Μεταβολές στη Μισθοδοσία προσωπικού. Πως και γιατί επηρεάζεται ημισθοδοσία προσωπικού (Ν. 4046/2012) • μείωση βασικού μισθού • επιδόματα, μετενέργεια • κλαδικές - συλλογικές συμβάσεις Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ (Ν. 4075/2012)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΑΡΧΙ SEMINARS
Υπεύθυνος/η :
Κα ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ - Κα ΧΙΟΥ
Διεύθυνση :
ΕΓΓΕΛΗ 1Α
Πόλη :
Ν.ΚΟΣΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ, 11744
Phone :
2109010210 - 11
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
18, Μαϊ 2012
Λήξη
18, Μαϊ 2012
Εισηγητές
Τίτλος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ

1. Ι ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
> Πως και γιατί επηρεάζεται η Μισθοδοσία Προσωπικού από τις πρόσφατες αλλαγές στις Εργασιακές & Ασφαλιστικές σχέσεις
> Ακαθάριστες Αποδοχές 
* Εννοιολογικά Θέματα: Εξαρτημένης εργασίας
> Θέματα Μισθοδοσίας μερικής & πλήρους απασχόλησης
* Υπερεργασία, Υπερωρία, Νυκτερινά, εργασία Κυριακής κλπ 
*  Βιβλίο υπερωριών - Εκκαθαριστικό Αποδοχών 
* Ανάλυση Πραγματικού Μισθού – Νομίμου μισθού – λοιπών αμοιβών – Υπόδειγμα - Η απασχόληση την έκτη ημέρα της εβδομάδος επί πενθημέρου
Ισχύουσα Νομοθεσία πλήρης ανάλυση όλων των μεταβολών  & γιατί επηρεάζεται άμεσα από τις πρόσφατες αλλαγές στις Εργασιακές Σχέσεις & ειδικότερα από τους: 
> Ν.3846/2010 ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 
> Ν.3845/2010 ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ι, 
> Ν.3863/2010 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ,
> Ν.3871/2010 (αρθρ.51), 
> Ν.3899/2010 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ κλπ
> Ν. 3985/2011 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, 
> Ν. 3986/2011 ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, 
> Ν. 3996/2011 (Ανασύσταση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας) και
> ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ (Ν.4046/2012).
> ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ
> Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ
2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΣΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΣΕ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΣΕ (Ν. 4024/2011 και Ν.4046/2012)
> Ποια ΣΣΕ εφαρμόζεται σε περίπτωση συρροής περισσοτέρων της μιας ΣΣΕ
> Πότε δύναται να συναφθεί μια Επιχειρησιακή ΣΣΕ. 
* Διαδικασία σύναψης Επιχειρησιακών ΣΣΕ 
* Πως Ιδρύονται οι Ενώσεις Προσώπων.
> Κλαδικές και Ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ.* Πότε εφαρμόζεται μια ΣΣΕ 
* Χρονική Ισχύς ΣΣΕ  
* Πότε και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν μειώσεις αποδοχών 
* τι είναι η λεγόμενη "μετενέργεια" των ΣΣΕ,
*  πότε έχουμε υποχρεωτική εφαρμογή
> Λοιπές μεταβολές:
> Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2010-2011-2012 – Γενικοί όροι & αυξήσεις – μειώσεις . 
* Πως εφαρμόζεται μετά το νέο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ (Ν. 4046/2012) Μείωση κατά 22% της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και ποιους αφορά, τι γίνεται με τους νέους κάτω των 25 ετών;
* Ποια επιδόματα καταργούνται και για πόσο; - Τι γίνεται με το επίδομα γάμου και τέκνων; 
*  πότε και πόσο παγώνει το χρόνο επίδομα (ωρίμανση);
* Πότε έχουμε νόμιμη μείωση αποδοχών;
* ΣΣΕ Νέες ρυθμίσεις με ν. 3845/2010 -3863/2010 & 3899/2010 και νέο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ (Ν. 4016/2012)
> Προσαρμογή Μη Μισθολογικού Κόστους Εργασίας
> Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας (Τροποποιήσεις Ατομικών Συμβάσεων)
3. ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
> Συμβάσεις  Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών  & Έργου Ν. 3846/2010: Ποιες οι αλλαγές στις συμβάσεις Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών  & Έργου (από 11/5/2010) διαφορά με το ίσχυε προηγούμενα. Πότε μετατρέπεται σε σχέση εξαρτημένης εργασίας
>  Μερική Απασχόληση (μερική και εκ περιτροπής απασχόληση) Ν. 3846/2010 & 3899/2010:
* Πότε μετατρέπονται συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε μερική (μερική ή εκ περιτροπής εργασία) και πότε οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης.
* Τι νέα δικαιώματα έχουν οι μερικώς απασχολούμενοι και πως προσδιορίζονται οι αμοιβές τους σε σχέση με τους  «συγκρίσιμους πλήρους απασχόλησης».
* Επιβολή προσαυξήσεων σε κάποιες περιπτώσεις μερικής απασχόλησης με ν. 3846/2010 και κατάργηση των   προσαυξήσεων αυτών  με νόμο 3899/2010.
* Τι ισχύει όταν συμφωνούν τα μέρη για μερική απασχόληση (μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής απασχόληση) και τι όταν έχουμε επιβαλλόμενη εκ μέρους του εργοδότη εκ περιτροπής απασχόληση.
* Η  «επιβαλλόμενη εκ περιτροπής απασχόληση»: Πόσο διαρκεί, Διαβούλευση:  διαδικασία – υποδείγματα  εγγράφων. Ποιοί είναι οι εκπρόσωποι εργαζομένων
> Αλλαγή ημερομηνίας κατάθεσης καταστάσεων προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας Εργασιακών θεμάτων, 
> Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης (κυρώσεις μη υποβολής) στον ΟΑΕΔ.
> Υπολογισμός φόρου μετά την μείωση του αφορολόγητου και Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011),     
4. ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ &  Ανασύσταση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Αλλαγές με Ν. 3846/2010, 3845/2011, Ν. 3863/2010, Ν. 3899/2010, Ν. 3986/201, Ν. 3996/2011 & ΑΥΕΚΑ 2063/Δ1 632/18.2.2011 & ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 212506/22.3.11, ΕΓΚ ΣΕΠΕ 20585/2012.
> Νέος τρόπος υποβολής πινάκων προσωπικού,
>  Νέος τρόπος επιβολής διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) του Σ.ΕΠ.Ε.
* Περιπτώσεις που επιβάλλονται άμεσα πρόστιμα παράβασης  εργατικής νομοθεσίας,
* Περιπτώσεις που μειώνεται το πρόστιμο του ΣΕΠΕ.
* Κατηγοριοποίηση προστίμων Απόφαση Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλ. 2063/Δ1 632/18.2.2011 & ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 212506/22.3.11.
> Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Ν. 3845/2010, 3863/2010 & Ν. 3899/2010
* Ομαδικές απολύσεις - Νέα ποσοστά  - Αριθμός απολυομένων 
* Προειδοποίηση  (Απόλυση με προειδοποίηση ή προειδοποίηση απόλυσης)
* Τρόπος υπολογισμού αποζημίωσης – φορολογία
* Νέος τρόπος καταβολής της αποζημίωσης 
* Αλλαγές στο χρόνο για δοκιμαστική εργασία χωρίς αποζημίωση


ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY ΑΘΗΝΑ ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1, 10437

ΩΡΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 17:00 - 22:00

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο