ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α -ADVANCE-ΕΛΠ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας
Τίτλος
Εναρξη
10, Feb 2019
Λήξη
10, Mar 2019
Εισηγητές
Τίτλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – ADVANCE

Ε.Λ.Π –ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ (ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ) ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ Ε.Λ.Π ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (Ε3-Ν) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΓΕΜΗ

Τμήμα : 10/02/2019

Διάρκεια : 1 μήνας  (40 ώρες)

Διεξαγωγή : Σάββατο & Κυριακή 10:00 - 14:30

Τόπος Διεξαγωγής : Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 , 2ος όροφος , Αθήνα

Απευθύνεται :  Σε Λογιστές , Βοηθούς Λογιστών , Προϊστάμενους Λογιστηρίου, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια και Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ , ΙΕΚ , Κολεγίων

Σκοπός : Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Έμπειρου Λογιστή

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές 

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων   : 

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12  παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

(ΔΩΡΕΑΝ  Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου από το ΚΕΛΕ)

Σας Προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το ΔΩΡΕΑΝ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ που σας παρέχουμε!

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων :

α) Στη Φορολογική Βάση (Ν. 4172/13)

 ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1) Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου

 2) Τακτοποίηση Λογαριασμών

 • Τάξεως
 • Επιστροφών και Εκπτώσεων Αγορών
 • Επιστροφών και Εκτώσεων Πωλήσεων
 • Διαχείριση Π.Υ Λογαριασμών Ενεργητικού
 • Διαχείριση Χ.Υ Λογαριασμών Παθητικού
 • Συμφωνία όλων των Λογαριασμών Τραπεζών (Καταθετικών – Χορηγητικών) 
 • Συμφωνία Λογαριασμών Πελατών
 • Συμφωνία Λογαριασμών Προμηθευτών 

3) Υπολογισμός και Λογισμός Αποσβέσεων

 • Αποσβέσεις βάσει Ν.4172/13 – ΠΟΛ1073/15 – ΠΟΛ 1103/15
 • Διαχείριση φορολογικού μητρώου παγίων
 • Λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων

4)  Υπολογισμός και Λογισμός Προβλέψεων

 • Προβλέψεις βάσει Ν.4172/13 ΠΟΛ 1056/15
 • Διαχείριση προβλέψεων
 • Υπολογισμός και λογιστικές εγγραφές προβλέψεων

5) Αποτίμηση Αποθεμάτων

 •  Αποτίμηση Μενόντων

- Μέθοδοι Αποτίμησης (FIFO , Μέσω σταθμικού κόστους)

- Κόστος Πωληθέντων 

 

6)  Υπολογισμός και Λογισμός Μεταβατικών Λογαριασμών

 • Διαχείριση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού - Παθητικού

7)  Αποτίμηση λοιπών στοιχείων Ενεργητικού (χρεογράφων , μετοχών , ομολόγων κλπ)

8) Σύνταξη Β’ Προσωρινού Ισοζυγίου

9) Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων – Εγγραφές προσδιορισμού αποτελεσμάτων)

10) Υπολογισμός και Καταλογισμός Φόρου Εισοδήματος

 • Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων  ΠΟΛ 1113/15
 • Διαχείριση προκαταβολών τρέχουσας χρήσης – παρελθούσης περιόδου
 • Διαχείριση παρακρατούμενων Φόρων
 • Σύνταξη εντύπου Ε3 Σύνταξη δήλωσης Ν (Νομικών Προσώπων) 

β) Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων στη Λογιστική Βάση (Ν.4308/14)  

1) Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία

 • Αρχική αναγνώριση
 •  Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια
 • Επενδυτικά πάγια
 • Ιστορικό κόστος παγίων
 • Εύλογη αξία παγίων
 • Αποσβέσεις παγίων

- Σταθερή μέθοδος
- Φθίνουσα μέθοδος
- Μέθοδος μονάδων παραγωγής

 •  Διαχείριση λογιστικού μητρώου παγίων
 • Λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων
 • Άυλα περιουσιακά στοιχεία
 • Έλεγχος απομείωσης παγίων

2) Αποθέματα

 • Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων
 • Έννοια καθαρής ρευστότητας της αξίας
 • Απαλλαγές πολύ μικρών οντοτήτων
 •  Μέθοδοι  προσδιορισμού της αξίας του τελικού αποθέματος (FIFO , Μέσου σταθμικού κόστους)
 • Απομείωση αποθεμάτων

3) Χρηματοοικονομικά στοιχεία

 •   Πελάτες

          - Απομείωσεις (προβλέψεις) πελατών

 • Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
 •  Χορηγηθέντα δάνεια και λοιπές απαιτήσεις
 •  Συμμετοχές
 • Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
 • Λοιπές προβλέψεις και απομειώσεις

4) Καθαρή θέση

 • Κεφάλαιο
 • Συναλλαγματικές διάφορες
 • Αποθεματικά

5) Χειρισμός κρατικών επιχορηγήσεων για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και για έξοδα

6) Υποχρεώσεις (Μακροπρόθεσμες – Βραχυπρόθεσμες)

7) Έξοδα και έσοδα  χρήσης δουλευμένα και έσοδα και έξοδα επομένων χρήσεων

8) Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου βάσει λογιστικής βάσης

9) Σύνταξη λογιστικής και φορολογικής βάσης

 • Μόνιμες και προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης

10) Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων οντοτήτων βάσει Ε.Λ.Π

11) Δημοσιεύσεις χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

12) Πρακτικά Γ.Σ – Δ.Σ 

 

Εναλλακτικά Σας προτείνουμε :

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – GENERAL -  ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) 

ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ -  ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολ/μου σε Λογιστική και Φορολογική βάση – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις )

Διάρκεια : 4 μήνες (130 ώρες)

Στόχος : Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες  Λογιστή, Προϊστάμενου Λογιστηρίου και Βοηθό Λογιστή

2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – BASIC ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ.

(Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)

Διάρκεια : 3 μήνες (100 ώρες)

Στόχος : Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες  Βοηθού Λογιστή

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο