PwC Training Services: Πρακτική εφαρμογή των Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Νόμος 4308/2014) / 5η Διοργάνωση

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PwC's Academy - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε, Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1
Υπεύθυνος/η :
Αριστείδης Πανολαρίδης, Αγγελική Κοργιοπούλου
Διεύθυνση :
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου
Πόλη :
Χαλάνδρι 15232
Phone :
210-6874790
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
18, Ιαν 2016
Λήξη
05, Φεβ 2016
Εισηγητές
Τίτλος

Το εκπαιδευτικό τμήμα της PwC, έχει πιστοποιηθεί από το Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και λειτουργεί με τη μορφή του Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ 1).
Αριθμός αδείας : 2100539 - Διακριτικός Τίτλος : PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε Κε.Δι.Βι.Μ. 1

 

Έναρξη

 

Διάρκεια

 

Κόστος

 

Εγγραφή

18 Ιανουαρίου 2016

 

35 ώρες

 

   

420€  

 

 

  Ιδιώτης

Εταιρεία

 

5η Διοργάνωση

 

 

Ενημέρωση για την 4η διοργάνωση - Πρωινό τμήμα

Μετά την εξαιρετικά μεγάλη αποδοχή, εκ μέρους των πελατών μας, των προηγούμενων ανακοινώσεων για διοργάνωση σεμιναρίων για την εφαρμογή των νέων Ε.Λ.Π. και προκειμένου να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες ενημέρωσης και εφαρμογής τους, η PwC Training Services ανακοινώνει τη διοργάνωση νέου εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα πραγματοποιηθεί πρωινές ώρες (09:15 έως 14:15) στο εκπαιδευτικό κέντρο στο Χαλάνδρι.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

 

Σύντομη Περιγραφή:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καταρτίσει πλήρως τους λογιστές στις νέες διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014), στις λογιστικές μεθόδους αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και να εξηγήσει με τη χρήση παραδειγμάτων τα κίνητρα που ειδικά καθορίζονται για την επιχείρηση κατά την μετάβαση στα ΕΛΠ την 31/12/2015.

Σημειώνουμε ότι η ύλη έχει επικαιροποιηθεί με τη Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του Ν. 4308/2014 που εκδόθηκε πρόσφατα από την ΕΛΤΕ.

 

Στόχος:

·         Η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των διατάξεων των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων που ισχύουν από την 1-1-2015 και σύμφωνα με αυτά θα καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις την 31-12-2015

·         Η κατανόηση των εννοιών  "φορολογικής" και "λογιστικής" βάσης (ισολογισμός), εξηγώντας τις διαφορετικές απαιτήσεις της κάθε μιας σε σχέση με τον αποδέκτη της εκάστοτε πληροφορίας

·         Η τεχνική κατάρτιση του λογιστή, στη νέα μορφή των οικονομικών καταστάσεων με πρακτικά και κατανοητά παραδείγματα

 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

Δευτέρα 18/01/2016

Τετάρτη 20/01/2016

Παρασκευή 22/01/2016

Δευτέρα 25/01/2016

Τετάρτη 27/01/2016

Παρασκευή 29/01/2016

Δευτέρα 01/02/2016

Τετάρτη 03/02/2016

Παρασκευή 05/02/2016


 

 Διδακτέα Ύλη:

Ενσώματα Πάγια

• Κόστος κτήσης (Προσθήκες, Βελτιώσεις, Συντήρηση, Επισκευή)  (Άρθρο 18)

• Αποσβέσεις (Ωφέλιμες ζωές, μέθοδοι απόσβεσης, υπολειμματικές αξίες)  (Άρθρο 18)

• Απομειώσεις (Έννοια, Ανακτήσιμη αξία, Αξία σε χρήση, Εύλογη αξία)  (Άρθρο 18)

• Ιδιοπαραγώμενα πάγια (Κόστη, Κεφαλαιοποιούμενοι τόκοι)  (Άρθρο 18)

• Πώληση παγίου (Εγγραφές)  (Άρθρο 18)

• Λογαριασμοί Ομάδας 01  -  Δομή νέου ισοζυγίου (Άρθρο 03 & Παράρτημα Γ’) & συνδεσμολογία με χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Παράρτημα Δ’)

• Λογαριασμοί Ομάδας 01  -  Αντιπαραβολή κωδικοποίησης ισοζυγίου ΕΛΠ και ΕΓΛΣ  (Παράρτημα Ε’ Σχεδίου Νόμου)

                               

Ενσώματα & Άυλα Πάγια

• Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια (Ορισμοί, Αναπροσαρμογή αξίας παγίου, Κέρδη & ζημίες εύλογης αξίας)  (Άρθρο 18)

• Επενδυτικά ακίνητα, (Ορισμοί, Αποτίμηση σε κόστος,  Αποτίμηση σε Εύλογες αξίες)  (Άρθρο 24)

• Άυλα Περιουσιακά στοιχεία (Κριτήρια αναγνώρισης άυλων, Κόστη ανάπτυξης, Υπεραξία, Λοιπά Άυλα, Απροσδιόριστη  ωφέλιμη ζωή) (Άρθρο 18)

• Χρηματοοικονομική μίσθωση κτιρίου και εξοπλισμού (Άρθρο 18)

                               

Υποχρεώσεις

• Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (Ορισμοί, Κριτήρια αναγνώρισης της υποχρέωσης) (Άρθρο 29),

• Προβλέψεις (Ορισμοί, Διάκριση  από την απομείωση) (Άρθρο 29),

• Ενδεχόμενες υποχρεώσεις (Άρθρα 17 & 29)

• Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (Ορισμοί, Τόκοι υπολογισμένοι με το συμβατικό επιτόκιο, Τόκοι υπολογισμένοι με το πραγματικό επιτόκιο (Άρθρο 22),

• Κρατικές επιχορηγήσεις (Ορισμοί, Λογιστική ως υποχρέωση) (Άρθρο 23)

• Λογαριασμοί Ομάδας 05  -  Δομή νέου ισοζυγίου (Άρθρο 03 & Παράρτημα Γ’) & συνδεσμολογία με χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Παράρτημα Δ’)

• Λογαριασμοί Ομάδας 05  -  Αντιπαραβολή κωδικοποίησης ισοζυγίου ΕΛΠ και ΕΓΛΣ  (Παράρτημα Ε’ Σχεδίου Νόμου)

                               

Απαιτήσεις, Επενδύσεις & Ίδια Κεφάλαια

• Εμπορικές απαιτήσεις και απομειώσεις (Πρόβλεψη πελατών)

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (απαιτήσεις & επενδύσεις). Λογιστική στο κόστος (Άρθρο 19).

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (απαιτήσεις & επενδύσεις). Λογιστική σε εύλογες αξίες (Άρθρο 24).

• Προσάρτημα και ειδικές αποκαλύψεις στις  εύλογες αξίες

• Λογαριασμοί Ομάδας 03 & 04  -  Δομή νέου ισοζυγίου (Άρθρο 03 & Παράρτημα Γ’) & συνδεσμολογία με χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Παράρτημα Δ’)

• Λογαριασμοί Ομάδας 03 & 04  -  Αντιπαραβολή κωδικοποίησης ισοζυγίου ΕΛΠ και ΕΓΛΣ  (Παράρτημα Ε’ Σχεδίου Νόμου)

• Στοιχεία της Καθαρής θέσης (Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ίδιες μετοχές) (Άρθρο 26)

• Συναλλαγματικές διαφορές (Αποτίμηση,  (Άρθρο 27)

                               

Κοστολόγηση (Αποθέματα, Έσοδα, Έξοδα)

• Αποθέματα (Μέθοδοι αποτίμησης, Κόστος με FIFO ή άλλη παραδεκτή μέθοδο, Εύλογες Αξίες) (Άρθρα 20 & 24),

• Έσοδο (Κριτήρια αναγνώρισης, Κέρδη, Έσοδο από πώληση, Έσοδο από παροχή υπηρεσίας, Έσοδο από κατασκευαστικό έργο με ποσοστό ολοκλήρωσης (Άρθρο 25),

• Έξοδο (Κριτήρια αναγνώρισης, Ζημίες) (Άρθρο 25),

• Κοστολόγηση

• Προσδιορισμός αποτελέσματος με την χρήση της ομάδας 8 του νέου ισοζυγίου

• Λογαριασμοί Ομάδας 02 & 06 & 07  -  Δομή νέου ισοζυγίου (Άρθρο 03 & Παράρτημα Γ’) & συνδεσμολογία με χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Παράρτημα Δ’)

• Λογαριασμοί Ομάδας 02 & 06 & 07  -  Αντιπαραβολή κωδικοποίησης ισοζυγίου ΕΛΠ και ΕΓΛΣ  (Παράρτημα Ε’ Σχεδίου Νόμου)

                               

                               

Αναβαλλόμενος φόρος

• Προσδιορισμός φορολογικής και λογιστικής βάσης (Άρθρο 3)

• Αναβαλλόμενος και τρέχων φόρος (Άρθρο 23),

               

Ταμειακές ροές και Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

• Κατάσταση Ταμειακών Ροών

• Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

• Γενικές αρχές κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Αναδρομική διόρθωση  λαθών, Αλλαγή λογιστικών πολιτικών, Συνέχιση της Δραστηριότητας) (Άρθρο 17),

                               

               

Μετάβαση από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ

• Παράδειγμα Εφαρμογής της Μετάβασης με αναδρομική εφαρμογή λογιστικών πολιτικών

• Παράδειγμα Εφαρμογής των εξαιρέσεων της μετάβασης (μη αναδρομική εφαρμογή λογιστικών πολιτικών)

• Η λογιστική της μετάβασης για τον λογαριασμό 16 του ΕΓΛΣ

                               

                               

Προσάρτημα & Συνδεδεμένα μέρη

• Το νέο προσάρτημα (Άρθρο 29)

• Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (Ορισμοί και ζητούμενες αποκαλύψεις)

 

Σημείωση:

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναλυτικές σημειώσεις για την ανωτέρω θεματολογία καθώς και όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή excel στα οποία θα απεικονίζονται οι λύσεις των ασκήσεων

 

Εισηγητές:

·         Άγγελος Αφράτης, FCCA, Εισηγητής Δ.Π.Χ.Α. και ΕΛΠ

 

 

Ώρες Διεξαγωγής:Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται 17:30 έως 21:30

 

 

Τόπος πραγματοποίησης :

 

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου)

 

Επικοινωνία:

Αριστείδης Πανολαρίδης |[email protected]

Χρήστος Μιχελακάκης | [email protected]

Δώρα Τσιρογιάννη | [email protected]

 

Τηλ.: + 30 210 6874 559 | + 30 210 6874790

Fax.: + 30 210 6874444

 

Το σεμινάριο επιδοτείται  από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο