ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π) - ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ε.ΓΛΣ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ( Δ.Λ.Π)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΒΡΥΚΟΥΣ
Υπεύθυνος/η :
κα. Νταή
Διεύθυνση :
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 148
Πόλη :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18539
Phone :
2104523938
Θέμα
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL
Τίτλος
Εναρξη
15, Φεβ 2011
Λήξη
18, Φεβ 2011
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Εμμ. Σακέλλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής

Ημερομηνία: 15/02/2011

Ώρα: 17.30' - 21.45'

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ΑΚΡΟΠΟΛ, (Πειραιώς 1, Πλ. Ομονοίας, Αθήνα, τηλ: 5282100)

ΤΙΜΗ: €490.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4520704, 4523938 - Fax: (210) 4514361.

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου 

15, 16, 17, 18 Φεβρουαρίου 

ώρες  :  17:30΄ - 21:45΄

 

Θα διανεμηθεί δωρεάν το βιβλίο του καθηγητή κ. Εμμ. Σακέλλη "Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με βάση το Ε.ΓΛΣ" (τιμή πώλησης 110 ευρώ)

 


ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ε.ΓΛΣ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ( Δ.Λ.Π)

- Μεθοδική Ανάλυση των Δ.Λ.Π

- Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή

·  Μετατροπή του Ισολογισμού του Ε.ΓΛΣ (π.χ. Χρήσεως Α), σε Ισολογισμό Εκκίνησης εφαρμογής των Δ.Λ.Π   

    (Πρακτική εφαρμογή)

·  Προσαρμογή του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων επόμενης χρήσεως (π.χ. χρήσεως Β) στα Δ.Λ.Π

·  Οι νέες διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του Κ.Β.Σ που αφορούν την εφαρμογή των Δ.Λ.Π

·  Κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2008 σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.

·  Ανάλυση του Δ.Π Χ Π 1

·  Πώς θα τηρούνται παράλληλα τα Λογιστικά και τα Φορολογικά Βιβλία από 1.1.2005

·  Τα Οικονομικά Μαθηματικά που πρέπει να γνωρίζουν οι Λογιστές για την εφαρμογή των Δ.Λ.Π -;

    Χρήση των πινάκων Οικονομικών Μαθηματικών

Ειδικότερες ενότητες :

·  Ανάλυση του ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης»

·  Πρακτικό παράδειγμα μετατροπής του Ισολογισμού του Ε.ΓΛΣ σε Ισολογισμό έναρξης (εκκίνησης) για την εφαρμογή των ΔΠΧΠ
   - Ένταξη των λογαριασμών του Σχεδίου Λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ στα αρμόδια ΔΛΠ,
   - Αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ -; Εγγραφές 
προσαρμογής,
   - Ομαδοποίηση των λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ και εμφάνισή τους στο υπόδειγμα ισολογισμού του 
Δ.Λ.Π 1.

·  Ανάλυση και ερμηνεία των νέων διατάξεων του ν.2190/1920 και του Κ.Β.Σ που αναφέρονται στην μετάβαση και την εφαρμογή των ΔΠΧΠ (ν.2190/1920, άρθρα 134 -; 143 όπως έχουν τροποποιηθεί

με τον πρόσφατο Ν. 3604/2007

·  Πώς θα τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία:
   - Ημερολόγιο Φορολογικών Διαφορών
   - Καθολικό Φορολογικών Διαφορών
   - Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων (ή Μητρώο Φορολογικών Διαφορών Πάγιων 
Περιουσιακών Στοιχείων)
   - Εμπέδωση με πρακτικές εφαρμογές

·  Τα Οικονομικά Μαθηματικά που πρέπει να γνωρίζουν οι εφαρμόζοντες τα ΔΠΧΠ (τόκος, ανατοκισμός, παρούσα και μέλλουσα αξία, ράντες, τοκοχρεολυτικά δάνεια, πραγματικά επιτόκια κλπ)

·  Παραδείγματα χρησιμοποίησης των Πινάκων Οικονομικών Μαθηματικών

Ξενοδοχείο ΑΚΡΟΠΟΛ, (Πειραιώς 1, Πλ. Ομονοίας, Αθήνα, τηλ: 5282100)

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4520704, 4523938 - Fax: (210) 4514361

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο