στο ισοζύγιο της αυτό, να ακολουθήσει λογιστικές πολιτικές φορολογικά αποδεκτές (π.χ. αποσβέσεις και αποτιμήσεις σύμφωνες με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου), και κατά συνέπεια:

·        Η μεν φορολογική βάση της εταιρείας διαμορφώθηκε από το τηρούμενο ισοζύγιο με κωδικοποίηση κατά ΕΓΛΣ, σε συνδυασμό με το λογιστικό αρχείο της "Κατάστασης Φορολογικών Αναμορφώσεων", ενώ

·        Η δε λογιστική βάση της εταιρείας διαμορφώθηκε από το τηρούμενο ισοζύγιο με κωδικοποίηση κατά ΕΓΛΣ, σε συνδυασμό με λογιστικό αρχείο του «Ειδικού Ημερολογίου».

Β’ Μέρος  (τελευταία 4η ημέρα Σάββατο 14/5/2016):

Την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου θα ασχοληθούμε με τις εγγραφές του φόρου εισοδήματος (τρέχοντος φόρου και αναβαλλόμενου) στο ισοζύγιο της εταιρείας προκειμένου να διαμορφωθεί η φορολογικής της βάση.

Επίσης θα παρουσιαστούν επιλεκτικά ορισμένες γνωστοποιήσεις στο προσάρτημα για τα θέματα που έχουν αναπτυχθεί τις προηγούμενες ημέρες.

 

Μεθοδολογία Προγράμματος:

·        Όλο το σεμινάριο βασίζεται σε μια μελέτη περίπτωσης (case study) τα δεδομένα τα οποία δίδονται σε επίπεδο δευτεροβάθμιου ισοζυγίου με κωδικοποίηση ΕΓΛΣ.

·        Διατίθενται επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούν εγγραφές προσαρμογής στα ΕΛΠ.

·        Διερεύνηση και επεξεργασία των εγγραφών προσαρμογής που απαιτούνται για δύο συνεχόμενες χρήσεις.

·        Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων (περιλαμβανομένης της «Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης» και της «Κατάστασης Χρηματοροών»).

·        Προετοιμασία επιλεγμένων γνωστοποιήσεων και συμφωνιών βάσει του άρθρου 29.

Θέματα ΕΛΠ που το σεμινάριο πραγματεύεται:

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, αποσβέσεις με ΕΛΠ

Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου

Μηχανολογικός εξοπλισμός, αποσβέσεις με την μέθοδο των παραγόμενων μονάδων

Επενδύσεις σε ακίνητα, αποτίμηση σε κόστος, απομείωση

Υπεραξία και απομείωση

Συμμετοχές σε θυγατρικές, πρώτη εξαγορά, αποτίμηση

Επενδύσεις «Διακρατούμενες έως τη λήξη», «Διαθέσιμες για πώληση», «Εμπορικό χαρτοφυλάκιο» και αποτίμηση στην εύλογη αξία

Εμπορεύματα και αποτίμηση στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

Εμπορικές απαιτήσεις και πρόβλεψη απομείωσης

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Καταθέσεις ιδιοκτητών

Ίδιοι τίτλοι

Λοιπές προβλέψεις σε παρούσα αξία

Δάνεια και λογισμός τόκων με πραγματικό και συμβατικό επιτόκιο

Κρατικές επιχορηγήσεις

Φόρος εισοδήματος οφειλόμενος και προκαταβολή δήλωσης

Κύκλος εργασιών με μη σίγουρη είσπραξη, με ιδιοκτησία αγαθών να μην έχει μεταφερθεί στον αγοραστή

Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης

Κόστος πωλήσεων και τόκοι στο κόστος παραχθέντων

Επιχορηγήσεις παγίων

Φόροι εισοδήματος, τρέχων και διαφορές ελέγχου

Αναβαλλόμενη φορολογία, συμφωνία φόρου / φορολογικού συντελεστή

Μερίσματα, χειρισμός στο 2015 και προηγούμενων χρήσεων αντίστοιχα

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού ΔΛΠ 10

Κατάρτιση «Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης»

Κατάρτιση «Κατάστασης Χρηματοροών»

  

Σημείωση:

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναλυτικές σημειώσεις για την ανωτέρω θεματολογία καθώς και όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή excel στα οποία θα απεικονίζονται οι λύσεις των ασκήσεων

 

Εισηγητής:

·        Άγγελος Αφράτης, FCCA, Εισηγητής Δ.Π.Χ.Α. και ΕΛΠ

 

 

Τόπος πραγματοποίησης :

 

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου)

 

Επικοινωνία:

Αριστείδης Πανολαρίδης |[email protected]

Χρήστος Μιχελακάκης | [email protected]

Δώρα Τσιρογιάννη | [email protected]

 

Τηλ.: + 30 210 6874 559 | + 30 210 6874790

Fax.: + 30 210 6874444

 

Το σεμινάριο επιδοτείται  από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο