Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Διεύθυνση :
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 104 42
Phone :
210 5198264
Θέμα
Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (Νέο ποινολόγιο)
Τίτλος
Εναρξη
22, Σεπ 2014
Λήξη
22, Σεπ 2014
Εισηγητές
Τίτλος
ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Εισηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Συγγραφέας Φορολογικών Βιλίων, ειδικός σε θέματα φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικών ελέγχων
Ημερομηνία & Ώρες Διεξαγωγής: Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014, 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής: Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός (διατίθεται parking)
 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων

 

Σκοπός του σεμιναρίου

Η ανάλυση των διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και των διαδικασιών προσφυγής (Ενδικοφανής προσφυγή) που προβλέπονται από τις διατάξεις του δέκατου και ενδέκατου του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Ν. 4174/2013). Πλήρης ανάλυση των άρθρων 53 έως και 65 του Κ.Φ.Δ. και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

Θέματα  σεμιναρίου

§  Αντικείμενο του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών – Βασικές έννοιες

§  Έννοιες παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας (διαδικαστικές παραβάσεις, παραβάσεις φοροδιαφυγής) – Καταλογιστικές πράξεις

§  Διάκριση παραβάσεων για την επιβολή προστίμων. Για ποιες πράξεις επιβάλλονται άνω του ενός πρόστιμα

§  Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής – Διαφορά με τους πρόσθετους φόρους του Ν. 2523/1997 – Σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλονται τόκοι

§  Διαδικαστικές παραβάσεις – Πρόστιμα διαδικαστικών παραβάσεων

§  Παραβάσεις φοροδιαφυγής – Πρόστιμα παραβάσεων φοροδιαφυγής

ü  Πλαστά, εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνέπειες για τον εκδότη και για το λήπτη, λοιπές κυρώσεις

ü  Μη έκδοση φορολογικών στοιχείων άνω των 5.000,00 ευρώ.

ü  Νόθευση φορολογικών στοιχείων

ü  Λοιπές παραβάσεις φοροδιαφυγής

§  Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

§  Εκπρόθεσμη καταβολή φόρων – Πρόστιμα

§  Υποβολή ανακριβούς δήλωσης – Πρόστιμα

1. Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων – Από ποιο ύψος και άνω επιβάλλονται ισόποσα με το φόρο πρόστιμα.

§  Μη υποβολή δήλωσης – Πρόστιμα

§  Μη καταβολή παρακρατούμενων φόρων – Πρόστιμα

§  Έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμων

1. Περιεχόμενο

2. Υποβολή αντιρρήσεων

3. Χρόνος καταβολής προστίμων

4. Επιβαρύνσεις στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των προστίμων

5. Ποια πρόστιμα βαρύνονται περαιτέρω με τόκους

§  Αναλυτικά παραδείγματα υπολογισμού τόκων, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων

§  Παρεμπόδιση ελέγχου, υπόθαλψη παραβάτη, συνέργεια στη διάπραξη φορολογικής παράβασης – Πρόστιμα

§  Απαλλαγή από τα πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας

§  Επαρκής αιτιολογία καταλογιστικών πράξεων

§  Βάρος απόδειξης πλημμέλειας πράξης προσδιορισμού

§  Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής Προσφυγή

1. Λόγοι υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής - Προθεσμίες

2. Υπηρεσία υποβολής

3. Διαδικασία υποβολής

4. Αίτηση αναστολής καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού

5. Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης)

6. Έκδοση απόφασης

§  Προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια

Κόστος Συμμετοχής: 170,00€

Εκπτώσεις 30-40% για τους συνδρομητές της εφημερίδας
Επιδοτούμενο σεμινάριο μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45%
Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο