ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σύλλογος Οικονομολόγων Ν. Αττικής
Υπεύθυνος/η :
Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης
Διεύθυνση :
Γαμβέττα 4
Πόλη :
Αθήνα - 10678
Phone :
2103845719
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
21, Δεκ 2015
Λήξη
21, Δεκ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΑΜΒΕΤΤΑ 4-ΑΘΗΝΑ-10678 ΤΗΛ.:210-3826627 – FAX: 2103826928
e-mail : [email protected]
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ:

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
 
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/34/ΕΕ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014
 
Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4308/2013/ Φ.Ε.Κ. 251/Α’ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν τις πολύ μικρές οντότητες. Ερμηνεία των λογιστικών κανόνων και των μοντέλων που αντικατέστησαν το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι την 31.12.2014

Ειδικότερα θα αναπτυχθούν τα εξής θέματα:

  Απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  Άλλα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες με απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  Ποιο σχέδιο λογαριασμών πρέπει να τηρείται. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
  Προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμών του παραρτήματος Γ’ του Ν. 4308/2014
  Σχέδιο λογαριασμών του Π.Δ. 1123/1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.) μετά τις αναγκαίες προσαρμογές στις αρχές και τους κανόνες του Ν. 4308/2014
  Άλλο σχέδιο λογαριασμών με τις αναγκαίες προσαρμογές στις αρχές και τους κανόνες του Ν. 4308/2014
  Άλλα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
  Αποσβέσεις. Ποιες οντότητες διενεργούν τις αποσβέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 24 Ν. 4172/2013)
  Χρηματοδοτικές μισθώσεις.
  Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή
  Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή
  Λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων μίσθωσης των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
  Λογιστική αντιμετώπιση της οντότητας ιδιοκτήτη του οικοπέδου
  Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
  Για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
  Για έξοδα
  Απογραφή και επιμέτρηση εμπορευσίμων αγαθών
  Απαλλαγές πολύ μικρών οντοτήτων – Ποιες επιχειρήσεις δεν συμφέρει να κάνουν χρήση της απαλλαγής αυτής (με σχετικά παραδείγματα)
  Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων
  Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
  Η αρχή του δεδουλευμένου
  Προβλέψεις - απομειώσεις
  Λογιστική αντιμετώπιση.
  Ποιες οντότητες διενεργούν τις προβλέψεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 26 Ν. 4172/2013)
  Υποχρέωση παρακολούθησης λογιστικής και φορολογικής βάσης
  Προσδιορισμός των λογιστικών και των φορολογητέων κερδών των πολύ μικρών οντοτήτων
  Προσδιορισμός λογιστικών κερδών των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  Προσδιορισμός λογιστικών κερδών των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Εγγραφές μεταφοράς των αποτελεσματικών λογαριασμών. Οι διαφορές των Ε.Λ.Π. με το Ε.Γ.Λ.Σ.
  Προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών
  Χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
  Τηρούντες βιβλία με την απλογραφική μέθοδο
  Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
  Προσάρτημα
  Τηρούντες βιβλία μα τη διπλογραφική μέθοδο
  Ισολογισμός
  Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
  Προσάρτημα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21-12-2015 , ΩΡΑ : 16:00-22:00,
                                             Ώρα προσέλευσης: Από 15:45
ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL , Πανεπιστημίου 52, ΑΘΗΝΑ (Πλησίον REX)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
• Μέλη του Συλλόγου οικονομικά τακτοποιημένα για το έτος 2015 : 20€
• Συνεργάτες των μελών του Συλλόγου : 20€
• Μέλη του Συλλόγου Οικονομολόγων Νομού Κορινθίας και συνεργάτες αυτών: 20€
• Μη μέλη του Συλλόγου : 40€
• Δηλώσεις συμμετοχής είτε τηλεφωνικώς μέχρι και την Παρασκευή 18/12/2015 στο τηλ. 2103826627  -  Ώρες γραφείου 10:00 - 14:00 είτε με
FAX: 210-3826928 και E-mail: [email protected] μέχρι και την Κυριακή 20/12/2015

(Τα καθίσματα θα είναι σε Σχολική διάταξη, θα δοθούν σημειώσεις με e-mail, θα υπάρχει Coffee break και η πληρωμή θα γίνεται στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου πριν την έναρξή του.)


ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………
ΟΝΟΜΑ: ………………………………………….                                
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ……………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………….                                                    
Α.Φ.M: …………………………….                                                           
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:ΣΤΑΘ.: ………………………………………………..
ΚΙΝΗΤΑ: ……………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………
ΜΕΛΟΣ/ΜΗ ΜΕΛΟΣ: ………………………..

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο