Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων - Διάγνωση Πορείας Επιχείρησης

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί
Τίτλος
Εναρξη
15, Ιουν 2015
Λήξη
15, Ιουλ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων -  Διάγνωση Πορείας Επιχείρησης

 

ΣΚΟΠΟΣ

Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης με τεχνική που επιτρέπει την διάγνωση της πορείας της επιχείρησης με σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων επιχειρησιακού προγραμματισμού για την βελτίωση των αποτελεσμάτων (κερδοφορίας) της επιχείρησης.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών Σχολών, Οικονομικούς Αναλυτές και Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων – Επιχειρήσεων και Τραπεζών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

    Κατηγορίες Οντοτήτων σύμφωνα με Ν.4308/2014
    Οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων με βιβλία  Απλογραφικής Μεθόδου (Β  κατηγορίας)
    Οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων με βιβλία  Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ’ κατηγορίας)
    Αξιοπιστία οικονομικών καταστάσεων
    Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων Σ.Ο.Ε.Λ.
    Ισολογισμός
    Λογαριασμοί Ενεργητικού
    Λογαριασμοι Παθητικού
    Λογαριασμοί Τάξεως
    Λογαριασμοί Leasing
    Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
    Έσοδα και Κέρδη
    Έξοδα και Ζημιές
    Αποτελέσματα επιχείρησης [κέρδη – ζημιές]
    Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων
    Ανάλυση βάσει αριθμοδεικτών
    Εννοιολογική σημασία των αριθμοδεικτών
    Διάκριση αριθμοδεικτών
    Σχέση αριθμοδεικτών με κλάδους της οικονομίας
    Χρηματοοικονομική ροή επιχείρησης (cash flow)
    Νεκρό σημείο
    Περιθώριο ασφάλειας επιχείρησης
    Δελτία οικονομικών πληροφοριών
    Διαχρονική ανάλυση
    Συγκριτική ανάλυση
    Προσδιορισμός Κεφαλαίου Κίνησης βάσει παραγωγικού κυκλώματος της επιχείρησης
    Προσάρτημα ισολογισμού
    Παρατηρήσεις ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ΣΟΕΛ
    Αναμόρφωση αποτελεσμάτων βάσει παρατηρήσεων ΣΟΕΛ
    Βραχυχρόνια και μακροχρόνια ισορροπία επιχείρησης

    Case studies
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο