ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Ε.Γ.Λ.Σ., Κ. Β. Σ. & Φ. Π. Α.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
17ης Νοεμβρίου 87 - Κων/τικα - Ζώνη EMO - Πυλαία
Πόλη :
Θεσσαλονίκη
Phone :
2310981700
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
28, Μαϊ 2010
Λήξη
06, Ιουν 2010
Εισηγητές
Τίτλος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Ε.Γ.Λ.Σ., Κ. Β. Σ. & Φ. Π. Α.
 

Θ ε μ α τ ο λ ο γ ί α   σ ε μ ι ν α ρ ί ο υ
 

    Βασικές αρχές του ΕΓΛΣ
• Η δομή του ΕΓΛΣ, βασικές αρχές, υποχρεωτική εφαρμογή,Νομικό πλαίσιο
• Υποχρεωτικοί – προαιρετικοί λογαριασμοί, βαθμοί λογαριασμών, λογ/σμοί αποτελεσμάτων – ισολογισμού
Ανάλυση – ερμηνεία & συνδεσμολογία όλων των ομάδων λογαριασμών του ΕΓΛΣ (Ομάδες 1-8) - Παραδείγματα
• Πάγια (Ομάδα 1) – Αγορά παγίων, πώληση – καταστροφή παγίων, Ιδιοπαραγωγή παγίων, αποσβέσεις παγίων, αναπροσαρμογή ακινήτων, αποτίμηση συμμετοχών, εγγυήσεις
• Αποθέματα (Ομάδα 2) -Απογραφή – αποτίμηση αποθεμάτων, αγορές – επιστροφές – εκπτώσεις αποθεμάτων, αυτπαραδόσεις αποθεμάτων, καταστροφές αποθεμάτων
• Απαιτήσεις & Διαθέσιμα (Ομάδα 3)– Γραμμάτια εισπρακτέα, επιταγές εισπρακτέες (εισπράξεις - πληρωμές, διαμαρτύρηση,  παράδοσης αξιογράφων σε τράπεζες ως εγγύηση ή για προεξόφληση) εισαγωγές – ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, αποτίμηση χρεογράφων, μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού, ειδικά θέματα ταμείου
• Καθαρή θέση-Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Ομάδα 4). Σύσταση εταιρείας, αύξηση κεφαλαίου, αποθεματικά, διαφορές φορολογικού ελέγχου, προβλέψεις επισφαλών πελατών – έκτακτες προβλέψεις, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
• Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Ομάδα 5)- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, λογαριασμός ΦΠΑ – παρακολούθηση περιοδικής – εκκαθαριστικής, μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού
• Λογαριασμοί Εξόδων (Ομάδα 6)- Μισθοδοσία, αμοιβές τρίτων με παρακράτηση φόρου εισοδήματος, φόροι – τέλη – εκπιπτόμενες δαπάνες
• Λογαριασμοί Εσόδων (Ομάδα 7)
• Πωλήσεις – επιστροφές – εκπτώσεις, επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις, παρεπόμενα έσοδα, πιστωτικοί τόκοι
• Ανόργανα έσοδα & έξοδα(Ομάδα 8) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα, πρόστιμα, έσοδα και έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Βασικές έννοιες ΚΒΣ – ΦΠΑ – ειδικά θέματα
• Βιβλία Επιτηδευματιών – Όρια Τήρησης Βιβλίων. Βιβλία Γ’ Κατηγορίας–

 Δηλώσεις και προθεσμίες συμπλήρωσης Φορολογίας Εισοδήματος και Φ.Π.Α. 
• Διαχειριστική περίοδος
• Διακίνηση – Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγηση
• Απαλλαγές ΦΠΑ, Pro – rata, Διακανονισμός παγίων. Συμφωνίες ειδικών λογαριασμών (ΦΠΑ, ΙΚΑ, ΦΜΥ, κλπ)
• Ισοζύγια, Κερδοζημίες και παρακολούθηση της επιχείρησης κατά τη διάρκεια του έτους.
 
Απευθύνεται: Σε Βοηθούς Λογιστές Λογιστηρίων Επιχειρήσεων, Λογιστικών & Φοροτεχνικών Γραφείων, με σκοπό την παροχή βασικών γνώσεων για την πρακτική εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου - Ε.Γ.Λ.Σ.
Στοχεύει: στο να λάβουν οι συμμετέχοντες ολοκληρωμένη γνώση γύρω απο το θέμα του σεμιναρίου και να δοθούν απαντήσεις σε θέματα όπως
  • Ποιες λογιστικές εγγραφές θα κάνω για την καταστροφή παγίων ;
  • Ποια είναι η μεθοδολογία και τα βήματα στις εγγραφές κλεισίματος ;
  • Πώς δημιουργείται ο λογαριασμός προβλέψεων και πώς παρακολουθείται λογιστικά ;

ΤΟΠΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EPSILON BUSINESS TRAINING, 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 79, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ, Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 (18:00-21:00) -
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 (09:30-14:30) ΜΑΙΟΥ 2010 &
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 (18:00-21:00) -
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 (09:30-14:30) ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΚΟΣΤΟΣ: Για τα μέλη του Epsilon Network & τους συνδρομητές του ΕΨΙΛΟΝ 7: €330.00
Για μη-μέλη: €360.00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 * Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%, στην τρίτη συμμετοχή και άνω παρέχεται έκπτωση 25%                   

Σύμβουλος Εκπαίδευσης:
κα Κασαμπαλή Πόπη
Tηλ. 2310 981700, Fax. 2310 953615
e-mail:
[email protected]

Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο