PwC Training Services: Διαχείριση Πιστωτικών Κινδύνων (Credit Risk Management)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PwC's Academy - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε, Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1
Υπεύθυνος/η :
Αριστείδης Πανολαρίδης, Αγγελική Κοργιοπούλου
Διεύθυνση :
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου
Πόλη :
Χαλάνδρι 15232
Phone :
210-6874790
Θέμα
Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί
Τίτλος
Εναρξη
06, Νοε 2012
Λήξη
27, Νοε 2012
Εισηγητές
Τίτλος
Διαχείριση Πιστωτικών Κινδύνων /
Credit Risk Management


Σε ποιους απευθύνεται : Loan Officers, Relationship Managers, Credit Underwriters,  Αναλυτές Επιχειρήσεων, Διευθυντές Καταστημάτων

Σκοπός σεμιναρίου : Η εκπαίδευση των χρηματοδοτικών τραπεζικών στελεχών στις σύγχρονες τεχνικές μέτρησης, διαχείρισης και τιμολόγησης πιστωτικών κινδύνων γενικότερα και των κινδύνων χαρτοφυλακίων δανείων ειδικότερα, καθώς και στις αλληλεπιδράσεις των τεχνικών αυτών με τις πρακτικές χρηματοοικονομικής διαχείρισης των τραπεζικών ισολογισμών και τους κανόνες της Βασιλείας. Έμφαση δίδεται στις επιπτώσεις της Κρίσης στην αποτελεσματικότητα των ανωτέρω μηχανισμών και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για την διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευθούν:
  • Στην δομή των βασικών συστημάτων μέτρησης και αξιολόγησης των πιστωτικών κινδύνων των τραπεζικών ισολογισμών, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κάτω από την επίδραση των κανόνων της Βασιλείας.
  • Στις ειδικότερες τεχνικές ανάλυσης, διαχείρισης και ελέγχου των πιστωτικών κινδύνων χαρτοφυλακίων δανείων και δη επιχειρηματικών.
  • Σε μεθοδολογίες αποτίμησης της αποδοτικότητας της συνεργασίας με τους πελάτες και τιμολόγησης των πιστωτικών τους ορίων και χορηγήσεων.

Διάρκεια σεμιναρίου:    21 ώρες,  σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα

Περίοδος:    Από 6 έως 27 Νοεμβρίου  2012,  από ώρα 18.00 έως 21.15

Κόστος συμμετοχής:    550 €

Εισηγητής: Αριστογείτων Καπερώνης, Οικονομολόγος, πρώην στέλεχος Τράπεζας, MA, PhD

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 Ι. Συστήματα Μέτρησης Πιστωτικών κινδύνων
Συστήματα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας: rating systems και scoring models – ποιες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν - οι βασικοί τους άξονες και ο ρόλος τους στην διαδικασία αποτίμησης και διαχείρισης των πιστωτικών κινδύνων δανείων του corporate και retail banking- 
Ο ρόλος των συστημάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο των κανόνων της Βασιλείας – εσωτερικά και εξωτερικά συστήματα πιστοληπτικής ικανότητας - ποιες αδυναμίες τους αποκάλυψε η Κρίση- ο ρόλος των rating agencies   
Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου χαρτοφυλακίου δανείων (Βασικοί δείκτες παρακολούθησης κινδύνου και απόδοσης, Αποτίμηση πιστωτικού κινδύνου δανείων και το καθεστώς των προβλέψεων – γιατί αλλάζει το ΔΛΠ 39)

ΙΙ.  Τα Θεμελιώδη της Διαχείρισης των Πιστωτικών  Κινδύνων Επιχειρήσεων :
     
Αξιολόγηση του Χρηματοδοτικού Αιτήματος:  Σκοπός αιτούμενης χρηματοδότησης και επιπτώσεις στο business plan. Εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών και της προσφορότερης  μορφής χρηματοδότησης – δάνεια σε συνάλλαγμα - Ο ρόλος της καμπύλης επιτοκίων
Εξασφαλίσεις: Τι είδους εξασφαλίσεις είναι διαθέσιμες - Κριτήρια ποιότητας – Εναλλακτικοί μηχανισμοί κάλυψης και μείωσης κινδύνων
Αξιολόγηση προοπτικών Κλάδου και ανταγωνιστικότητας Επιχείρησης -Ανιχνεύοντας τους κινδύνους του ισολογισμού πίσω από τα λογιστικά στοιχεία- τα οικονομικά του Νεκρού Σημείου

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων- Εντοπίζοντας τα τεχνάσματα της Δημιουργικής Λογιστικής- Οι αριθμοδείκτες κλειδιά και η σημασία των ταμιακών ροών- Ανάλυση ευαισθησίας 


ΙΙΙ.  Τιμολόγηση και Διαχείριση Πιστωτικών Κινδύνων στο πλαίσιο της Δανειακής Σύμβασης

Ο ρόλος των εξασφαλίσεων και των μηχανισμών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου στην τελική διαμόρφωση του περιθωρίου επιτοκίου και των όρων δανεισμού
Ρήτρες δανειακής σύμβασης: πώς χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των πιστωτικών κινδύνων - Οι παρενέργειες από την άσκοπη χρήση τους – οι ρήτρες για τα ομολογιακά δάνεια και το project finance
Διασφαλίζοντας ευελιξία στην αποπληρωμή του δανείου – εναλλακτικά σχήματα επιτοκίου και του τρόπου αποπληρωμής 
Συστήματα τιμολόγησης – η ενσωμάτωση του κόστους των προβλέψεων και της αμοιβής των μετόχων στο τελικό spread -case studies
Follow –up : παρακολούθηση πιστωτικού κινδύνου δανείου, ποιότητας εξασφαλίσεων


Υπεύθυνος Σεμιναρίου :
Αριστείδης Πανολαρίδης | 210 6874559 |[email protected]

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Νέο εκπαιδευτικό κέντρο της PwC, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου), στο Χαλάνδρι

Πληροφορίες/Δηλώσεις Συμμετοχής:
Αγγέλικα Κοργιοπούλου|[email protected]
 
Τηλ: 210-6899000,
Φαξ: 210-6846855, 210-6874444

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο