PRO SEMINARS ΛΑΡΙΣΑ, ΕΛΠ: Θεωρητική & πρακτική κατάρτιση για μικρές & πολύ μικρές οντότητες & λογιστικά γραφεία – 20 Ώρες

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Pro Seminars - Executive Professional Studies
Υπεύθυνος/η :
Ράνια Χατζηθεοδώρου
Διεύθυνση :
12ο χλμ Θεσ/νικης - Μουδανιών
Πόλη :
Θέρμη Θεσσαλονίκης - Τ.Κ.: 57001
Phone :
2310-309033
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
01, Μαϊ 2016
Λήξη
01, Μαϊ 2016
Εισηγητές
Τίτλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ολοκληρωμένη θεωρητική & πρακτική κατάρτιση για μικρές και πολύ μικρές οντότητες και λογιστικά γραφεία


20 ώρες σε 4 ενότητες


Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4308/2013/ Φ.Ε.Κ. 251/Α’ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν την τήρηση των βιβλίων και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015 και επομένων περιόδων, ειδικά για τις πολύ μικρές και τις μικρές οντότητες, εντός και εκτός της οδηγίας 2013/34/ΕΕ.

Πλήρης ερμηνεία και πρακτική εφαρμογή των λογιστικών κανόνων και των μοντέλων που αντικατέστησαν το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι την 31.12.2014.

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των λογιστών – φοροτεχνικών και των στελεχών των λογιστικών γραφείων αναφορικά με την τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων;


ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Λογιστές, φοροτεχνικούς, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1η ημέρα: Τετάρτη 01 Ιουνίου 2016
2η ημέρα: Πέμπτη 02 Ιουνίου 2016
3η ημέρα: Παρασκευή 03 Ιουνίου 2016
4η ημέρα: Σάββατο 04 Ιουνίου 2016

Τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινές 17:00-22:00 & το Σάββατο 09:30-14:30

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Larissa Imperial
Λάρισα, Λεωφόρος Φαρσάλων 182

ΑΞΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Early Bird Offer έως 20.05.16
308€ 385€

Το πρόγραμμα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γιώργος Κορομηλάς
Φραγκιαδάκης Νικόλαος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Θα δοθεί βιβλίο του Γ.Κορομηλά, με τη θεωρία και τις ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν στην παράδοση των μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Αθανασία Σιούρλα
Τ: 2310 30.90.33, 30.90.11
Φ: 2310 30.90.15
E: [email protected]

Υπό την επιστημονική επιμέλεια του Γιώργου Κορομηλά

Ο οποίος έχει συμμετάσχει και συνεχίζει να συμμετέχει σε πολλές επιτροπές και ομάδες εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών για την επεξεργασία φορολογικών νομοσχεδίων και έχει ορισθεί τακτικό μέλος της Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».


Το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνει

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τις πολύ μικρές και τις μικρές οντότητες

 

το βιβλίο του Γιώργου Κορομηλά, το οποίο συντάχθηκε αποκλειστικά για αυτόν τον κύκλο σεμιναρίων.

Το βιβλίο περιλαμβάνει την ανάλυση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για όλες τις λογιστικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί και αφορούν τις μικρές και τις πολύ μικρές οντότητες.
 

Θεματικές ενότητες

 

1η ενότητα:

1. Δομή και πεδίο εφαρμογής των Ε.Λ.Π.
2. Ορισμοί
3. Κατηγορίες οντοτήτων – Κριτήρια ένταξης
4. Λογιστικά συστήματα
6. Κρατικές επιχορηγήσεις
7. Αποθέματα

2η ενότητα:

5. Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
8. Έσοδα και έξοδα (κατασκευαστικά συμβόλαια)
11. Υποχρεώσεις (προβλέψεις)

3η ενότητα:

8. Έσοδα και έξοδα
9. Χρηματοοικονομικά στοιχεία
10. Καθαρή θέση
11. Υποχρεώσεις

4η ενότητα:

12. Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου
13. Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
14. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
15. Πρώτη εφαρμογή (Μετάβαση από το Ε.Γ.Λ.Σ. στα
Ε.Λ.Π.)

 

Θεματολογία

 

 1. Δομή και πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 2. Ορισμοί (Ορολογίες παραρτήματος Α’)
  Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση, Αναγνώριση και αρχική
  αναγνώριση, Αναπροσαρμογή, Απομείωση, Γεγονός, Γνωστοποίηση, Δουλευμένο
  (έννοια), Εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, Ενδεχόμενη υποχρέωση, Έσοδο,
  έξοδο. Επιμέτρηση. Εύλογη αξία. Εύλογη παρουσίαση. Ζημιά. Ημερομηνία αναφοράς.
  Καθαρή θέση. Καθαρή λογιστική αξία. Κόστος. Μισθώσεις (λειτουργικές και
  χρηματοδοτικές). Λογιστικά στοιχεία. Λογιστικές πολιτικές. Οντότητες. Λογιστική
  βάση. Περίοδος αναφοράς. Προβλέψεις. Προσαρμογή αξίας. Σημαντικό μέγεθος.
  Συνδεδεμένο μέρος. Συνέχιση δραστηριότητας. Φορολογική βάση.
  Χρηματοοικονομικά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Ωφέλιμη ζωή.
  κ.λπ.
 3. Κατηγορίες οντοτήτων – Κριτήρια ένταξης
  1. Μεγάλες – Μεσαίες – Μικρές (εντός και εκτός οδηγίας) – Πολύ μικρές (εντός και εκτός οδηγίας)
 4. Λογιστικά συστήματα
  • Απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Ποιες είναι οι επιπλέον υποχρεώσεις των οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά
   βιβλία και καταγράφονται στα βασικά λογιστικά αρχεία
  • Άλλα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες με
   απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Ποιο σχέδιο λογαριασμών πρέπει να τηρείται. Πλεονεκτήματα και
   μειονεκτήματα
  • Διασφάλιση αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος (απλογραφικού και
   διπλογραφικού)
 5. Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
  • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
  • Αρχική αναγνώριση.
  • Δαπάνες συντηρήσεων και επισκευών
  • Ιδιοπαραγόμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία
  • Αποσβέσεις – Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
  • Σταθερή μέθοδος
  • Φθίνουσα μέθοδος
  • Μέθοδος μονάδων παραγωγής
  • Ποιες οντότητες διενεργούν τις λογιστικές αποσβέσεις σύμφωνα με τα
   οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 24 Ν. 4172/2013)
  • Διαφοροποίηση λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων. Παρακολούθηση
   στο μητρώο των παγίων των λογιστικών και των φορολογικών αποσβέσεων
  • Πώληση παγίου περιουσιακού στοιχείου
  • Υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία
  • Έλεγχος απομείωσης
  • Χρηματοδοτικές μισθώσεις. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
  • Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά
   του εκμισθωτή, του μισθωτή και εμπόρου εκμισθωτή
  • Λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων μίσθωσης των πολύ μικρών
   οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
  • Ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων
  • Λογιστική αντιμετώπιση της οντότητας ιδιοκτήτη του οικοπέδου
  • Λογιστική αντιμετώπιση της μισθώτριας οντότητας
  • Λογιστική αντιμετώπιση της ανέγερσης ακινήτων σε οικόπεδο τρίτων των
   πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
 6. Κρατικές επιχορηγήσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και για έξοδα
 7. Αποθέματα
  • Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων
  • Απαλλαγές πολύ μικρών οντοτήτων – Ποιες επιχειρήσεις δεν συμφέρει να κάνουν χρήση της απαλλαγής αυτής (με σχετικά παραδείγματα)
  • Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας ή της αξίας του τελικού αποθέματος
 8. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων – Έσοδα και Έξοδα.
  • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί – Η αρχή του δεδουλευμένου
  • Αναγνώριση εσόδων από πώληση αγαθών
  • Αναγνώριση εσόδων από παροχή υπηρεσιών
  • Αναγνώριση εσόδων τόκων, μερισμάτων και δικαιωμάτων
  • Αναγνώριση εσόδων κατασκευαστικών συμβολαίων
  • Μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης (αναγνώριση εσόδων και δαπανών)
  • Λοιπά έσοδα και κέρδη
  • Έξοδα (Έξοδα ίδρυσης, κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής πωληθέντων αγαθών ή
   υπηρεσιών, δαπάνες μισθοδοσίας και λοιπές παροχές εργαζομένων, έξοδα έρευνας,
   έξοδα ανάπτυξης, επισκευές και συντηρήσεις, τόκοι και τα συναφή έξοδα, έξοδα και
   τις ζημίες από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ζημίες που
   προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων, τρέχων και αναβαλλόμενος
   φόρος εισοδήματος)
  • Λοιπά έξοδα και ζημιές
  • Προβλέψεις και Απομειώσεις
 9. Χρηματοοικονομικά στοιχεία
  • Πελάτες, Απομειώσεις (προβλέψεις) πελατών, Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων, Χορηγηθέντα δάνεια και λοιπές απαιτήσεις, Επενδύσεις, Συμμετοχές, Προπληρωμένα έξοδα (επομένων χρήσεων) και δουλευμένα έσοδα, Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
 10. Καθαρή θέση. Κεφάλαιο, Συναλλαγματικές διαφορές, Αποθεματικά.
 11. Υποχρεώσεις
  • Προμηθευτές
  • Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων
  • Τραπεζικά δάνεια και λοιπές υποχρεώσεις
  • Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
  • Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
  • Φ.Π.Α (λογιστική παρακολούθησης του Φ.Π.Α.)
  • Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
  • Έξοδα χρήσης δουλευμένα και έσοδα επομένων χρήσεων
  • Προβλέψεις
 12. Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου
  • Γενικά
  • Εργασίες προετοιμασίας
  • Προσδιορισμός λογιστικών αποτελεσμάτων των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το
   απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Προσδιορισμός λογιστικών αποτελεσμάτων των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το
   διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
  • Εγγραφές μεταφοράς των αποτελεσματικών λογαριασμών.
  • Οι διαφορές των Ε.Λ.Π. με το Ε.Γ.Λ.Σ. κατά τον προσδιορισμό των
   αποτελεσμάτων της περιόδου
  • Προσδιορισμός των φορολογητέων αποτελεσμάτων
 13. Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης
  • Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
  • Προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης – Πότε αντιστρέφονται οι
   διαφορές αυτές. Παραδείγματα.
 14.  Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
  • Ορισμός
  • Ισολογισμός – Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
  • Κατάσταση Αποτελεσμάτων
  • Προσάρτημα – Σημειώσεις
  • Γενικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Σύνδεση λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου με τις χρηματοοικονομικές
   καταστάσεις
  • Απλοποιήσεις και απαλλαγές
 15. Πρώτη εφαρμογή – Μετάβαση από το Ε.Γ.Λ.Σ. στα Ε.Λ.Π. με παραδείγματα εφαρμογής
  • Προετοιμασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Μεθοδολογία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Αλλαγή λογιστικών πολιτικών
  • Αναδρομική εφαρμογή
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο