ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ & ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
22, Δεκ 2015
Λήξη
22, Δεκ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ & ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

μία εφαρμογή για την αντιμετώπιση του φορολογικού έλεγχου.

 

Από το 2015 τα Ε.Λ.Π. άμεσα και ο ισχύον φορολογικός νόμος έμμεσα, έχουν επιφέρει πολλές αλλαγές στα ισχύοντα. Παρά την θεωρητική κατάργηση της αποθήκης και της Αναλυτικής λογιστικής ανακύπτουν δεκάδες προβλήματα κατά τους φορολογικούς ελέγχους. Ιδιαίτερα στον τρόπο της αποτύπωσης κα της διασφάλισης, των διακινήσεων των ποσοτικών συμφωνιών της κοστολόγησης και του αποτελέσματος. Η σωστή ενημέρωση και η τήρηση, είναι η βάση για την Φορολογική Κοστολόγηση. Αποτελεί την ασπίδα στον ποσοτικό έλεγχο, με την μέθοδο της κλειστής αποθήκης. Πέραν όμως αυτού, η ορθολογική τήρηση της αποθήκης συνεπάγεται, τον προσδιορισμό του ακριβούς αποτελέσματος και της φορολογήσεως.

 

Σε τι χρησιμεύει: Σκοπός του σεμιναρίου είναι, να παρέχει πλήρη θεωρητική και πρακτική γνώση του βιβλίου αποθήκης, που θα ισχύσουν από το 2015. Μέσα από εφαρμογές που υλοποιούνται σε EXCEL, οι συμμετέχοντες μπορούν, να τηρούν σωστά την αποθήκη και να ανταποκριθούν, σε όλους τους ελέγχους.

Για ποιούς είναι αναγκαίο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, κοστολόγους, αποθηκάριους, οικονομικούς διευθυντές, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη λογιστηρίου, που ασχολούνται με τη φορολογική πλευρά των αποθηκών και της κοστολόγησης, όπως επίσης σε όσους έχουν την ευθύνη της τηρήσεως της αποθήκης, φορολογικά και διαχειριστικά.

Μετά την ολοκλήρωση του ποιά είναι τα ωφέλει: Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα, να τηρούν το βιβλίο αποθήκης και το παραγωγής - κοστολογίου απρόσκοπτα. Θα μπορούν να κάνουν προληπτικό φορολογικό έλεγχο στην επιχείρηση τους ώστε, να διορθώσουν όποια και όσα προβλήματα θα προκύψουν. Θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τον φορολογικό έλεγχο, χωρίς επιπτώσεις.

 

Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου. (Ε.Λ.Π)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: Εισαγωγή – έννοια του βιβλίου αποθήκης. Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία, για την τήρηση της αποθήκης. Ακαθάριστα έσοδα. Όρια τηρήσεως. Είδη και κατηγορίες αποθηκών. Διάκριση αποθηκών σε φυσικές, λογιστικές, παρά τρίτοις, τρίτων εις χείρας μας, παρακαταθήκη. Το σχέδιο των λογαριασμών για την κοστολόγηση και ο βαθμός ανάλυσης και συγκέντρωσης . Συγχώνευση ή συνένωση λογιστικών αρχείων (υποδείγματα σε excel).

Τρόπος τηρήσεως. Γλώσσα τηρήσεως των βιβλίων. Διάκριση των ειδών. Κωδικοποίηση, μορφές αρχείου ειδών. Γραμμογράφηση, περιεχόμενο, χρόνος, τόπος και τρόπος τηρήσεως των αρχείων. Πληρότητα και ορθότητα ως προς τον εντοπισμό, την καταγραφή και την επεξεργασία των λογιστικών δεδομένων (υποδείγματα σε excel).  Διάκριση των αποθηκών σε υλικών, προϊόντων, εμπορευμάτων, υποπροϊόντων.

Παραστατικά. Ποιά είναι τα κατάλληλα παραστατικά που ενημερώνουν και τεκμηριώνουν το βιβλίο αποθήκης και την κοστολόγηση. Έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (υποδείγματα σε excel). Ποιός τα εκδίδει. Δελτία εσωτερικής διακινήσεως (προαιρετικά). Τιμολόγιο πώλησης. Απλοποιημένο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Περιεχόμενο, τόπος, χρόνος έκδοσης τιμολογίου. Αυθεντικότητα παραστατικών.

Αποθηκευτικοί χώροι. Έννοια Αποθηκευτικού χώρου. Τρόποι τηρήσεως αποθήκης υποκαταστημάτων, αποθηκευτικών χώρων. Διακινήσεις μεταξύ αποθηκευτικών χώρων. Διακινήσεις μέσα στην επιχείρηση. Αναλώσεις σε κέντρα κόστους, εσωτερικές εντολές. Παραλαβές από παραγωγή. Επαναφορές από την αποθήκη. Επεξεργασίες, φασόν σε τρίτους και στην επιχείρηση μας.

Ποσοτικές και αξιακές συμφωνίες. Ισότητα καρτέλας αποθήκης, ενσωμάτωση υλικών στα προϊόντα. Συμφωνία αναλώσεων και τεχνικών προδιαγραφών. Έλεγχος αποθήκης. Λογιστική και κοστολογική αντιμετώπιση της φύρας. Διαφορές απογραφής. Συμφωνία φυσικής και λογιστικής απογραφής. Συμφωνία ισοζυγίου προϊόντων. Τακτοποίηση των ελλειμμάτων και των πλεονασμάτων. Ισοζύγιο βιβλίου αποθήκης. Κλείσιμο μερίδων αποθήκης. Συμφωνία με τη Γενική Λογιστική. Κλείσιμο μερίδων αποθήκης. Ισοζύγιο αποθήκης. ’Έλεγχοι αποθηκών. Ελλείμματα και πλεονάσματα κατά την παραλαβή. Κοστολόγηση αγορών, λοιπές κινήσεις. Συσχετισμός αποθήκης – κοστολόγησης – αναλυτικής λογιστικής (προαιρετική τήρηση).

Ειδικά θέματα αποθηκών: Διαχωρισμός του είδους. Κόκκινη αποθήκη. Περιπτώσεις που το κόκκινο επιτρέπεται. Άτυπο κόκκινο. Αποθήκες κατά παραγγελία. Δείγματα. Αυτοπαράδοση. Ιδιοχρησιμοποίηση και καταστροφή αποθεμάτων. Τρόποι εκτυπώσεως. Μετατάξεις κωδικών.

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: Διάκριση της απογραφής σε φυσική και λογιστική. Περιεχόμενο απογράφης (υποδείγματα σε excel). Απογραφή κατά εγκατάσταση – ιδίων, παρά τρίτοις, τρίτων, παρακαταθήκη. Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας των  αποθεμάτων.  Τόπος, χρόνος, τρόπος που ενημερώνονται τα αρχεία της απογραφής. Ποσοτική τακτοποίηση των αποθεμάτων. Διαφορές απογραφής. Μη απογραφόμενα αγαθά. Αρχείο αποθεμάτων τρίτων (υποδείγματα σε excel).

Αποτίμηση Υλικών – Προϊόντων – Εμπορευμάτων - Υποπροϊόντων – Ημιτελών – Ελαττωματικών – Συμπαραγώγων. Ανάλυση αποδεκτών μεθόδων προσδιορισμού της τιμής κτίσεως (κατάργηση LIFO). Επίδραση στα αποτελέσματα, ανάλογα με τη μέθοδο που εφαρμόζουμε. Τρόποι αλλαγής μεθόδου. Υποστηρικτικό υλικό σε περίπτωση πτωτικής τάσεως των τιμών. Εννοιολογική ανάλυση της τιμής κτήσεως – τρεχούσης και ρευστοποιήσεως. Πως γίνεται η επιμέτρηση στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία (υποδείγματα σε excel). Πως καθορίζονται τα αποθέματα με διαφορετική φύση ή χρήση, ώστε να εφαρμόσουν διαφορετικές μέθοδοι.

Η ανάλυση θα γίνει με πραγματικά πρωτογενή βιβλία και στοιχειά, τα οποία είναι καταγεγραμμένα σε excel. Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων θα γίνει με παράλληλη εφαρμογή όλων των αποδεκτών μεθόδων.

 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η τεχνική του κόστους: Αποδεκτά είδη και κατηγορίες κόστους. Σύνθεση κόστους παραγωγής. Άμεσα και έμμεσα εργατικά. Υπολογισμός τιμής εργατοώρας. Κοστολογική ροή. Μέθοδοι κατανομής στα κέντρα κόστους. Ανάλυση κατά είδος των Γ.Β.Ε. Σταθερά και μεταβλητά έξοδα που σχετίζονται με το κόστος παραγωγής. Κόστη διανομής. Κλειδιά επιμερισμού των δαπανών στα προϊόντα. Προσδιορισμός της κερδοφορίας. Κύκλοι μερισμού. Κοστολόγηση ημιετοίμων, ετοίμων και παραγωγής σε εξέλιξη. Ανάλυση απολογιστικού κόστους. Ανάλυση κόστους πωληθέντων. Κοστολόγηση ανά παραγγελία, ανά παρτίδα. Προσδιορισμός φυρών στην παραγωγική διαδικασία. Φθαρμένα και ελαττωματικά, υπολείμματα. Κόστος υποπροϊόντων. Προϋποθέσεις εφαρμογής κατά έργο. Εντολή παραγωγής. Κοστολόγηση ανά παραγγελία, ανά παρτίδα. Συντελεστές επιβάρυνσης, συντελεστές δυσχέρειας. Ισοδύναμες μονάδες. Έντοκο κόστος.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Τρόπος μεταφοράς στοιχείων στο EXCEL. Έλεγχος για κόκκινα στο κεντρικό και τα υποκαταστήματα. Έλεγχος διακινήσεων μεταξύ κεντρικού, υποκαταστημάτων, αποθηκευτικών χωρών. Συμφωνία ημιτελών, αναλώσεων, με τις τεχνικές προδιαγραφών. Προσδιορισμός ελλειμμάτων πλεονασμάτων.

Το ποινολόγιο της αποθήκης: Θα γίνει πλήρης αναφορά στο ποινολόγιο, που αφορά το βιβλίο αποθήκης, το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών και τα στοιχεία που αφορούν την διακίνηση.

 

Θα αναφερθούν διεξοδικά τα σημεία στα οποία θα γίνει ο έλεγχος και ο τρόπος αντιμετώπιση του. Θα δοθούν έντυπα αλλά και διαδικασίες, ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες, να κάνουν προληπτικό έλεγχο στην αποθήκη στο και στις τεχνικές προδιαγραφές.

Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Οι συμμετέχοντες μπορούν να μεταφέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους για να κάνουν το κλείσιμο του 2013, του 2014 ή όποιας χρήσεως θέλουν και να μορφοποιήσουν το 2015, στο πρόγραμμα ¨ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ¨

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου, θα αναπτυχθεί μια πλήρης εφαρμογή σε EXCEL, με όλους τους αλγορίθμους πλήρως αναπτυγμένους. Θα αναλυθεί το θεσμικό πλαίσιο και οι κυρώσεις καταγεγραμμένα σε WORD.

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ: ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ: σημειώσεις και εφαρμογές (180 σελίδες) ειδικά γραμμένες για το σεμινάριο, μέσα από τις οποίες θα γίνει προσέγγιση όλης της θεωρίας.

ΣΕ USB: Εφαρμογές σε EXCEL (33 λυμένες εφαρμογές) που αφορούν τις συμφωνίες αποθηκών και τη φορολογική κοστολόγηση, όπως ζητούνται από το Υ.Ο.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                               Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κοστολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:                 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 1112 - ΣΕΙΡΑ 54η - ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                         2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 – ΤΕΤΑΡΤΗ - 1700 -2200

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:          150 €.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:                ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 1112  - ΣΕΙΡΑ 55η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                        17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 – ΠΕΜΠΤΗ - 1700 -2200

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:         150 €.

Για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα

έτος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο