ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩN CASH FLOW

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΑΡΧΙ SEMINARS
Υπεύθυνος/η :
Κα ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ - Κα ΧΙΟΥ
Διεύθυνση :
ΕΓΓΕΛΗ 1Α
Πόλη :
Ν.ΚΟΣΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ, 11744
Phone :
2109010210 - 11
Θέμα
Ταμειακές ροές
Τίτλος
Εναρξη
12, Ιουλ 2012
Λήξη
12, Ιουλ 2012
Εισηγητές
Τίτλος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ

* Υποχρεώσεις μεγάλων εταιριών
1. Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές 
2. Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων
* Ισολογισμός & Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως
* Κατάσταση ταμειακών Ροών
1. Εφαρμογή
2. Σκοπός και χρήσιμες χρηματοοικονομικές πληροφορίες
1. Πηγές ταμειακών ροών
2. Χρήση διαθεσίμων
3. Ποιότητα κερδών - πρόβλεψη μελλοντικών κερδών και ταμειακών ροών
4. Δραστηριότητες, από τις οποίες προέκυψαν τα διαθέσιμα
* Παρουσίαση της κατάστασης ταμειακών Ροών
1. Επιχειρηματικές (ή λειτουργικές) δραστηριότητες
2. Επενδυτικές δραστηριότητες
3. Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
* Εμφάνιση ταμειακών Ροών από επιχειρηματικές (ή λειτουργικές) δραστηριότητες
1. Άμεση μέθοδο
2. Έμμεση μέθοδο 
1. Αποσβέσεις, προβλέψεις
2. Μεταβολές που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
3. Αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) από τις μετέβαλες επενδυτικών στοιχείων
4. Έσοδα από επενδυτικά στοιχεία
* Εμφάνιση καθαρών ταμειακών ροών
1. Έκτακτα κονδύλια
2. Τόκοι και μερίσματα
3. Φόρος εισοδήματος
4. Μη ταμειακές συναλλαγές
5. Άλλες γνωστοποιήσεις σχετικές με τα διαθέσιμα
* Συμπεράσματα από την ανάγνωση των στοιχείων της κατάστασης ταμειακών ροών
* Διαδικασία κατάρτισης κατάστασης ταμειακών ροών
* Παραδείγματα

TΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY, ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1 ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 10437, ΑΘΗΝΑ
ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  17:00 – 22:00
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο