Transfer Pricing – Ενδοομιλικές Συναλλαγές Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Νόμοι 4172/2013 (ΚΦΕ) ΚΑΙ Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ μέχρι το τέλος του 4ου μήνα από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)
Τίτλος
Εναρξη
14, Οκτ 2015
Λήξη
14, Οκτ 2015
Εισηγητές
Τίτλος
Transfer Pricing – Ενδοομιλικές Συναλλαγές
Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών.
Νόμοι 4172/2013 (ΚΦΕ)  & Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ μέχρι το τέλος του 4ου μήνα από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
 
Εισηγητής: Παλαιολόγος Λιαζος
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα  ΕΛΠ  τ.ΚΦΑΣ, Τιμολόγησης, Transfer Pricing, Μισθοδοσίας & Εργασιακών Σχέσεων
 
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 4:00μμ-9:00μμ στα γραφεία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τμήμα Δωδεκανήσου (Γ.Σεφέρη 80-Εμπορικό κέντρο Μήδια Ρόδος)
 
Σε ποιούς απευθύνεται:
Σε υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, λογιστές, φοροτεχνικούς και γενικά σε όσους ασχολούνται με το Transfer Pricing.
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ σεμιναρίου:
 
ΕΝΟΤΗΤΑ. Πεδίο Εφαρμογής

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η ενημέρωση και παρουσίαση
Για τις διατάξεις  των νόμων 4172/2013 (κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και 4174 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) που αφορούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές και τη νέα μεθοδολογία προέγκρισης αυτών,  με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
Ποιες επιχειρήσεις ή οντότητες θεωρούνται συνδεδεμένες, νόμος 4172/2013 και ποιες από αυτές  υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 21 & 22 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) για υποβολή πίνακα ή/ και σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης. Αναλυτικά παραδείγματα από πραγματικές περιπτώσεις.
Αναλυτική παρουσίαση των ισχυουσών για το (η) φορολογικό έτος (χρήση) 2014 διατάξεων:
Νόμου 4174/2013: Άρθρα 21 & 22 και την απόφαση ΓΓΔΕ με αριθμό ΠΟΛ. 1097/2014
Νόμου 4172/2013: Άρθρα 2 (έννοια συνδεδεμένου), 50 & 51
Για τη συμμόρφωση των ενδοομιλικών συναλλαγών με την αρχή των ίσων αποστάσεων, για την Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Εννοιολογική αποσαφήνιση της αρχής με παραδείγματα.
Για το ισχύον πλαίσιο προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, όπως καθορίστηκε με τους νόμους 4172/2013 και 4174/2013 (Άρθρα 21 & 22) και την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1097/2014
Διακρίσεις φακέλων
Υπόχρεοι δημιουργίας φακέλων τεκμηρίωσης (Βασικού και Ελληνικού) και Υποβολής ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Σε αυτό το τμήμα της ενότητας θα αναλυθούν η δομή, τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες της αγοράς (κλάδος που δραστηριοποιείται η επιχείρηση σε εθνικό ή ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο) αλλά και το περιβάλλον της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση πχ της Ελλάδας.
Αλυσίδα προστιθέμενης αξίας του κλάδου ανάλογα με την επιχείρηση – Σημαντικοί κίνδυνοι και τάσεις της συγκεκριμένης αγοράς – ανταγωνισμός και κρίσιμοι παράγοντες κερδοφορίας του κλάδου. Εντοπισμός ανταγωνιστών.
Αναφορά συγκεκριμένου κλάδου αναλυτικά και ενδεικτικά για άλλους κλάδους.
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΟΜΙΛΟΥ

Σε αυτό το τμήμα της ενότητας θα γίνει ανάλυση του προφίλ όπως γενικές πληροφορίες για την εταιρεία (ή όμιλο), της οργανωτικής δομής, της επιχειρηματικής στρατηγικής, τους παράγοντες που συμβάλουν στην ανάπτυξη, τους κινδύνους που αντιμετωπίζει, τις δεξιότητες της κλπ που αφορούν την κάθε εταιρεία του ομίλου και τον όμιλο καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα. Σκοπός αυτής είναι να εντοπιστούν σε συνδυασμό με την προηγούμενη ανάλυση οι συγκρίσιμοι ανταγωνιστές.
Σε αυτή την ενότητα δεν μπορεί να γίνει πολύ συγκεκριμένο σενάριο λόγω των στοιχείων που περιέχει η ανάλυση αλλά θα περιοριστεί σε σημεία που δεν θα φωτογραφίζουν συγκεκριμένη επιχείρηση.
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Σε αυτό το τμήμα της ενότητας θα γίνει εντοπισμός των ενδοομιλικών συναλλαγών και θα προσδιοριστεί το είδος και η φύση των συναλλαγών αυτών, θα γίνει περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής, τυχόν συμβάσεων, συνθήκες κλπ. Ακόμη θα αναζητηθούν και θα συγκεντρωθούν συγκριτικά στοιχεία που διαθέτει η εταιρεία ή ο όμιλος.
Σε αυτή την ενότητα δεν μπορεί να γίνει πολύ συγκεκριμένο σενάριο λόγω των στοιχείων που περιέχει η ανάλυση αλλά θα περιοριστεί σε σημεία που δεν θα φωτογραφίζουν συγκεκριμένη επιχείρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σε αυτό το τμήμα της ενότητας θα αναπτυχθούν οι λειτουργίες που επιτελούνται, οι κίνδυνοι που αναλαμβάνονται καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται με σκοπό να διερευνηθεί κατά πόσο, μέσω της συνεισφοράς, τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων και ταυτόχρονα να χαρακτηριστεί η επιχείρηση ως πχ παραγωγός, διανομέας πλήρους κινδύνου ή περιορισμένου κινδύνου.
Ταυτόχρονα θα γίνει ανάπτυξη του σχετικού τμήματος του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.
Αναφορά συγκεκριμένου σεναρίου αναλυτικά και ενδεικτικά για άλλα σενάρια.
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σε αυτό το τμήμα της ενότητας θα αναπτυχθούν οι διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι Transfer Pricing (ΟΟΣΑ, ΕΕ) μετά την εφαρμογή του νόμου 4172/2013 & Ν. 4174/2013, όπως τροποποιηθήκαν και ισχύουν.
Θα γίνει ανάλυση για την αξιοποίηση των τυχόν συγκριτικών στοιχείων που διαθέτει η επιχείρηση και πως θα εντοπιστεί το αποδεκτό εύρος τιμών.
Ακόμη θα γίνει ανάλυση στοιχείων που θα έχουν συλλεχθεί από βάση δεδομένων και πως θα εντοπιστεί το αποδεκτό εύρος πχ μικτού περιθωρίου κέρδους. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα με βάση την παραπάνω ανάλυση
 
ΕΝΟΤΗΤΑ. Κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης προθεσμιών και διαδικασιών Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) άρθρο 56.

Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης
Παραδείγματα για τη συμπλήρωση φακέλου τεκμηρίωσης
 
ΕΝΟΤΗΤΑ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, υποβολή στην ΓΓΠΣ  (Περιεχόμενο, μορφή) ΠΟΛ 1179/2013.

Τι ισχύει για τα δικαιώματα και έξοδα διοικητικής υποστήριξης (Royalties – Management Fees).
Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών αυτών και έλεγχός τους.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν όλα τα μέλη που έχουν ξοφλήσει τις οφειλές τους για το  έτος  2015 και λογιστές που έχουν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση του τρέχοντος έτους.
 
Το σεμινάριο είναι δωρεάν.
 
Μετά το τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.
 
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα (Γ.Σεφέρη 80-Ρόδος)  ή στο [email protected] ή στο φαξ 2241060197
 
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2241066660
 
Έντυπο αίτησης διατίθεται στο www.ptdoee.gr ή www.oe-e.gr πατήστε εδώ  ή στα γραφεία του Περιφερειακού.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο