ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ν.4308/2014

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σεμινάρια Εκδόσεις Κράτση
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132 • Τ.Κ. 175 62
Πόλη :
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
Phone :
:(210) 9817047
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
09, Δεκ 2015
Λήξη
09, Δεκ 2015
Εισηγητές
Τίτλος
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ    Κ Ρ Α Τ Σ Η        ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132  • ΤΚ 175 62 •  Π.  ΦΑΛΗΡΟ
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΗΛ 210 9817047 FAX 9848594 e-mail [email protected] 

Ε Ι Δ I K Ο   Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο   Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο
 
Για  ελευθ. επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, στελέχη oικονομ. Δ/νσεων και λογιστηρίων 
και για όσους θέλουν να ενημερωθούν ουσιαστικά και σε βάθος για το αντικείμενο

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015 [17.00 – 21.30]

- ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ν.4308/2014

Εισηγητής:  κος Γιώργος Κορομηλάς  (συγγραφέας - φοροτεχνικός)

- Κατηγορίες οντοτήτων, λογιστικά συστήματα, σχέδια λογαριασμών
- Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, αποσβέσεις, έλεγχος απομείωσης
- Χρηματοδοτικές μισθώσεις. Απογραφή και επιμέτρηση εμπορευσίμων αγαθών
- Προσδιορισμός λογιστικών και φορολογητέων κερδών, χρηματοοικον. καταστάσεις
- Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων, απογραφή και επιμέτρηση εμπορευσίμων αγαθών

ΞΕΝΟΔ. PARK RADISSON (Λ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα) ● ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 60 ευρώ (+φπα 23%)  
Ειδική έκπτωση για συμμετοχή άνω των δύο ατόμων από την ίδια εταιρεία ή γραφείο

- Δ Ω Ρ Ε Α Ν  η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ AGENDA 2015 με 400 σελίδες για όλα τα φορολ. θέματα ειδικές σημειώσεις για το αντικείμενο -  πιστοποιητικό παρακολούθησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    -   ΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(210) 98.17.047  ●  fax 98.48.594  ●  e-mail: [email protected]

Η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων στις πολύ μικρές και τις μικρές οντότητες

Θεματολογία
- Ορισμοί
- Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
- Κατηγορίες οντοτήτων – Κριτήρια ένταξης
o Μεγάλες
o Μεσαίες
o Μικρές (εντός και εκτός οδηγίας)
o Πολύ μικρές (εντός και εκτός οδηγίας)
- Απλογραφικό λογιστικό σύστημα
o Άλλα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες με απλογραφικό λογιστικό σύστημα
- Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
o Ποιο σχέδιο λογαριασμών πρέπει να τηρείται. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
- Προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμών του παραρτήματος Γ’ του Ν. 4308/2014
- Σχέδιο λογαριασμών του Π.Δ. 1123/1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.) μετά τις αναγκαίες προσαρμογές στις αρχές και τους κανόνες του Ν. 4308/2014
- Άλλο σχέδιο λογαριασμών με τις αναγκαίες προσαρμογές στις αρχές και τους κανόνες του Ν. 4308/2014
o Άλλα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
- Διασφάλιση αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος (απλογραφικού και διπλογραφικού)
- Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
o Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
o Αρχική αναγνώριση- Αποσυναρμολόγηση, απομάκρυνση, αποκατάσταση
o Δαπάνες συντηρήσεων και επισκευών
o Ιδιοπαραγόμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία
- Αποσβέσεις – Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
o Σταθερή μέθοδος
o Φθίνουσα μέθοδος
o Μέθοδος μονάδων παραγωγής
o Ποιες οντότητες διενεργούν τις λογιστικές αποσβέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 24 Ν. 4172/2013)
o Διαφοροποίηση λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων. Παρακολούθηση στο μητρώο των παγίων των λογιστικών και των φορολογικών αποσβέσεων
- Υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία
o Με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή
o Με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή
o Με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιορισθεί αξιόπιστα
- Έλεγχος απομείωσης
- Χρηματοδοτικές μισθώσεις. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
o Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή
o Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή όταν αυτός είναι κατασκευαστής ή έμπορος
o Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή
o Λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων μίσθωσης των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
o Sale and Lease back
- Ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων
o Λογιστική αντιμετώπιση της οντότητας ιδιοκτήτη του οικοπέδου
o Λογιστική αντιμετώπιση της μισθώτριας οντότητας
- Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
o Για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
o Για έξοδα
- Απογραφή και επιμέτρηση εμπορευσίμων αγαθών
o Απαλλαγές πολύ μικρών οντοτήτων – Ποιες επιχειρήσεις δεν συμφέρει να κάνουν χρήση της απαλλαγής αυτής (με σχετικά παραδείγματα)
o Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων
o Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας ή της αξίας του τελικού αποθέματος
- Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
o Εννοιολογικοί προσδιορισμοί – Η αρχή του δεδουλευμένου
o Αναγνώριση εσόδων από πώληση αγαθών
o Αναγνώριση εσόδων από παροχή υπηρεσιών
o Αναγνώριση εσόδων κατασκευαστικών συμβολαίων
- Μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης (αναγνώριση εσόδων και δαπανών)
- Προβλέψεις – απομειώσεις
o Εννοιολογικοί προσδιορισμοί. Λογιστική αντιμετώπιση.
o Ποιες οντότητες διενεργούν τις λογιστικές προβλέψεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 24 Ν. 4172/2013)
- Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης
o Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
o Προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης – Πότε αντιστρέφονται οι διαφορές αυτές. Παραδείγματα.
- Προσδιορισμός των λογιστικών και των φορολογητέων κερδών των πολύ μικρών και των μικρών οντοτήτων
o Προσδιορισμός λογιστικών κερδών των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα
o Προσδιορισμός λογιστικών κερδών των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Εγγραφές μεταφοράς των αποτελεσματικών λογαριασμών. Οι διαφορές των Ε.Λ.Π. με το Ε.Γ.Λ.Σ.
o Προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών
- Χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών και μικρών οντοτήτων
o Τηρούντες βιβλία με την απλογραφική μέθοδο
- Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
- Προσάρτημα
o Τηρούντες βιβλία μα τη διπλογραφική μέθοδο
- Ισολογισμός
- Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
- Προσάρτημα
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο