'Ελεγχος Εταιρικής Διακυβέρνησης - Εσωτερικός 'Ελεγχος

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΙΕΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών)
Υπεύθυνος/η :
Καραγεώργου Γιώτα
Διεύθυνση :
3ης Σεπτεμβρίου 101
Πόλη :
Αθήνα 10434
Phone :
2108259504
Θέμα
Εταιρική Διακυβέρνηση
Τίτλος
Εναρξη
02, Μαρ 2016
Λήξη
02, Μαρ 2016
Εισηγητές
Τίτλος

Στόχος Σεμιναρίου

Το σεμινάριο θα παρουσιάσει τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς επίσης θα συζητηθούν πρα-

κτικά παραδείγματα περιπτώσεων σχετικά με την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρ-

νησης. Θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να:

• αποκτήσουν προχωρημένες γνώσεις σε σχέση με τη θεωρία και την πρακτική στον τομέα της Εταιρικής

Διακυβέρνησης

• βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε εξειδικευμένες βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης και να εκπαι-

δευθούν στις πρακτικές ελέγχου εταιρικής διακυβέρνησης. Η διδακτέα ύλη της εκπαίδευσης παρέχει πρα-

κτικές γνώσεις στους συμμετέχοντες για την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ανώτατα και Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Εσω-

τερικούς Ελεγκτές και Συμβούλους Εσωτερικού Ελέγχου που επιθυμούν να ενδυναμώσουν τις γνώσεις τους

στους τομείς της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Περιγραφή Σεμιναρίου

Ενότητα 1 - Εισαγωγή στην Εταιρική Διακυβέρνηση

• Ορισμός της Εταιρικής Διακυβέρνησης

• Μοντέλα Εταιρικής Διακυβέρνησης

• Κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης και κατευθυντήριες γραμμές

• Μηχανισμοί και σημεία ελέγχου

• Συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων

Ενότητα 2 – Αξιολόγηση Ποιότητας Εταιρικής Διακυβέρνησης & Σχεδιασμός

• Σχεδιασμός Εταιρικής Διακυβέρνησης

• Αξιολόγηση Εταιρικής Διακυβέρνησης

• Αξιολόγηση ποιότητας με βάση προκαθορισμένα κριτήρια

• Δείκτες Εταιρικής Διακυβέρνησης

• Πρακτικά Παραδείγματα – Έλεγχος Εταιρικής Διακυβέρνησης

• Συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων

Ενότητα 3 - Στελέχωση και αξιολόγηση της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών

του Διοικητικού Συμβουλίου

• Στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου

• Κριτήρια και τεχνικές για τη μέτρηση απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των σχετικών Επιτροπών

• Κατάρτιση και ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου

• Πρακτικά Παραδείγματα

• Συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων

Ενότητα 4 – Συγκριτική Αξιολόγηση Εταιρικής Διακυβέρνησης

• Ανάπτυξη νέων δομών διακυβέρνησης

• Βελτίωση των σχέσεων με τους Μετόχους και τα Ενδιαφερόμενα μέρη

• Πρακτικά Παραδείγματα

• Συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων__

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο