Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες - Αριθμοδείκτες Πρότυπα

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΒΡΥΚΟΥΣ
Υπεύθυνος/η :
κα. Νταή
Διεύθυνση :
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 148
Πόλη :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18539
Phone :
2104523938
Θέμα
Ισολογισμός - τέλος χρήσης
Τίτλος
Εναρξη
25, Οκτ 2010
Λήξη
26, Οκτ 2010
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Εμ. Σακέλλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου - Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής

Ημερομηνία: 25/10/2010

Ώρα: 17:00 - 22:00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο, ATHENS AΚΡΟΠΟΛ, Πειραιώς 1, Αθήνα.

ΤΙΜΗ: €350.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4520704, 4523938 - Fax: (210) 4514361.

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου:

25 και 26 Oκτωβρίου 2010

ώρες :  17:00΄ - 22:00΄

Διανέμεται δωρεάν το βιβλίο του  καθηγητή κ. Εμ. Σακέλλη «Εγχειρίδιο του Ε.ΓΛΣ» και πλήρεις σημειώσεις.

        

-Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ.
-Αναλαμβάνουμε δωρεάν την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ
 
(στα τρία άτομα που συμμετέχουν, ο ένας παρακολουθεί δωρεάν)

 


Ειδικότερες ενότητες

 • Μελέτη των Οικονομικών Καταστάσεων που συντάσσει η επιχείρηση με βάση το Ε.ΓΛΣ και τα Δ.Λ.Π καθώς και των “Πιστοποιητικών Ελέγχου¨ των Ορκωτών Λογιστών
 • Τεχνικές Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων
 • Μελέτη του Κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση και η θέση της επιχείρησης στον κλάδο.
 • Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης
 • Μέτρηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης
 • Μέτρηση της κερδοφόρας δύναμης της επιχείρησης
 • Μέτρηση της ρευστότητας της επιχείρησης
 • Η Κατάσταση Ταμιακής Ροής και αξιολόγηση μέσω αυτής της ¨Ποιότητας των Κερδών¨ και της ικανότητας της επιχείρησης να καλύπτει από τα δημιουργούμενα μετρητά τα λειτουργικά της έξοδα και τα πληρωμένα μερίσματα.
 • Μέτρηση της δανειακής επιβάρυνσης της επιχείρησης
 • Προσδιορισμός του επιπέδου χρηματοδότησης της επιχείρησης
 • Λειτουργικός κύκλος και νεκρό σημείο κυκλοφορίας της επιχείρησης
 • Μέτρηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων
 • Αξιολόγηση της φερεγγυότητας των πελατών
 • Μέθοδοι πρόβλεψης επερχόμενης πρόβλεψης της επιχείρησης και ληπτέα μέτρα για την ανακοπή της πορείας αυτής προς πτώχευση.
 • Επενδύσεις σε μετοχές
 • Εκτίμηση της αξίας μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
 • Εκτίμηση της αξίας επιχείρησης και του goodwill αυτής

      Ε ι σ η γ η τ ή ς  κ. ΕΜΜ. ΣΑΚΕΛΛΗΣ  Καθητητής Πανεπιστημίου - Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο