ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
14, Απρ 2015
Λήξη
15, Απρ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

πως πρέπει να εφαρμοσθούν

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: να αναλύσει μέσα από απλά παραδείγματα και εφαρμογές όλες τις διατάξεις του νομού 4308/2014 περιλαμβανομένης και της ΠΟΛ. 1003.

 

Για ποιούς είναι αναγκαίο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, οικονομικούς διευθυντές, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη λογιστηρίου, που ασχολούνται ουσιαστικά με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

 

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

Στο σεμινάριο θα γίνει μια πρακτική προσέγγιση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα με εφαρμογές και παραδείγματα. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούν:

Όλες οι κατηγορίες των νομικών προσώπων- οντοτήτων και γενικά επιχειρήσεων που θα πρέπει να τα ακολουθήσουν καθώς και αυτές που θα πρέπει να συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Μεγέθη οντοτήτων για την εφαρμογή των ΕΛΠ και υποχρεώσεις της κάθε κατηγορίας με παραδείγματα και εφαρμογές

Οι αντικαταστάσεις των λογιστικών εγγραφών από χειρόγραφα ή λογιστικά αρχεία. Τρόπος ενημέρωσης των αρχείων. Χρόνος ενημέρωσης των αρχείων. Διαφύλαξη των αρχείων. Ποιοι λογαριασμοί θα χρησιμοποιούνται για να ενημερώνονται τα αρχεία. Πλήρης ανάλυση του νέου σχεδίου λογαριασμών καθώς και των “άλλων” αρχείων

Δικλίδες παρακολούθησης παραλαβών και αποστολών αποθεμάτων. Υποχρεώσεις της οντότητας, τιμολόγια πώλησης, αυτοτιμολόγησης, αναθέσεις τιμολογήσεων, Ηλεκτρονικά τιμολόγια, πιστωτικά τιμολόγια, περιεχόμενο τιμολογίου, εκκαθαρίσεις, συγκεντρωτικό τιμολόγιο, χρόνος έκδοσης, αποδείξεις λιανικών πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών, περιεχόμενο, χρόνος έκδοσης

Οι νέες χρηματοοικονομικές καταστάσεις: Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση μεταβολών Καθαρής θέσης, κατάσταση χρηματοροών, προσάρτημα- υποδείγματα. Γενικές αρχές των καταστάσεων αυτών

       Πως θα επιμετρώνται με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα:

                     i.    Τα ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία- Παραδείγματα- Εφαρμογές

                    ii.    Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Παραδείγματα- Εφαρμογές

                  iii.    Αποθέματα και υπηρεσίες. Παραδείγματα- Εφαρμογές

                   iv.    Προκαταβολές Δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Παραδείγματα- Εφαρμογές

                    v.    Υποχρεώσεις. Παραδείγματα- Εφαρμογές

                   vi.    Κρατικές επιχορηγήσεις- αναβαλλόμενος φόρος. Παραδείγματα- Εφαρμογές

Εύλογες αξίες- Θετικές, αρνητικές διάφορες που και πως κατανέμονται σε μια τέτοια εκτίμηση. Παραδείγματα για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά

Ανάλυση των στοιχείων:

·         Της κατάστασης των αποτελεσμάτων

·         Της Καθαρής θέσης

·         Των συναλλαγών και στοιχείων σε ξένο Νόμισμα

·         Των μεταβολών λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων ή και διορθώσεις λαθών

Προσάρτημα- Περιεχόμενο των σημειώσεων. Πλήρης ανάλυση

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις- κατηγοριοποιήσεις οντοτήτων και ομίλους για σκοπούς ενοποίησης. Προϋποθέσεις ενοποίησης, απαλλαγές από την υποχρέωση ενοποίησης. Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων καταστάσεων. Μέθοδοι ενοποίησης, σημειώσεις ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

Χρόνος εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

 

Εισηγηταί:

Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ. Λογιστής – Φοροτεχνικός  Α΄ τάξεως - Μητρώο Εισηγητών  Ο.Ε.Ε.

Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κοστολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:             ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                      14 & 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΗΜΕΡΑ                                   ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 1700 - 2200

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:      200 €

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο