ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ • ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ (Ν. 4046/2012), ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4601/304/12-3-2012 • ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015 (Ν. 4024/2011) ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΑΡΧΙ SEMINARS
Υπεύθυνος/η :
Κα ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ - Κα ΧΙΟΥ
Διεύθυνση :
ΕΓΓΕΛΗ 1Α
Πόλη :
Ν.ΚΟΣΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ, 11744
Phone :
2109010210 - 11
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
26, Μαρ 2012
Λήξη
26, Μαρ 2012
Εισηγητές
Τίτλος

n  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ (Ν. 4046/2012) & ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-2-2012.

1.   Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και οι προβλεπόμενες μειώσεις – Η ημερομηνία άμεσης προσαρμογής στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια.

2.  Επαναδιαπραγμάτευση των συλλογικών συμβάσεων – Οι επερχόμενες τροποποιήσεις στο Νόμο 1876/1990 και ειδικότερα σε ότι αφορά τον χρόνο ισχύος και την μετενέργεια.

3.  Προσφυγή στη διαιτησία.

         ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ, ΝΟΜΙΜΗ      

         ΥΠΕΡΩΡΙΑ, ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ    

         ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ) – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ν.   

         3986/2011).

1. Παρουσίαση και ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου.

2. Πρακτικές Εφαρμογές.

n  Ι. ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 ΤΟΥ NΟΜΟΥ 4024/2011.

1.   Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ΚΛΑΔΙΚΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ, ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ).

2.  Ο κανόνας της δέσμευσης (άρθρο 8 του Ν. 1876/1990).

3.  Ο κανόνας της συρροής (άρθρο 10 του Ν. 1876/1990) – Ενίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών.

4.  Κατάργηση των ειδικών επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων.

5.  Προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής (άρθρο 11 του Ν. 1876/1990) – Αναστολή της εν λόγω διάταξης για όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 

6.  Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας – Ενώσεις Προσώπων.

7.  Δυνατότητα μείωσης των αποδοχών με ατομικές συμβάσεις εργασίας.

n  ΙΙΙ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν. 3996/2011 (ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 7).

1. Πίνακας προσωπικού και πρόγραμμα ωρών εργασίας.

2. Ειδικό Βιβλίο Αδειών.

3. Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών. .

4. Συμβάσεις έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, μερικής απασχόλησης, κ.λ.π.

5. Κανονισμοί εργασίας.

6. Εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας.

7. Αιτήσεις για κατάτμηση της κανονικής αδείας – Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση.                                                  

 

n  IV. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

1. Η μερική απασχόληση.

2. Η συμβατική εκ περιτροπής εργασία και η εκ περιτροπής εργασία

που επιβάλλεται μονομερώς.

3. Άδεια άνευ αποδοχών.

4. Μετάθεση εργαζομένων.

5. Γνήσιος Δανεισμός.

n  V. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

1. Λύση της σχέσεως εργασίας – Γενικά.

2. Έγκυρη καταγγελία της σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3198/1955 και του άρθρου 2 του Ν. 2556/1997 – Συνέπειες ακυρότητας.

3. Διάκριση μεταξύ υπαλλήλου και εργατοτεχνίτη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης και ενδεικτικές αποφάσεις από την δικαστηριακή νομολογία.

4. Υπολογισμός και ποσό περιορισμού της αποζημίωσης.

5. Αποζημίωση υπαλλήλων με προειδοποίηση και χωρίς προειδοποίηση.

6.  Τμηματική καταβολή και φορολογία της αποζημίωσης.

7. Αναφορά στις περιπτώσεις όπου δεν οφείλεται αποζημίωση.

8. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον μισθωτό χωρίς προειδοποίηση και ποσό αποζημίωσης (άρθρο 4 του Ν. 2112/1920).

9. Αποζημίωση μισθωτών λόγω συνταξιοδότησης ή μετά τη συμπλήρωση 15 ετών στον ίδιο εργοδότη (άρθρο 5 του Ν. 435/1976 και άρθρο 8 του Ν. 3198/1955).

10. Περιπτώσεις απαγόρευσης καταγγελίας της εργασιακής σχέσης – Αναστολή της καταγγελίας κατά άρθρο 168 του Α.Κ.

11. Καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για συγκεκριμένο σπουδαίο λόγο (άρθρο 672 ΑΚ) και καταβολή αποζημίωσης κατά τα άρθρα 673 και 674 ΑΚ.

12. Καταγγελία της σχέσης εργασίας έμμισθων δικηγόρων.

13. Απολύσεις για Οικονομοτεχνικούς λόγους – Συμφωνημένες Απολύσεις.

 

n  VI. Η ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Ν. 3996/2011.

1.     Εννοιολογική προσέγγιση των εργατικών διαφορών.

2.     Συμφιλιωτική διαδικασία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

3.     Ανάλυση της διαδικασίας συμφιλίωσης – Πρακτικά και έννομες συνέπειες.

4.     Δικαίωμα παράστασης κατά τη διάρκεια της συμφιλιωτικής διαδικασίας.

 

n  VII. ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3996/2011).

1. Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις 15527/639/2-9-2010, 25231/Δ1.8448/31-12-2010 και 25624/975/31-12-2010 – Μελέτη περιπτώσεων (Case study).

2. Μειώσεις και εκπτώσεις στις επιβαλλόμενες κυρώσεις για παραβίαση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας


TΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY, ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1 ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 10437, ΑΘΗΝΑ


ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  17:00 – 22:00

ΤΙΜΗ: 100€, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 160€ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο