ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – GENERAL - ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ - ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας
Τίτλος
Εναρξη
11, Nov 2019
Λήξη
18, Mar 2020
Εισηγητές
Τίτλος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – GENERAL - 
ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ
' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)  ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ -  ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ
 (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολ/μου – Φορολογία – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις )


Ημερομηνία Έναρξης :  11/11/2019

Διάρκεια : 4 μήνες  (130 ώρες)

Τόπος Διεξαγωγής : Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 , 2ος όροφος , Αθήνα

Απευθύνεται :  Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Προϊστάμενους  Λογιστηρίου , Εργαζόμενους σε Λογιστήρια , σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ , ΑΤΕΙ ,  ΙΕΚ, Κολεγίων

Σκοπός : Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής  Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών με Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων . Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες  Λογιστή, Προϊστάμενου Λογιστηρίου και Βοηθό Λογιστή

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων   : 

Παρέχεται  Αντίστοιχη  Βεβαίωση 
 

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :
 
«Softone» - «ERP» Πιστοποιημένο από την Softone
      
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)  :

Στις Εργασίες Λογιστή
-    Στην σύσταση Εταιριών
-    Στην έναρξη Νέας Διαχειριστικής Χρήσης
-     Κάθε μέρα
-    Τέλος του μήνα
-    Τέλος του έτους (κλείσιμο ισολογισμού)
-    Στη Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με βάσει τα Ε.Λ.Π 

ΜΕΡΟΣ Α
Διαχείριση Εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου με Πραγματικά Παραστατικά και Χειρισμός Μηχανογραφημένου Προγράμματος

Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
-   Βασικές Έννοιες Νόμου
-   Οντότητες – Κατηγορίες Οντοτήτων
-   Έννοια Διπλογραφικής Μεθόδου
-   Ένταξη Επιχειρήσεων στη Διπλογραφική Μέθοδο
-    Διακίνηση Τιμολόγηση Συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π
-    Τιμολόγια πώλησης. Απλοποιημένο τιμολόγιο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
-    Ποιοι έχουν Υποχρέωση Σύνταξης Απογραφής
Σύσταση ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – Ατομικές
-    Εγγραφές σύστασης όλων των μορφών επιχειρήσεων
Εργασίες Βοηθού Λογιστή
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
-    Διαχείριση τιμολογίων Αγορών από Προμηθευτές
-    Πλήρη Διαχείριση Πωλήσεων (Διακίνηση – Τιμολόγηση – Είσπραξη)
-    Διαχείριση Τιμολογίων Εξόδων από Πιστωτές
-    Τρόποι Εξόφλησης των Τιμολογίων (Αγορών – Εξόδων) – Φορολογική αναγνώριση αξίας Τιμολογίων
-    Διαχείριση Επιταγών (Σημερινών – Μεταχρονολογημένων)
-    Διαχείριση Συναλλαγματικών
-    Διαχείριση Καρτών (Χρεωστικών – Πιστωτικών)
-    Διαχείριση Λογαριασμών Τραπεζικών Καταθέσεων
-    Διαχείριση Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων (Κεφάλαια Κίνησης – Πάγια κλπ)
-    Διαχείριση εξόδων της επιχείρησης (Μισθοδοσία , Αμοιβές τρίτων , τηλεφωνικά, έξοδα αυτοκινήτων κλπ) 
-    Διαχείριση Εισαγωγών από κοινότητα (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές)
-    Διαχείριση Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες
-    Διαχείριση Εξαγωγών
-    Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων (Φ.Μ.Υ – Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ)
-    Διαχείριση Πωλήσεων στο Δημόσιο
-    Παρακρατούμενοι Φόροι από πωλήσεις στο Δημόσιο
-    Αγορά Παγίων – Leasing κτλ 
-    Πώληση Παγίων
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
-    Φ.ΠΑ Διπλογραφικού Συστήματος (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές. Συναλλαγές από Τρίτες Χώρες, Λογιστικός Προσδιορισμός ΦΠΑ)
-    Σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , listing, Φ4 , Φ5) 
-    Σύνταξη Ισοζυγίων
-    Σύνταξη και Αποστολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
-    Υπολογισμός Αποσβέσεων – Τήρηση Μητρώου Παγίων
-    Υπολογισμός Προβλέψεων
-    Υπολογισμός Μεταβατικών Λογαριασμών
-    Συμφωνίες Λογαριασμών (Τραπεζών , Προμηθευτών , Πελατών κλπ)
-    Αποτίμηση Μενόντων – Κόστος Πωληθέντων
-    Αποτελέσματα
-    Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΜΕΡΟΣ Β
Διαχείριση Εργασιών Κλεισίματος Ισολογισμού – Φορολογικών Δηλώσεων – Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Εργασίες Έμπειρου Λογιστή – Βοηθού Λογιστή

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1)  Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου
 2) Τακτοποίηση Λογαριασμών
-    Τάξεως
-    Επιστροφών και Εκπτώσεων Αγορών
-    Επιστροφών και Εκτώσεων Πωλήσεων
-    Διαχείριση Π.Υ Λογαριασμών Ενεργητικού
-    Διαχείριση Χ.Υ Λογαριασμών Παθητικού
-    Συμφωνία όλων των Λογαριασμών Τραπεζών (Καταθετικών – Χορηγητικών)  
-    Συμφωνία Λογαριασμών Πελατών
-    Συμφωνία Λογαριασμών Προμηθευτών
3) Ενσώματα και άυλα πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
-      Αποσβέσεις-Υπολογισμός και Λογαριασμός Αποσβέσεων-Διαχείριση Μητρώου Παγίων
-    Απομείωση και αναστροφή απομείωσης
-    Χρηματοδοτική μίσθωση
-    Λειτουργική Μίσθωση
-    Εύλογη άξια
-    Πώληση παγίου ή καταστροφή
-    Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
-    Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
-    Επενδυτικά ακίνητα
-    Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  
4)  Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
-    Απομείωση και αναστροφή απομείωσης
-    Εύλογη αξία
-   Πώληση
-   Διαχείριση Προβλέψεων
- Προβλέψεις για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων Ν. 4172/2013
-   Διαχείριση Μεταβατικών λογαριασμών
-  Αποτίμηση λοιπών στοιχείων Ενεργητικού (Χρεογράφων ,Μετοχών, Ομολόγων κλπ)
5) Επιμέτρηση Αποθεμάτων
  Αποτίμηση Μενόντων
- Μέθοδοι Αποτίμησης (FIFO , Μέσω σταθμικού κόστους κλπ )
  - Κόστος Πωληθέντων
6)  Σύνταξη Β’ Προσωρινού Ισοζυγίου
7) Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων (Λ/σμός 82  Αποτελέσματα – Κέρδη ή ζημιές περιόδου Ε.Λ.Π)
8) Υπολογισμός και Καταλογισμός Φόρου Εισοδήματος
- Πίνακας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης –Μόνιμες και Προσωρινές διαφορές
-   Φορολογική Αναμόρφωση Αποτελεσμάτων
-   Σύνταξη Δήλωσης Ν (Νομικών Προσώπων)
-    Διαχείριση Προκαταβολών Τρέχουσας Χρήσης – Παρελθούσης Περιόδου
-   Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων
-   Σύνταξη Εντύπου Ε3
9) Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με Ε.Λ.Π
10) Δημοσιεύσεις Χρηματοοικονομικών Οικονομικών  Καταστάσεων – Πρακτικά Γ.Σ – Δ.Σ
11) Καταβολή Φόρου Εισοδήματος
12) Διάθεση Κερδών – Παρακράτηση και Απόδοση Φόρου Διανεμόμενων Κερδών
13) Διαχείριση Αμοιβών Δ.Σ – Διαχειριστών και Φορολογική Αντιμετώπιση τους.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Α.Ε. – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΩΝ 

- Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων
- Διατάξεις του Ν.4308/14 ΕΛΠ  για Μηχανογραφημένα Λογιστήρια
- Βασικές οδηγίες χρήσεως Η/Υ
- Δικαιολογητικά  - Παραστατικά εγγραφών
- Ροή εργασιών σε Μηχανογραφημένο Λογιστήριο
- Πρακτικές – Εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά ροής εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
- Κάθε μέρα: Δικαιολογητικά – Καταχώρηση – Έλεγχος – Ημερολόγια – Ισοζύγια – Καθολικά
- Εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού – Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Διάθεσης
- Οικονομικές Καταστάσεις

 Χρήση προγράμματος :
 «ERP» της SOFTONE. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την SOFTONE και παρέχεται από το ΚΕΛΕ δωρεάν για ένα χρόνο στους σπουδαστές του, μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας SAAS

Εναλλακτικά σας προτείνουμε :

1)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – BASIC - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ.
(Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)
Διάρκεια : 3 μήνες (100 ώρες)
Στόχος : Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες  Βοηθού Λογιστή

2)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – ADVANCED - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Διάρκεια : 1,5 μήνα (50 ώρες)
Στόχος : Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Έμπειρου Λογιστή

ΤΟ ΚΕΛΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ - ΔΩΡΕΑΝ - ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ   

 (Δηλώστε τώρα συμμετοχή...)

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ :
Αίθουσα  ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ,
Ακαδημία & Χαριλάου Τρικούπη 18, 2ος όροφος
Στάση Μετρό Πανεπιστήμιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : τηλ 2103817694, 2103828398
fax   2103828398, email [email protected]
http://www.kele.gr/
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο