Π Ι Μ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η : ΔΙΕΘΝΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ -ΑΘΗΝΑ-

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΠΙΜ Εκπαιδευτική
Υπεύθυνος/η :
Παπαργυρίου Απόστολος
Διεύθυνση :
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 325
Πόλη :
Αθήνα, 10444
Phone :
210-5157700
Θέμα
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL
Τίτλος
Εναρξη
08, Φεβ 2016
Λήξη
09, Φεβ 2016
Εισηγητές
Τίτλος

Ενότητα Α: Εισαγωγή στα ΔΠΧΠ-ΕΛΠ   (1 ώρα)

 •  Διαδικασίες & διεθνή όργανα αποφάσεων που σχετίζονται με τα ΔΠΧΠ
 •  ΔΠΧΠ-ΕΛΠ: Ομοιότητες & διαφορές

Ενότητα Β: ΕΛΠ για Μικρές & Πολύ Μικρές οντότητες (3 ώρες)

 •    Κατηγοριοποιήσεις οντοτήτων
 •    Απλοποιήσεις για μικρές και πολύ μικρές οντότητες
 •    Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων για μικρές και πολύ μικρές οντότητες
 •    Πρώτη εφαρμογή ΕΛΠ

Ενότητα Γ: Ενσώματα & άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  (3 ώρες)

 • Αποθέματα
 • Ενσώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού
 • Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
 • Άυλα περιουσιακά στοιχεία
 • Επενδυτικά ακίνητα  Επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Ενότητα Δ: Πρότυπα που αφορούν εξειδικευμένες περιπτώσεις (1 ώρα)

 •  Λογιστικές πολιτικές , μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη
 •  Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων
 •  Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος

Ενότητα Ε: Μισθώσεις, Υποχρεώσεις και Έσοδα   (2 ώρες)

 • Μισθώσεις
 • Έσοδα
 • Προβλέψεις , ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα στοιχεία ενεργητικού


ΓΙΑ ΠΕΡΙΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ www.pim.gr

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο