ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΚΦΑΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Τίτλος
Εναρξη
12, Δεκ 2014
Λήξη
12, Δεκ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

 ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Οι νέες διατάξεις που ισχύουν από 1/1/2014 εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη εμφάνιση των συναλλαγών για κάθε κατηγορία υπόχρεων, προκειμένου να προκύπτουν τα δεδομένα και οι απαιτήσεις εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, στην άμεση και έμμεση φορολογία, με συγκεκριμένο, σαφή και απλό τρόπο. Ταυτόχρονα επιχειρείται η απλοποίηση της διαδικασίας τόσο της διακίνησης όσο και της τιμολόγησης.

 

Για ποιούς είναι αναγκαίο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, κοστολόγους, αποθηκάριους, οικονομικούς διευθυντές, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη λογιστηρίου, που ασχολούνται ουσιαστικά με τον ΚΦΑΣ και τη διακίνηση.           Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις:

·         Επιτυγχάνεται απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και περιορισμός των γραφειοκρα-τικών αγκυλώσεων,

·         Ενισχύεται η διαφάνεια στις σχέσεις υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και επιχειρήσεων,

·         Ενισχύεται το αίσθημα δικαίου των πολιτών και ενθαρρύνεται η επιχειρη-ματικότητα

 

                                     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

·         Βασικές αλλαγές που επήλθαν στον ΚΦΑΣ συγκριτικά με το προηγούμενο καθεστώς.

·         Δικλείδες παρακολούθησης διακινηθέντων αγαθών μετά την κατάργηση του Δελ-τίου Αποστολής.

·         Στοιχεία που εκδίδουν οι μεταφορικές επιχειρήσεις, μετά την κατάργηση των φορτωτικών εγγράφων.

·         Κατάργηση πρόσθετων βιβλίων παροχής ασφαλών πληροφοριών.

·         Τι ισχύει πλέον με τους μηχανισμούς σήμανσης.

·         Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών. Τι ισχύει από 1/1/2014.

·         Πρόσωπα που έχουν τις υποχρεώσεις του Κώδικα, σχετικά με την τήρηση βιβλίων, την έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση.

·         Ο σκοπός που εξυπηρετεί η απεικόνιση των συναλλαγών.

·         Δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία.

·         Τρόπος αποστολής των τιμολογίων και των αποδείξεων λιανική.

·         Διαδικασίες έκδοσης στοιχείων και τήρησης βιβλίων σε περίπτωση βλάβης μηχα-νήματος.

·         Υποχρεώσεις ως προς την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων του Δημοσίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου.

·         Πρόσωπα που δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών.

·         Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που προέρχονται από μετασχηματισμό.

 

 

·         Κατηγορίες βιβλίων (απλογραφικά και διπλογραφικά).

·         Δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρισης (μία εγγραφή) των ημερήσιων εσόδων.

·         Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων και Βιβλίου Απογραφών - περιεχόμενο και προθεσμία ενημέρωσης.

 

 

 

 

·         Λογαριασμός 94 και Αναλυτική Λογιστική.

·         Υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου.

·         Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων.

·         Υποχρεώσεις του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών που συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

·         Υποκατάστημα.

·         Κατάργηση του Δελτίου Αποστολής.

·         Υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου καθώς και η έννοια των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων (αγαθών και υπηρεσιών) – περιεχόμενο.

·         Οι προϋποθέσεις, ο χρόνος έκδοσης και το περιεχόμενο της εκκαθάρισης.

·         Έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν τους όρους γίνονται δεκτά ως στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου.

·         Περιεχόμενο της απόδειξης λιανικής ή επιστροφής - χρόνος έκδοσης.

·         Δυνατότητα ανάθεσης της έκδοσης εισιτηρίων θεάτρων κλπ σε τρίτους.

·         Δυνατότητα έκδοσης άλλων ισοδύναμων με τις φορτωτικές στοιχείων.

·         Περιπτώσεις Αυτοπαράδοσης ή Ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών.

·         Κατάργηση των αποδείξεων δαπανών. Τι ισχύει με τις νέες διατάξεις.

·         Κατάργηση της θεώρησης εκτός των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών.

·         Τόπος τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων, τόπος και χρόνος διαφύλαξης.


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ. Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντικό Οικονομικό Στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης, μέλος της Φορολογικής Επιτροπής, του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κοστολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:             ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                      12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΠΑΡΣΚΕΥΗ  1700 - 2200

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:      150 €

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο