Π Ι Μ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η :ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ το 2016 -ΑΘΗΝΑ-

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΠΙΜ Εκπαιδευτική
Υπεύθυνος/η :
Παπαργυρίου Απόστολος
Διεύθυνση :
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 325
Πόλη :
Αθήνα, 10444
Phone :
210-5157700
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος - Αλλαγές στην φορολογία
Τίτλος
Εναρξη
22, Μαρ 2016
Λήξη
22, Μαρ 2016
Εισηγητές
Τίτλος
 •      Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 •          Φορολογία προσωπικών εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξιών, Κοινωνιών, κ.λπ.
 •          Φορολογία κεφαλαιουχικών εταιρειών Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ.
 •          Φορολογία διανεμομένων κερδών
 •          Φορολογία αμοιβών εταίρων και διαχειριστών λοιπών εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.), μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.
 •          Ενδοομιλικά μερίσματα και ενδοομιλικές συναλλαγές
 •          Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης
 •          Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
 •          Παρακράτηση φόρου εισοδήματος, από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. και αμοιβών εταίρων και διαχειριστών λοιπών εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.)
 •          Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
 •          Επιχειρηματική δραστηριότητα και Εκπεστέες δαπάνες
 •          Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.
 •          Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.
 •          Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
 •          Αποσβέσεις.
 •          Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων.
 •          Επισφαλείς απαιτήσεις και έκπτωση τους από τα ακαθάριστα.
 •          Μεταφορά ζημιών.
 •          Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
 •          Παροχές σε είδος
 •          Τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
 •          Φορολογία στα «μπλοκάκια».
 •          Φορολογία ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά.
 •          Εισόδημα από κεφάλαιο.
 •          Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο