ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΛΕ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
19, Δεκ 2014
Λήξη
19, Δεκ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΛΕ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΤΟΝΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΩΝ & Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ.

μία εφαρμογή για την αντιμετώπιση του φορολογικού έλεγχου.

 

Από το 2013 Ο Κ.Φ.Α.Σ., έχει επιφέρει πολλές αλλαγές στα ισχύοντα. Για πρώτη φορά, οι αλλαγές αγγίζουν ουσιαστικά, το βιβλίο αποθήκης, το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών και το παραγωγής κοστολογίου. Κυρίως τον τρόπο της αποτύπωσης των διακινήσεων και της λειτουργίας του. Η σωστή ενημέρωση και η τήρηση του, είναι η βάση για την Κοστολόγηση και την Αναλυτική Λογιστική. Αποτελεί την ασπίδα στον ποσοτικό έλεγχο, με την μέθοδο της κλειστής αποθήκης. Πέραν όμως αυτού, η ορθολογική τήρηση της αποθήκης συνεπάγεται, τον προσδιορισμό του ακριβούς αποτελέσματος και της φορολογήσεως.

Σε τι χρησιμεύει: Σκοπός του σεμιναρίου είναι, να παρέχει πλήρη θεωρητική και πρακτική γνώση του βιβλίου αποθήκης, με όλες τις αλλαγές που ισχύουν για το 2013 και το πρόπλασμα αυτών που θα ισχύσουν για το 2014. Μέσα από εφαρμογές που υλοποιούνται σε EXCEL, οι συμμετέχοντες θα μπορούν, να τηρούν σωστά την αποθήκη και να ανταποκριθούν, σε όλους τους φορολογικούς ελέγχους.

Για ποιούς είναι αναγκαίο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, κοστολόγους, αποθηκάριους, οικονομικούς διευθυντές, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη λογιστηρίου, που ασχολούνται με τη φορολογική πλευρά των αποθηκών και της κοστολόγησης, όπως επίσης σε όσους έχουν την ευθύνη της τηρήσεως της αποθήκης, φορολογικά και διαχειριστικά.

Μετά την ολοκλήρωση του ποιά είναι τα ωφέλει: Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα, να τηρούν το βιβλίο αποθήκης και το παραγωγής - κοστολογίου απρόσκοπτα. Θα μπορούν να κάνουν προληπτικό φορολογικό έλεγχο στην επιχείρηση τους ώστε, να διορθώσουν όποια και όσα προβλήματα θα προκύψουν. Θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τον φορολογικό έλεγχο, χωρίς επιπτώσεις.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: διάρκεια 3 ώρες.

Εισαγωγή – έννοια του βιβλίου αποθήκης. Υπόχρεοι στην τήρηση του βιβλίου της αποθήκης. Ακαθάριστα έσοδα. Όρια τηρήσεως. Είδη και κατηγορίες αποθηκών. Διάκριση αποθηκών σε φυσικές, λογιστικές, παρά τρίτοις, τρίτων εις χείρας μας, παρακαταθήκη.

Τρόπος τηρήσεως. Γλώσσα τηρήσεως των βιβλίων. Διάκριση των ειδών. Κωδικοποίηση, μορφές και περιεχόμενο. Αρχείο ειδών. Θεώρηση, γραμμογράφηση. Χρόνος, τόπος και τρόπος τηρήσεως. Αποθήκη υλικών, προϊόντων, εμπορευμάτων, υποπροϊόντων. Ανάλυση της ομάδας 2 και του λογαριασμού 94.

Παραστατικά. Στοιχεία που ενημερώνουν το βιβλίο αποθήκης. Δελτία εσωτερικής διακινήσεως. Τρόποι καταγραφής. Δελτία αποστολής. Ποσοτικής παραλαβής. Παραλαβές από προμηθευτή. Ελλείμματα και πλεονάσματα κατά την παραλαβή. Κοστολόγηση αγορών, λοιπές κινήσεις.

Αποθηκευτικοί χώροι. Αποθηκευτικός χώρος. Τρόποι τηρήσεως αποθήκης υποκαταστημάτων, αποθηκευτικών χώρων. Διακινήσεις μεταξύ αποθηκευτικών χώρων.

Διακινήσεις μέσα στην επιχείρηση. Αναλώσεις σε κέντρα κόστους, εσωτερικές εντολές. Παραλαβές από παραγωγή. Επαναφορές από την αποθήκη. Μετατάξεις κωδικών. Έλεγχοι αποθηκών.

Ποσοτικές και αξιακές συμφωνίες. Ισότητα καρτέλας αποθήκης. Ενσωμάτωση υλικών στα προϊόντα. Τεχνικές προδιαγραφές. Συμφωνία αναλώσεων και τεχνικών προδιαγραφών. Έλεγχος αποθήκης. Λογιστική και κοστολογική αντιμετώπιση της φύρας. Διαφορές απογραφής. Συμφωνία φυσικής και λογιστικής απογραφής. Συμφωνία ισοζυγίου προϊόντων. Τακτοποίηση των ελλειμμάτων και των πλεονασμάτων. Ισοζύγιο βιβλίου αποθήκης. Μέθοδοι αποτιμήσεως. Ακατάλληλα αποθέματα και χειρισμός. Συμφωνία με Γενική Λογιστική και με την ομάδα 9. Κλείσιμο μερίδων αποθήκης.

Ειδικά θέματα αποθηκών: Διαχωρισμός του είδους. Κόκκινη αποθήκη. Περιπτώσεις που το κόκκινο επιτρέπεται. Άτυπο κόκκινο. Επεξεργασίες, φασόν σε τρίτους. Φασόν στην επιχείρηση μας. Αποθήκες κατά παραγγελία. Αποθήκες εμπορικών επιχειρήσεων. Γενική Λογιστική και Βιβλίο Αποθήκης. Δείγματα. Αυτοπαράδοση. Ιδιοχρησιμοποίηση και καταστροφή αποθεμάτων. Βιβλίο Αποθήκης και Αναλυτική Λογιστική. Μηχανογραφική τήρηση. Τρόποι εκτυπώσεως. Ανάλυση του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ.

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Είδη και κατηγορίες αποθηκών. Διάκριση της απογραφής σε φυσική και λογιστική. Απογραφή κατά εγκατάσταση – ιδίων, παρά τρίτοις, τρίτων, παρακαταθήκη. Τόπος, χρόνος, τρόπος που ενημερώνονται τα παραστατικά της απογραφής, κατά εγκατάσταση. Ποσοτική τακτοποίηση των αποθεμάτων. Διαφορές απογραφής. Εννοιολογική ανάλυση της τιμής κτήσεως – τρεχούσης και ρευστοποιήσεως. Αποτίμηση Υλικών – Προϊόντων – Εμπορευμάτων. Αποτίμηση  Υποπροϊόντων – Ημιτελών – Ελαττωματικών – Συμπαραγώγων. Μέθοδοι προσδιορισμού τιμής κτήσης. (θα αναλυθούν και οι 7 μέθοδοι). Προσδιορισμός αποτελέσματος ανάλογα με τη μέθοδο που εφαρμόζουμε. Σύγκριση και συμπεράσματα ανάλογα. Τρόποι αλλαγής μεθόδου. Υποστηρικτικό υλικό σε περίπτωση πτωτικής τάσεως των τιμών.

Η ανάλυση θα γίνει με πραγματικά πρωτογενή βιβλία και στοιχειά, τα οποία είναι καταγεγραμμένα σε excel. Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων θα γίνει με παράλληλη εφαρμογή και των 7 μεθόδων, που είναι παραδεκτές από τον ΚΦΑΣ. Τέλος θα καταγραφεί όλο το υποστηρικτικό υλικό που αποτελεί  την βάση για την αποδεικτικότητα της ακριβούς απογραφής και αποτιμήσεως.

 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η τεχνική του κόστους & βιβλίο παραγωγής κοστολογίου: Είδη και κατηγορίες κόστους. Σύνθεση κόστους παραγωγής. Καθορισμός κέντρων κόστους. Άμεσα και έμμεσα εργατικά. Υπολογισμός τιμής εργατοώρας. Ανάλυση κατά είδος των Γ.Β.Ε. Μέθοδοι κατανομής στα κέντρα κόστους. Κλειδιά επιμερισμού των δαπανών στα προϊόντα. Προσδιορισμός της κερδοφορίας. Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής - κοστολογίου. Κύκλοι μερισμού. Κοστολόγηση ημιετοίμων, ετοίμων και παραγωγής σε εξέλιξη. Ανάλυση απολογιστικού κόστους. Ανάλυση κόστους πωληθέντων. Κοστολόγηση ανά παραγγελία, ανά παρτίδα. Χρόνος ενημέρωσης. Προσδιορισμός φυρών στην παραγωγική διαδικασία. Φθαρμένα και ελαττωματικά, υπολείμματα. Κόστος υποπροϊόντων. Προϋποθέσεις εφαρμογής κατά έργο. Εντολή παραγωγής. Κοστολόγηση ανά παραγγελία, ανά παρτίδα. Κοστολογική ροή. Συντελεστές επιβάρυνσης, συντελεστές δυσχερείας. Ισοδύναμες μονάδες. Συμπαράγωγα. Προσδιορισμός κόστους παραγωγής ημιτελών.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Ανάλυση των ομάδων 2,6,7,8. Έννοια και περιεχόμενο των λογαριασμών 90 έως και 99. Τρόποι ενημέρωσης αναλυτικής λογιστικής. Τρόπος τηρήσεως της ομάδας 9 και με τις 2 μεθόδους. Έκταση τηρούμενων λογαριασμών. Διαδικασία προσδιορισμού του αποτελέσματος σε μηνιαία και σε ετήσια βάση. Καθορισμός αποτελέσματος. Τρόπος τηρήσεως βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών - συσχετισμός με την ομάδα 9. Εγγραφές και συμφωνία με το βιβλίο παραγωγής κοστολογίου και τις καρτέλες αποθήκης. Συμφωνία με την Γενική Λογιστική και την Γενική εκμετάλλευση. Τήρηση της ομάδας 9 στην καρτέλα αποθήκης. Αποτύπωση φυρών, ελλειμμάτων πλεονασμάτων, νεκρών χρόνων. Αποτύπωση ζημιών. Υποχρεώσεις Εμπορικών & μικτών επιχειρήσεων. Χρονική υστέρηση δαπανών στα βραχυχρόνια αποτελέσματα (αποσχέτιση). Προϋπολογισμοί δαπανών και αγορών. Πρότυπο κόστος. Χειρισμός αποκλίσεων.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Τρόπος μεταφοράς στοιχείων στο EXCEL. Έλεγχος για κόκκινα στο κεντρικό και τα υποκαταστήματα. Έλεγχος διακινήσεων μεταξύ κεντρικού, υποκαταστημάτων, αποθηκευτικών χωρών. Συμφωνία ημιτελών, αναλώσεων, με τις τεχνικές προδιαγραφών. Προσδιορισμός ελλειμμάτων πλεονασμάτων.

Το ποινολόγιο της αποθήκης: Θα γίνει πλήρης αναφορά στο ποινολόγιο, που αφορά το βιβλίο αποθήκης, το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών και τα στοιχεία που αφορούν την αποθήκη.

Θα αναφερθούν διεξοδικά τα σημεία στα οποία θα γίνει ο έλεγχος και ο τρόπος αντιμετώπιση του. Θα δοθούν έντυπα αλλά και διαδικασίες, ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες, να κάνουν προληπτικό έλεγχο στην αποθήκη στο και στις τεχνικες προδιαγραφες.

Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Οι συμμετέχοντες θα φέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους για να κάνουν το κλείσιμο του 2012, του 2013 και να μορφοποιήσουν το 2014, με το πρόγραμμα ¨ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ¨

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου, θα αναπτυχθεί μια πλήρης εφαρμογή σε EXCEL, με όλους τους αλγορίθμους πλήρως αναπτυγμένους. Θα αναλυθεί το θεσμικό πλαίσιο και οι κυρώσεις καταγεγραμμένα σε WORD.

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ: ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ: σημειώσεις και εφαρμογές (180 σελίδες) ειδικά γραμμένες για το σεμινάριο, μέσα από τις οποίες θα γίνει προσέγγιση όλης της θεωρίας.

ΣΕ USP: Εφαρμογές σε EXCEL (33 λυμένες εφαρμογές) που αφορούν τις συμφωνίες αποθηκών και τη φορολογική κοστολόγηση, όπως ζητούνται από το Υ.Ο.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:             

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ     Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Κοστολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                       19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014      

ΗΜΕΡΕΣ:                                ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  900 - 1600     

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:      150 €

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΙΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΙΝΣΗ.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο