Επίκαιρες Εργασιακές Αναλύσεις με βάση τους Ν.4310 , 4303 , 4254 , 4225/2014 , τις Υ.Α .29502/85/1.9.2014 & 49327/10702 (ΦΕΚ 3456 Β/23.12.2014)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
31, Ιαν 2015
Λήξη
31, Ιαν 2015
Εισηγητές
Τίτλος
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικό 5ωρο εργασιακό σεμινάριο την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2015 (4:30-9:30μμ) στο Ε.Β.Ε.Δ. της Κω με τίτλο:

Επίκαιρες Εργασιακές Αναλύσεις με βάση  τους  Ν.4310 , 4303 ,  4254 , 4225/2014  , τις   Υ.Α .29502/85/1.9.2014 &  49327/10702 (ΦΕΚ 3456 Β/23.12.2014)

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Ραπανάκης Πέτρος, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθογράφος, Συγγραφέας - Εισηγητής με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.

Αναλυτικά θα αναφερθεί σε:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11

- Ηλεκτρονική υποβολή  μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε11  «Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας »
- Πως συμπληρώνονται τα στοιχεία ετήσιας κανονικής άδειας  του  εντύπου Ε11  στις περιπτώσεις  εργαζομένων που:
1. δεν έχουν λάβει το σύνολο των ημερών της ετησίας κανονικής αδείας που δικαιούνται
2. απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
3. συνάπτουν  διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου
4. η σχέση εργασίας τους μετατρέπεται από πλήρης σε εκ περιτροπής ή μερική  κατά τη διάρκεια του έτους
5. απασχολούνται ως εποχιακοί στα ξενοδοχεία                                                                                                                                                               
ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

- Οι αλλαγές που επέρχονται με το άρθρο 4, του Ν.4303/2014 όσον αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα μεσολάβησης και διαιτησίας συλλογικών διαφορών εργασίας στο πλαίσιο  της απόφασης   ΣτΕ 2307/2014
- Τι ορίζει η απόφαση του ΣτΕ 2307/2014 όσον αφορά τη διαιτησία , τα δικαιώματα του εργοδότη όταν περιέρχεται  μια συλλογική σύμβαση σε μετενέργεια κλπ
- Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει  παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια
- Μετενέργεια μη μισθολογικών όρων  με βάση την απόφαση  ΣτΕ 2307/2014
- Σε ποιες περιπτώσεις οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου μισθωτού καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου
- Πενθήμερη & εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία
- Οι ρυθμίσεις  της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2014
- Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ & ΑΛΛΑΓΗΣ ΡΕΠΟ - ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

- Επάνοδος , με τις νέες ρυθμίσεις ,στο  καθεστώς  υποβολής του τροποποιητικού ωραρίου ηλεκτρονικά το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου  με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α' 258)
- Το  πλαίσιο τήρησης του Ειδικού  Βιβλίου υπερωριών όπως προβλέπεται με τις νέες ρυθμίσεις  του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 4310/2014  & του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013
- Υποχρεώσεις εργοδότη έναντι του ΣΕΠΕ σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης μισθωτών με τις νέες ρυθμίσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ  

- Τα νέα δεδομένα στην ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων με βάση τις υπ’ αριθμ.  29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β' 2390/08-09-2014) & την 49327/10702 (ΦΕΚ 3456 Β/23-12-2014) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας
- Ενοποίηση Ε3 & Ε4 Συμπληρωματικού πρόσληψης
- Τι ισχύει επί Εκπρόθεσμης υποβολής  ενιαίου εντύπου Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

- Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες
- Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 25 του N.4208/18.11.2013  &  108  του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265Α).

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

- Ηλεκτρονική υποβολή  μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε9
- Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης
- Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων
- Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

- Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας
- Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του
- Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας μετά  τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014
- Η σύννομη τήρηση του βιβλίου υπερωριών
- H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών μετά τις αλλαγές που επέφερε  ο Ν.4254/2014
- H κατάργηση του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων ΙΚΑ με το Ν. 4255/2014
- Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων
- Κυρώσεις σε εργοδότες κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας (Υ.Α.   27397/122/19.8.2013,   Υ.Α. 8422/20/2014  & Υ.Α. 18724/52/4.6.2014) . Τρόποι πρόληψης για αποφυγή προστίμων
- Κυρώσεις ΣΕΠΕ επί  μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού εκτός από το ΣΕΠΕ και από το ΙΚΑ &  την ΕΥΠΕΑ ( άρθρο 20 Ν. 4255/2014 )
- Κυρώσεις ΙΚΑ & Ε.ΥΠ.Ε.Α. επί  μη τήρησης του Ε4  από τον υπόχρεο εργοδότη.
- [ΥΑ. Φ11321/11115/802/2.6.2014 ]

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη και Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν  εκπληρώσει τις  ταμειακές τους υποχρεώσεις. Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα (Γ. Σεφέρη 80-Ρόδος)  ή στο [email protected] ή στο φαξ 2241060197

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2241066660

Έντυπο αίτησης διατίθεται στο www.ptdoee.gr ή στα γραφεία του Περιφερειακού ή πατώντας εδώ.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο