ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ) ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ε.Λ.Π.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σεμινάρια Εκδόσεις Κράτση
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132 • Τ.Κ. 175 62
Πόλη :
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
Phone :
:(210) 9817047
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος - Αλλαγές στην φορολογία
Τίτλος
Εναρξη
16, Μαρ 2016
Λήξη
16, Μαρ 2016
Εισηγητές
Τίτλος
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΣΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132 · Τ.Κ. 175 62 · ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Τηλ: 210 9817047 e-mail: [email protected], [email protected]
για 23η χρονιά!

Ε Τ Η Σ I Ο Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο
για λογιστές, φοροτεχνικούς, δικηγόρους, επιχειρήσεις, ελευθ. επαγγελματίες κλπ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ) ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ε.Λ.Π.

Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών/ νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που αφορούν τις δηλώσεις φορολογικού έτους 2015
Πως θα εφαρμοσθούν τα Ε.Λ.Π. και πως θα συνταχθούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο (χρήση) 2015

Εισηγητής: κος Γιώργος Κορομηλάς (συγγραφέας - φοροτεχνικός)

Με τις τελικές ρυθμίσεις από το Υπ. Οικονομικών
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Εργασίες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων που τηρούν το απλογραφικό / διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα είτε αυτή ασκείται ατομικώς είτε εταιρικώς.
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 [ώρες 17.00 - 21.30]
 
κόστος συμμετοχής: 60 ευρώ ® Δ Ω Ρ Ε Α Ν ειδικές σημειώσεις
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARK RADISSON- Λ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα

Προσοχή! Η ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου ορίστηκε ώστε να υπάρχει έγκυρη ενημέρωση για τις τελευταίες φορολογικές ρυθμίσεις. 

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ & Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ :
ΤΗΛ. 210 98.17.047 · e-mail: [email protected], [email protected]

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ) ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ε.Λ.Π. 

Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και  νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που αφορούν τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2015
Πως θα εφαρμοσθούν τα Ε.Λ.Π. και πως θα συνταχθούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο (χρήση) 2015 

- Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

Φορολογία μισθωτής εργασίας και συντάξεων. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
Παροχές σε είδος. Ποιες από τις παροχές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία.
Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια). 
Φορολογία όσων απέκτησαν εισόδημα από εργασιακή σχέση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. (διανομή φυλλαδίων, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάστασης κ.λπ.). 
Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, μείωση συντελεστή για τους νέους επαγγελματίες. 
Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια. Φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος, των επεκτάσεων και βελτιώσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή.
Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων.
Μειώσεις φόρου (Γενική μείωση φόρου για όσους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία – συντάξεις. Μειώσεις φόρου λόγω ιατρικών δαπανών, δωρεών και αναπηρίας).
Τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

- Εργασίες προσδιορισμού αποτελεσμάτων επιχειρήσεων που τηρούν το   απλογραφικό λογιστικό σύστημα

Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.
Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος. Εγγραφή της δαπάνης φόρου εισοδήματος. Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά το τέλος επιτηδεύματος.
Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.
Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων και αντιστοίχιση της με τους κωδικούς του εντύπου Ε3 του φορολογικού έτους 2015.
Σύνταξη του προσαρτήματος.

- Εργασίες προσδιορισμού αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Εργασίες προετοιμασίας.
Μεταφορά αποτελεσματικών λογαριασμών.
Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.
Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος. Εγγραφή της δαπάνης φόρου εισοδήματος. Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά το τέλος επιτηδεύματος.
Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.
Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων και του ισολογισμού.
Σύνταξη του προσαρτήματος.
Διάθεση των αποτελεσμάτων προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών.

- Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρημ δραστηριότητα είτε αυτή ασκείται ατομικώς είτε εταιρικώς.

Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Οι νέες προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών.
Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.
Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού. 
Περιουσιακά στοιχεία αντικείμενο χρηματοοικονομικής μίσθωσης.
Αποτίμηση (επιμέτρηση) αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων. Απαλλαγή από την απογραφή.
Επισφαλείς απαιτήσεις.

- Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. 
Πότε αποκτάται το εισόδημα από τους εταίρους – μετόχους προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.
Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Σε ποια νομικά πρόσωπα αλλάζουν οι συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος.


ΕΙΣΗΓΗΤHΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, Μέλος της διαρκούς επιτροπής για υποστήριξη της εφαρμογής και αξιολόγησης του Ν. 4308/2014.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο