Epsilon Training Λάρισα:ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!Εγγραφείτε ΤΩΡΑ στο πρόγραμμα και κερδίστε ΕΚΠΤΩΣΗ αξίας 1200€ από 2850€ νέα τιμή 1650€ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Diploma in International Financial Reporting Standards ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
17ης Νοεμβρίου 87 - Κων/τικα - Ζώνη EMO - Πυλαία
Πόλη :
Θεσσαλονίκη
Phone :
2310981700
Θέμα
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL
Τίτλος
Εναρξη
23, Ιαν 2015
Λήξη
06, Ιουν 2015
Εισηγητές
Τίτλος
Απευθύνεται:

Σε επαγγελματίες Λογιστές, Ορκωτούς Ελεγκτές, στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων εταιριών, οι οποίοι θα έρθουν άμεσα αντιμέτωποι με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και επιθυμούν να προετοιμαστούν κατάλληλα.Σκοπός Προγράμματος:

Η ολοκληρωμένη παροχή γνώσεων στην εφαρμογή των Δ.Λ.Π. & Δ.Π.Χ.Π.

Η Epsilon Business Training δραστηριοποιείται επιτυχώς και επί σειρά ετών στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης & κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών κυρίως σε Λογιστικά, Φοροτεχνικά, Χρηματοοικονομικά θέματα.

Στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Ι   Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ε Σ

Ορκωτοί Ελεγκτές και Λογιστές (FCCA, AIA, ACA) με πολύχρονη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.Εισηγητές: 
ΦΡΑΝΤΖΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Επίκουρος Ορκωτός Ελεγκτής 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΙΩΣΗΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής & Πρόεδρος Συμβουλίων του ΑΙΑ Ελλάδας & Κύπρου 
ΚΑΜΠΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

1η Ενότητα- block
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- CONCEPTUAL FRAMEWORK 
Δ.Λ.Π. 1- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΔΛΠ 8 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ & ΛΑΘΗ 
ΔΛΠ 2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
ΔΛΠ 16 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

2η Ενότητα- block
ΔΛΠ 18 ΈΣΟΔΑ 
ΔΛΠ 11 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΔΛΠ 20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΛΠ 23 ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 
ΔΛΠ 17 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

3η Ενότητα- block
ΔΛΠ 38 ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΔΛΠ 40 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΔΛΠ 41 ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΔΛΠ 36 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΔΛΠ 37 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4η Ενότητα- block
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

5η Ενότητα- block
Δ.Λ.Π. 28- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 
Δ.Π.Χ.Α 11- ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (Joint Arrangements) 
ΔΠΧΑ 12- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 
Δ.Λ.Π. 12 –ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΔΗΜΑΤΟΣ 
ΔΛΠ 21- ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

6η Ενότητα- block
ΔΛΠ 33- ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
ΔΛΠ 7- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
ΔΠΧΠ 8- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΔΛΠ 10- ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΔΛΠ 24- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΔΛΠ 34- ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

7η Ενότητα- block
ΔΛΠ 19- (Αναθεωρημένο Ιούνιο 2011) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΔΠΧΠ 5 ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΔΠΧΑ 2 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ 
ΔΛΠ 32- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 
ΔΠΧΑ 1- ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΔΠΧΑ 13 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 

8η Ενότητα- block
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 


ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Διάρκεια: 103 ώρες
Δομή: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 8 ενότητες (blocks) σε μη εργάσιμες μέρες και ώρες, διάρκειας 100 ωρών και μια ενότητα προσομοίωσης της εξεταστικής διαδικασίας διάρκειας 3 ωρών. Κάθε ενότητα (block) ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.
Οι εισηγήσεις, το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό υλικό και οι εξετάσεις είναι στην ελληνική γλώσσα.
Το εκπαιδευτικό υλικό και οι εξετάσεις περιλαμβάνουν όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  σύμφωνα και με τις τελευταίες τροποποιήσεις, 
- ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 108/2006 & 708/2006 & 1329/2006 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
    
Εξετάσεις Final Exams:
Οι εξετάσεις διενεργούνται από τον Διεθνώς Αναγνωρισμένο Οργανισμό Association of International Accountants (A.I.A.) και πραγματοποιούνται 2 φορές ετησίως, Δεκέμβριο & Ιούνιο, στην Ελληνική γλώσσα.ΤΟΠΟΣ:ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, 6ο χλμ Λάρισας - Νίκαιας, τκ 41500, Λάρισα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

1ο block:23 & 24/01/2015
2ο block:27 & 28/02/2015, 
3ο block:06 & 07/03/2015, 
4ο block:20 & 21/03/2015, 
5ο block:24 & 25/04/2015, 
6ο block:08 & 09/05/2015, 
7ο block:22 & 23/05/2015 
8ο block:05 & 06/06/2015 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΑ: θα ανακοινωθούν

ΚΟΣΤΟΣ:Για τα μέλη του Epsilon Network & τους συνδρομητές του ΕΨΙΛΟΝ 7: 1650.00€ 
Για μη-μέλη: 1650.00€
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Πληροφορίες-Εγγραφές
Στεφανία Σβάρνα
Τ: 2310 981700 (εσωτ.1790)
E-mail: [email protected]

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο