«Α) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ) - Β) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΑΜΥΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ - Φορολογικός Έλεγχος Φυσικών Προσώπων | Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΒΡΥΚΟΥΣ
Υπεύθυνος/η :
κα. Νταή
Διεύθυνση :
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 148
Πόλη :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18539
Phone :
2104523938
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
30, Νοε 00-1
Λήξη
30, Νοε 00-1
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΠΙΚΑΙΡΟ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Θέμα σεμιναρίου:

«ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ -  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΑΜΥΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ»

  

                                   Ανάλυση θεματολογίας  σεμιναρίου:

       Με το Ν.3213/2003 καθιερώθηκε η υποβολή από ορισμένες κατηγορίες φυσικών προσώπων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης πέραν της υποβολής της ετησίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος .Με το Ν.4281/2014 ( οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης κατά το Ν.3213/2003) εκτός από την ετήσια δήλωση, υποβάλουν  δήλωση οικονομικών συμφερόντων των ιδίων και των συζύγων τους.  Οι δύο προαναφερθείσες δηλώσεις αποτελούν  το «περιουσιολόγιο» κάθε φυσικού προσώπου. 
       Περαιτέρω οι προαναφερθείσες δηλώσεις  υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.
       Σημειώνεται ότι επειδή για τις  πραναφερθείσες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων  η υποχρέωση υποβολής  τους πρόκειται να επεκταθεί  εντός του έτους 2016, στο σύνολο των Ελλήνων φορολογουμένων,  αναλύονται τα σχετικά θέματα με δεδομένο ότι βρίσκονται σε συνάφεια  με τα δηλωθέντα στοιχεία εισοδημάτων που πρόκειται να δηλωθούν   στη δήλωση του φορολογικού έτους 2015  αλλά και των προηγουμένων ετών.
       Πέραν των προαναφερθέντων στην ανάλυση που ακολουθεί στα πλαίσια του φορολογικού των φυσικών προσώπων με ειδική μεθοδολογία ελέγχεται  ο νόμιμος τρόπος  κτήση  της περιουσίας των φυσικών προσώπων και σε περίπτωση προσαύξησης αυτής που δεν δικαιολογείται  παρατίθενται οι μέθοδοι εντοπισμού της, οι επιπτώσεις (κυρώσεις )διοικητικές και ποινικές  αλλά και διοικητική και δικαστική προστασία του φορολογουμένου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

κ. ΧΙΟΣ - ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

τ. Δ/ντής Υπουργείου Οικονομικών και μέλος του Μητρώου Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με πολυετή πείρα σε θέματα Φορολογικού Ελέγχου σε κάθε τύπο εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε. κλπ)

 
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α.  ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

1. Τι είναι περιουσιολόγιο

2. Υπόχρεοι σε υποβολή  περιουσιολογίου με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία.

3. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης και Δήλωση Οικονομικών συμφερόντων .   

    Υποβαλλόμενα έντυπα. Νομοθετικό πλαίσιο .

4. Περιουσιακά στοιχεία (κινητά-ακίνητα) που δηλώνονται με τη Δήλωση περιουσια-κής κατάστασης και τη δήλωση Οικονομικών συμφερόντων   (περιεχόμενο).

5. Σχέση και   διαφορές  των  εισοδημάτων και  περιουσίας  που δηλώνονται στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση Οικονομικών συμφερόντων, με τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνονται στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος  φορολογικού έτους 2015  και  προηγουμένων ετών . Αποτελέσματα που επέρχονται σε περίπτωση  διαπίστωσης διαφορών.

6. Υποχρεώσεις - προπαρασκευαστικές ενέργειες  φορολογουμένων  για την σύνταξη του περιουσιολογίου  το οποίο  πρόκειται να θεσπιστεί νομοθετικά - Εθελοντική αποκάλυψη τυχόν αδήλωτων εισοδημάτων .

 

Β.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. Ο φορολογικός έλεγχος  και μέθοδοι  προσδιορισμού   προσαύξησης συνολικής περιουσίας  (κινητής -ακίνητης) φυσικών προσώπων που  προέρχεται  από περιουσιακά στοιχεία  στη  χώρας μας  η σε χώρες του εξωτερικού  .

2. Στοιχεία εντοπισμού περιουσίας που λαμβάνονται υπόψη  από πιστωτικά ιδρύματα .Τρόπος δήλωσης τραπεζικών καταθέσεων - νομοθεσία που διέπει τις τραπεζικές καταθέσεις - κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί.

3. Στοιχεία πάσης φύσεως εσόδων, απόκτησης  περιουσιακών, πραγματοποίησης δαπανών   που αντλούνται από το εσωτερικό η εξωτερικό κα λαμβάνονται υπόψη από τις φορολογικές αρχές για τον προσδιορισμό της περιουσίας του φορολογουμένου από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών. Στοιχεία αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής στον φορολογικό τομέα  που λαμβάνονται υπόψη με βάση την κοινοτική οδηγία 2011/16/ΕΕ  η άλλες διατάξεις .

4. Ειδικότερες μέθοδοι  ελέγχου προσδιορισμού περιουσίας (έμμεσες        

    τεχνικές ελέγχου) βάσει του άρθρου 27 Ν.4174/2014

    α) Μέθοδος  ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου ή

    β) Μέθοδος της  καθαρής θέσης του φορολογούμενου ή

    γ) Μέθοδος  του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.

     Παραδείγματα και Εφαρμογές των προαναφερθέντων μεθόδων προσδιορισμού εισοδήματος.

5.  Ειδικότερη αναφορά (στο πλαίσιο πραγματοποίησης φορολογικού ελέγχου) και σε θέματα επένδυσης περιουσίας σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς του εξωτερικού  (π.χ. εμβάσματα στο εξωτερικό λίστα Μπόργιανς ή  λίστα Λαγκάρντ κλπ).

6. Δικαιολόγηση απόκτησης περιουσίας - στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη. Διαχρονική παράθεση   νομοθετικού πλαισίου δικαιολόγησης απόκτησης περιουσίας

7. Συνέπειες διαπίστωσης  διαφορών Προσαύξησης περιουσίας - Προσαύξηση στη φορολογία εισοδήματος μετά τον φορολογικό έλεγχο - από παράνομη η αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή η αιτία.  Κυρώσεις  διοικητικές και ποινικές.

8.  Διοικητική - δικαστική προστασία του φορολογουμένου.

Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται:

Σε στελέχη Επιχειρήσεων Λογιστές, για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων σύνταξης του περιουσιολογίου των πελατών τους (φυσικά πρόσωπα) αλλά και για την αντιμετώπιση φορολογικού ελέγχου φυσικών προσώπων .


Δείτε αναλυτική θεματολογία του σεμιναρίου στη σελίδα μας:  www.pandektis.gr ή τηλεφωνείστε στα παρακάτω τηλέφωνα της εταιρίας μας για περισσότερες πληροφορίες...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Σας ενημερώνουμε ότι στα 3 (τρία) άτομα που συμμετέχουν στο ίδιο θέμα σεμιναρίου ο ένας  παρακολουθεί ΔΩΡΕΑΝ.

Τα Σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100% από τον ΟΑΕΔ 0,24%


ΧΡΟΝΟΣ :   προσεχώς ΏΡΕΣ :  17:00 - 22:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :  ΑΘΗΝΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52, τ.κ. 10678. τηλ. 210/3326000


Πληροφορίες :  κα. Νταή, τηλ. 210 4523938, 210 4533122, Φαξ: 210 4514361 -

email: ntai@pandektis.gr


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο