Epsilon Training Θεσσαλονίκη:ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα & Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
17ης Νοεμβρίου 87 - Κων/τικα - Ζώνη EMO - Πυλαία
Πόλη :
Θεσσαλονίκη
Phone :
2310981700
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
23, Ιαν 2015
Λήξη
24, Ιαν 2015
Εισηγητές
Τίτλος

http://www.epsilontraining.gr/showcurrent.php?id=1747


Απευθύνεται: Σε Λογιστές & Στελέχη Λογιστηρίων που έχουν ήδη βασικές γνώσεις κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων κατά ΕΓΛΣ και που επιθυμούν να αντιληφθούν:

- Τι καινούργιο εισάγεται στη λογιστική με τα ΕΛΠ, 
- Πως αλλάζει η σχέση του λογιστή με τον πελάτη του, 
- Τι επιλογές έχουν πλέον στη λογιστική που επηρεάζουν τα διανεμητέα κέρδη τους και την εμφάνιση του ισολογισμού, 
- Για ποια θέματα θα χρειαστεί οι λογιστές να προετοιμάσουν από τώρα και για ποια θέματα αργότερα να συμβουλέψουν τη διοίκηση της επιχείρησης 

Σκοπός Προγράμματος:

Ο συγκεκριμένος νόμος αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, σαράντα άρθρα και τέσσερα παραρτήματα και ενσωματώνει με πληρότητα και ορθότητα στο εσωτερικό δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και υλοποιεί την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) του ν. 4093/2012. 

Το νομοθέτημα στοχεύει στην ενοποίηση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και λοιπές υποκείμενες οντότητες. 

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου καταπολεμά τη λογιστική πολυνομία και υπηρετεί την ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συνθήκες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς. 

Έχει ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του διοικητικού κόστους.Εισηγητές: 
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ειδικός εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία. Μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

-> Πεδίο εφαρμογής 

-> Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων 
- Πολύ μικρές οντότητες 
- Μικρές οντότητες 
- Μεσαίες οντότητες 
- Μεγάλες οντότητες 

-> Λογιστικό σύστημα 

-> Λογιστικά αρχεία 
- Αρχείο Ενσώματων & ’υλων περιουσιακών στοιχείων 
- Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους 
- Αρχείο Ιδιόκτητων αποθεμάτων 
- Αρχείο λογαριασμών 

-> Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος 

-> Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων 

-> Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων 

-> Τιμολόγιο πώλησης 
- περιεχόμενο τιμολογίου 
- απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο 
- Χρόνος έκδοσης τιμολογίου 

-> Λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών 
- Εκδιδόμενα στοιχεία 
- Χρόνος έκδοσης στοιχείων 

-> Ηλεκτρονικό τιμολόγιο 

-> Αυθεντικότητα τιμολογίου 

-> Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
- Γενικές αρχές σύνταξης Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

-> Κανόνες επιμέτρησης 
- Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 
- Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία 
- Αποσβέσεις 
- Χρηματοδοτική μίσθωση 
- Λειτουργική μίσθωση 

-> Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών 

-> Υποχρεώσεις 
- Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
- Μη Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
- Προβλέψεις 

-> Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι 
- Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 
- Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων 
- Αναβαλλόμενοι φόροι 

-> Κατάσταση αποτελεσμάτων 

-> Καθαρή θέση 

-> Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα 

-> Προσάρτημα 

-> Απλοποιήσεις και απαλλαγές 

-> Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
- Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης 
- Απαλλαγή ενοποίησης 
- Κανόνες κατάρτισης 
- Σημειώσεις 

-> Μεταβατικές διατάξεις 

-> ΠαραρτήματαΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.
ΤΟΠΟΣ:Εκπαιδευτικό Κέντρο: Epsilon Business Training, Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Κωνσταντινουπολίτικα Ζώνη ΕΜΟ – 555 35 – Πυλαία, Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (17.00-22.00) & 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (09.30-14.30)
ΚΟΣΤΟΣ:Για τα μέλη του Epsilon Network & τους συνδρομητές του ΕΨΙΛΟΝ 7: 180.00€ 
Για μη-μέλη: 230.00€
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

* Ειδικές τιμές: 
Για 2 συμμετέχοντες και πάνω 
Για όλους τους Gold πελάτες μας 

κα Κασαμπαλή Πόπη 
Τηλ: 2310 981700, Fax: 2310 953615 
E-mail:[email protected]

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο