ΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΑΥΝΩΝ & ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΑΡΧΙ SEMINARS
Υπεύθυνος/η :
Κα ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ - Κα ΧΙΟΥ
Διεύθυνση :
ΕΓΓΕΛΗ 1Α
Πόλη :
Ν.ΚΟΣΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ, 11744
Phone :
2109010210 - 11
Θέμα
Φωτοβολταϊκά
Τίτλος
Εναρξη
28, Μαρ 2012
Λήξη
29, Μαρ 2012
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθηνών.  Εισηγητής με πολυετή διδακτική εμπειρία και συγγραφέας του βιβλίου:  «ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η μύηση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν τις γειώσεις και την προστασία έναντι κεραυνικών πληγμάτων και κρουστικών υπερτάσεων των Φωτοβολταϊκών γεννητριών επί εδάφους - πάρκα και επί στέγης. Αναλύονται θέματα όπως :

-       είδη γείωσης, γειωτές, θεμελιακή γείωση, γείωση ΥΣ, ειδική αντίσταση, βηματικές τάσεις & τάσεις επαφής, απαιτήσεις προτύπου ΕΛΟΤ HD 384

-       αντικεραυνική προστασία σύμφωνα με τα πρότυπα σειράς 62305

-       προστασία έναντι κρουστικών υπερτάσεων σύμφωνα με τα πρότυπα σειράς 61643

-       διάβρωση, συνεργασία υλικών

Γίνεται τέλος εφαρμογή των παραπάνω σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών γεννητριών οι οποίες έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Με το πέρας του σεμιναρίου ο ακροατής θα έχει μία πολύ καλή γνώση επί πολλών θεμάτων που άπτονται των γειώσεων αλλά θα αποκτήσει και γνώσεις υπολογισμού & υλοποίησης αυτών.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!!

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

1.  Ορισμοί – προσδιορισμοί

Σε αυτή την ενότητα γίνεται προσπάθεια εμπέδωσης,  επεξήγησης και ανάλυσης θεμάτων που αφορούν  ένα μεγάλο τομέα της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Αναλύονται έννοιες και ορισμοί βάση των οποίων θα γίνουν κατανοητά θέματα που αφορούν τις γειώσεις όπως :

Υπέρταση, κρουστική υπέρταση, αρμονικές, ορισμός γείωσης, γειωτών, είδη γείωσης, (αναφορά σε αυτές), τάση επαφής, βηματική τάση, Μέθοδοι προστασίας (κατά ΚΕΗΕ) ή συστήματα σύνδεσης κατά ΕΛΟΤ HD 384, κλπ.

 

2. Απαιτήσεις γείωσης – ισοδυναμικών συνδέσεων κατά ΕΛΟΤ HD 384

Δίδεται έμφαση στις απαιτήσεις γείωσης και στις ισοδυναμικές συνδέσεις ανά περίπτωση συστήματος σύνδεσης των γειώσεων  σύμφωνα με το ισχύον πλέον πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, επισημαίνονται διαφορές με τους ΚΕΗΕ.

3. Γειωτές

Είδη γειωτών συμπεριφορά αυτών στην επίτευξη χαμηλής τιμής αντίστασης γείωσης τάσης επαφής και βηματικής τάση, απαιτήσεις τοποθέτησης.

 

4. Θεμελιακή γείωση

Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη συγκεκριμένη γείωση αναλύοντας θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την επιλογή των κατάλληλων υλικών, πλεονεκτήματα έναντι άλλων τύπων γείωσης. Συνεργασία με άλλους τύπους γειωτών και αντικεραυνικής προστασίας.

 

5. Γείωση υποσταθμού

5.1 Αναλύονται θέματα που αφορούν τις απαιτήσεις για τη γείωση του υποσταθμού βάση προτύπων – κανονισμών, τις ισοδυναμικές συνδέσεις εντός αυτών, την επιλογή των κατάλληλων υλικών - αγωγών και της διαστασιολόγησης αυτών.

5.2 Αναφορά σε απαιτήσεις γείωσης υποσταθμών 150kV.

Απαιτήσεις βηματικών τάσεων – τάσεων επαφής – πλέγμα γείωσης – συνύπαρξη ραβδοειδών γειωτών κλπ

 

6. Γείωση αντικεραυνικής προστασίας.

Αναλύονται θεωρητικά θέματα που αφορούν κεραυνικά φαινόμενα. Γίνεται προσπάθεια κατανόησης της διαφοράς μεταξύ μιας γείωσης σε ρεύματα βιομηχανικά των 50HZ και των κεραυνικών ρευμάτων. Επεξηγούνται θέματα ιονισμού – ομοιογενές & ανομοιογενές ηλεκτρικά πεδία κ.λ.π. Προσδιορίζονται είδη αντικεραυνικής προστασίας – γείωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα σειράς 62305.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο σχεδιασμό, στην εγκατάσταση, στην επιλογή των κατάλληλων υλικών και στη διαστασιολόγησης αυτών.

Αναφορά στην εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το ΕΝ 62305-2.

 

7. Ενοποίηση γειώσεων

Αποσαφηνίζονται θέματα που αφορούν την ενοποίηση ή την συνύπαρξη των επί μέρους γειώσεων βάση των ισχυόντων προτύπων – κανονισμών.

 

8. Ισοδυναμικές συνδέσεις

Γίνεται κατανοητό ότι θα πρέπει να κατασκευάζουμε ισοδυναμικές συνδέσεις που σκοπό έχουν την αποφυγή επικίνδυνων τάσεων για τον άνθρωπο και τα ζώα καθώς επίσης και το ρόλο που παίζουν για τη μείωση των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.

Γίνεται κατανόηση των απαιτήσεων του ΕΛΟΤ HD 384

 

9. Υπολογισμοί της αντίστασης γείωσης

Δίδονται παραδείγματα υπολογισμού της τιμής της αντίστασης γείωσης ανάλογα τον τύπο γειωτή ή τον τρόπο σύνδεσης αυτών.

 

10. Υπερτάσεις, κρουστικές υπερτάσεις- ρεύματα

Δίδονται ορισμοί των εννοιών βάση ισχυόντων προτύπων σειράς 61643 - ** (AC πλευρά), 50539-12:2009 (DC πλευρά), 664 (αντοχή μόνωσης) κλπ. Αναλύεται ο τρόπος δημιουργίας των κρουστικώνυπερτάσεων – ρευμάτων και των surges γενικότερα με σκοπό να γίνει κατανοητός ο τρόπος αντιμετώπισής των. Δίδεται έμφαση στους απαγωγούς όπως στα είδη αυτών στον τρόπο λειτουργίας των, στον τρόπο επιλογής των, στην εγκατάσταση, επιθεώρησης κλπ. τόσο για την πλευρά AC όσο και για την DC αντίστοιχα.

 

11. Γείωση & προστασία έναντι κεραυνικών πληγμάτων & ισοδυναμικές συνδέσεις ΦΒ γεννητριών.

Ενοποιημένο σύστημα & απομονωμένο σύστημα, πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα, απαιτήσεις ανά περίπτωση για φωτοβολταϊκές γεννήτριες τόσο επί εδάφους – πάρκα όσο και για στέγες.

 

12. Μετρήσεις

Γίνεται προσπάθεια κατανόησης του τρόπου ή των τρόπων μέτρησης :

- της ειδικής αντίστασης του εδάφους

- της γείωσης

Επίσης επισημαίνονται οι παράμετροι εκείνοι που υπεισέρχονται και οι οποίοι επηρεάζουν τη μέτρηση.

 

14. Διάβρωση – αντιδιαβρωτική προστασία – βελτιωτικά γείωσης – αλουμινοθερμική συγκόλληση.

Δίδονται επεξηγήσεις για τα είδη διάβρωσης με σκοπό τη κατανόηση της αντιδιαβρωτικής προστασίας των υλικών της γείωσης.

Δίδονται επίσης τρόποι και υλικά για την βελτίωση της γείωσης όσο αφορά τη μείωση της τιμής της αντίστασης αυτής καθώς επίσης τη μείωση της πιθανότητας διάβρωσης των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της.

Γίνεται αναφορά στη καθοδική προστασία με σκοπό την κατανόηση της αντιμετώπισης της διάβρωσης των υλικών γείωσης.

 

15.  Επίδραση του ρεύματος στον άνθρωπο.

Δίδονται σχετικές πληροφορίες επίδρασης του ρεύματος στον άνθρωπο σε σχέση με την τάση, τη συχνότητα αυτού κλπ

 

16. Επιθεώρηση – συντήρηση

Προσδιορίζονται οι απαιτήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα, για την επιθεώρηση και τη συντήρηση των επιμέρους γειώσεων όπως της ηλεκτρολογικής, αντικεραυνικής κλπ.

TΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY, ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1 ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 10437, ΑΘΗΝΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  17:00 – 22:00

ΤΙΜΗ: 260€Για 2 άτομα: 450€, Για 3 άτομα: 590€, Για 4 άτομα: 690€

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο